Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án sử 2014

Được đăng lên bởi Đặng Đông Ruyn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM

HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA HỌC KỲ I – LỚP 12
Năm học: 2014 - 2015
Môn: LỊCH SỬ
Lưu ý: Học sinh diễn đạt theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như
trong Hướng dẫn chấm, thì vẫn cho điểm như hướng dẫn qui định
NỘI DUNG
ĐIỂM
Câu 1. Trình bày sự phát triển kinh tế và khoa học - kỹ thuật của Mỹ từ năm
1945 đến năm 1973. Vì sao Mỹ là nơi khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật
3.5
thời hiện đại?
* Về kinh tế (1.5đ)
- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mỹ phát triển mạnh mẽ:
+ Trong khoảng nửa sau những năm 40, sản lượng công nghiệp Mỹ chiếm hơn một nửa
sản lượng công nghiệp toàn thế giới.
+ Năm 1949, sản lượng nông nghiệp Mỹ bằng hai lần sản lượng của các nước Anh,
Pháp, CHLB Đức, Italia và Nhật Bản.
+ Mỹ nắm hơn 50% số tàu bè đi lại trên mặt biển, ¾ trữ lượng vàng thế giới; nền kinh tế
Mỹ chiếm gần 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới.
=> Khoảng 20 năm sau chiến tranh, Mỹ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất
thế giới.
* Về khoa học - kỹ thuật (1.0đ)
- Mỹ là nơi khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật thời hiện đại với đội ngũ các
nhà khoa học đông nhất thế giới và đã đạt được nhiều thành tựu lớn.
+ Mỹ là một trong những nước đi đầu trong các lĩnh vực chế tạo công cụ sản xuất mới

0.25
0.25
0.25
0.25
0. 5

0.5
0.5

(…), vật liệu mới (…), năng lượng mới (…), chinh phục vũ trụ và đi đầu cuộc “cách
mạng xanh” trong nông nghiệp.
* Mỹ là nơi khởi đầu…(1.0đ)
- Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, nước Mỹ ở xa chiến trường, có điều kiện để nghiên 0.5
cứu khoa học nên nhiều nhà khoa học lỗi lạc trên thế giới đã tìm đến nước Mỹ...
- Chính phủ Mỹ có chính sách thu hút các nhà khoa học trên thế giới về đây làm việc: 0.5
xây dựng các phòng thí nghiệm với đầy đủ phương tiện phục vụ cho nghiên cứu khoa
học, cung cấp kinh phí thỏa đáng…
Câu 2. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, dưới tác động của chính sách khai thác
2.5
thuộc địa của thực dân Pháp, các giai cấp ở Việt Nam có sự chuyển biến như thế nào?
Do tác động của chính sách khai thác thuộc địa, các giai cấp ở Việt Nam có
những chuyển biến mới.
- Giai cấp địa chủ phong kiến tiếp tục bị phân hóa. Một bộ phận không nhỏ tiểu và 0.5
trung địa chủ tham gia phong trào dân tộc dân chủ chống thực dân Pháp và thế lực phản
động tay sai.
- Giai cấp nông dân bị đế quốc, phong kiến thống trị, tước đoạt ruộng đất, bần cùng 0.5
không có lối thoát…Mâu thuẫn giữa nông dân Việt Nam với đế quốc Pháp và phong

kiến tay sai hết sức gay gắt. Nông dân là một lực lượng cách m...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM
QUẢNG NAM KIỂM TRA HỌC KỲ I – LỚP 12
Năm học: 2014 - 2015
Môn: LỊCH SỬ
Lưu ý: Học sinh diễn đạt theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu bản như
trong Hướng dẫn chấm, thì vẫn cho điểm như hướng dẫn qui định
NỘI DUNG ĐIỂM
Câu 1. Trình bày sự phát triển kinh tế và khoa học - kỹ thuật của Mỹ từ năm
1945 đến năm 1973. sao Mỹ là nơi khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật
thời hiện đại?
3.5
* Về kinh tế (1.5đ)
- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mỹ phát triển mạnh mẽ:
+ Trong khoảng nửa sau những năm 40, sảnợng công nghiệp M chiếm hơn một nửa
sản lượng công nghiệp toàn thế giới.
+ Năm 1949, sản lượng nông nghiệp Mỹ bằng hai lần sản lượng của các nước Anh,
Pháp, CHLB Đức, Italia và Nhật Bản.
+ Mỹ nắm hơn 50% số tàu bè đi lại trên mặt biển, ¾ trữ lượng vàng thế giới; nền kinh tế
Mỹ chiếm gần 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới.
=> Khoảng 20 năm sau chiến tranh, Mỹ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất
thế giới.
0.25
0.25
0.25
0.25
0. 5
* Về khoa học - kỹ thuật (1.0đ)
-
Mỹ nơi khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật thời hiện đại với đội ngũ c
nhà khoa học đông nhất thế giới và đã đạt được nhiều thành tựu lớn.
+ Mỹ một trong những nước đi đầu trong các lĩnh vực chế tạo công cụ sản xuất mới
(…), vật liệu mới (…), năng lượng mới (…), chinh phục trụ đi đầu cuộc “cách
mạng xanh” trong nông nghiệp.
0.5
0.5
* Mỹ là nơi khởi đầu…(1.0đ)
- Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, nước Mỹ xa chiến trường, có điều kiện để nghiên
cứu khoa học nên nhiều nhà khoa học lỗi lạc trên thế giới đã tìm đến nước Mỹ...
- Chính phủ Mỹ chính sách thu hút các nhà khoa học trên thế giới về đây làm việc:
xây dựng các phòng thí nghiệm với đầy đủ phương tiện phục vụ cho nghiên cứu khoa
học, cung cấp kinh phí thỏa đáng…
0.5
0.5
Câu 2. Sau Chiến tranh thế gii thứ nht, dưi tác đng ca chính sách khai thác
thuc đa ca thc dân Pháp, các giai cp Vit Nam có s chuyn biến như thế nào?
2.5
Do tác động của chính sách khai thác thuộc địa, c giai cấp Việt Nam
những chuyển biến mới.
- Giai cấp địa chủ phong kiến tiếp tục bị phân hóa. Một bộ phận không nhỏ tiểu
trung địa chủ tham gia phong trào dân tộc dân chủ chống thực dân Pháp và thế lực phản
động tay sai.
- Giai cấp nông dân bị đế quốc, phong kiến thống trị, tước đoạt ruộng đất, bần cùng
không lối thoát…Mâu thuẫn giữa nông dân Việt Nam với đế quốc Pháp phong
0.5
0.5
Đáp án sử 2014 - Trang 2
Đáp án sử 2014 - Người đăng: Đặng Đông Ruyn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đáp án sử 2014 9 10 717