Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án đề thi thử đại học tháng 6/2014

Được đăng lên bởi thang2604
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 355 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học LTĐH KIT-2: Môn Toán

Đáp án đề thi thử đại học tháng 6/2014

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC THÁNG 6/2014
MÔN: TOÁN

CÂU
Câu 1.a
(1 điểm)

ĐÁP ÁN
Với m = 0 ta có:
y  x3  3x 2  1
+) TXĐ: D=R
+) Sự biến thiên: y’ =3x2+6x
=> y '  0  x  0, x  2
- Chiều biến thiên : hàm số nghịch biến trên  2;0 

ĐIỂM
0,25đ

0,25đ

hàm số đồng biến biến trên  ; 2  ,  0;  
- Cực trị : hàm số đạt cực đại tại x=-2, yCĐ=5, hàm số đạt cực tiểu tại x=0, yCT=1
- Giới hạn : lim  , lim  
x

x

+ Bảng biến thiên:

0,25đ

Đồ thị

0,25đ

Khóa học LTĐH KIT-2: Môn Toán

Câu 1b
(1 điểm)

Đáp án đề thi thử đại học tháng 6/2014

y '  3x2  6m 1 x  3m2  6m

0,25đ

Để hàm số ĐB trên các đoạn 2; 1 và 1; 2
thì y '  0 trên các đoạn 2; 1 và 1; 2
y’ có  '  9  0 => y'  0 có 2 nghiệm phân biệt x  m, x  m  2

0,25đ

Ta có sơ đồ dấu của y’ như sau :

Câu 2
(1 điểm)

Để y '  0 trên các đoạn 2; 1 và 1; 2 thì

0,5đ


m  2   1



m  1
m  1

 m  2  2   m  4



 m  2
m


2




sin 4 x  2sin 3 x  sin x  3 cos x cos 2 x

0,5đ





 2sin 2 x cos 2 x  sin x 2sin 2 x  1  3 cos x cos 2 x  0





 cos 2 x 2sin 2 x  sin x  3 cosx  0
cos 2 x  0


1
3


sin 2 x  sin x 
cosx  sin   x 

2
2
3


Câu 3
(1 điểm)

k k

x  4  2


  x   k 2  k  Z 

3

 x  2  k 2
9
3

2

 y 2  x  xy  1 8 y  0

 y  8 y  x  y  1  1  

 3
 3
2
2
2
2
2


 xy 15 y  x y  x  0 
 xy  y  x y  x 16 y  0

 y 2  x xy  1

x
1




y


x


8

0

8  0




y
y
y
y


 3
 2
2


xy

x
y

x
y  x xy  1



16

0
.
16  0


2


y
y
y





0,5đ

0,5đ

Khóa học LTĐH KIT-2: Môn Toán

Đáp án đề thi thử đại học tháng 6/2014

0,25đ

y x
xy  1
,b 
y
y

a  b  8  0 
a  4
 





a.b 16  0
b  4




y2  x

4





y2  x  4 y 
y 2  x  xy  1
y



 





xy  1
xy  1  4 y




 xy  1  4 y

4


 y

2

a

Câu 4
(1 điểm)

 y  1

 x  3
 y  1




 x  3
 y 1 y  1 x   0
3 5
5 5





 y 
 x 
 xy  1  4 y
2
2

 x  y  1


 2
 y  3 y  1  0  y  3  5  x  5  5

2
2


x  u
dx  du
 x
 
 e
x
 x dx  dv v  2 e  1
 e 1
I  2x ex 1

ln 8
ln 3

0,25đ

0,25đ

0,25đ

ln 8

 2  e x  1dx  18ln 2  4 ln 3  I1
ln 3

0,5đ

ln8

I1  2  e x  1dx
ln 3





t : e x  1  2tdt  e x dx  t 2  1 ...
Khóa hc LTĐH KIT-2: Môn Toán
Đáp án đề thi th đại hc tháng 6/2014
CÂU
ĐÁP ÁN
ĐIM
Câu 1.a
(1 điểm)
Vi m = 0 ta có:
32
31y x x
+) TXĐ: D=R
+) S biến thiên: y’ =3x
2
+6x
=>
' 0 0, 2y x x
0,25đ
- Chiu biến thiên : hàm s nghch biến trên
2;0
m s đng biến biến trên
- Cc tr : m s đạt cực đại ti x=-2, y
=5, hàm s đạt cc tiu ti x=0, y
CT
=1
- Gii hn :
lim , lim
xx 

0,25đ
+ Bng biến thiên:
0,25đ
Đồ th
0,25đ
ĐÁP ÁN Đ THI TH ĐẠI HC THÁNG 6/2014
MÔN: TOÁN
Đáp án đề thi thử đại học tháng 6/2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đáp án đề thi thử đại học tháng 6/2014 - Người đăng: thang2604
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đáp án đề thi thử đại học tháng 6/2014 9 10 512