Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án thi ĐH môn Lý khối A, A1 năm 2012

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1909 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu số
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

ĐÁP ÁN
Môn: VẬT LÍ; Khối A và khối A1

Mã đề thi
196

371

527

683

749

958

C

D

A

C

C

D

A

D

A

D

A

B

C

C

A

A

B

A

C

B

C

C

D

A

B

C

D

C

D

A

B

B

C

B

A

D

A

D

D

B

D

C

A

B

C

D

C

D

A

C

A

C

B

D

D

D

C

C

C

C

B

C

C

A

B

C

A

B

D

B

B

B

B

A

D

B

D

C

A

A

A

C

A

D

C

C

B

A

B

B

C

D

A

A

D

B

C

A

D

D

C

A

D

B

B

D

C

A

C

C

D

D

D

B

B

A

A

D

D

A

C

B

D

A

B

A

D

A

B

A

C

D

B

D

A

A

D

C

D

C

C

A

B

B

B

A

A

C

A

B

D

A

B

A

D

C

A

B

C

B

B

C

C

C

D

C

A

B

D

D

A

C

B

B

D

A

C

B

D

D

A

A

D

B

A

C

A

B

A

A

A

A

B

B

D

A

C

B

1

Câu số
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Mã đề thi
196

371

527

683

749

958

B

C

B

B

D

C

A

D

B

B

C

C

B

C

A

D

B

A

A

A

C

D

B

A

D

D

A

D

C

C

A

A

C

D

A

C

D

D

A

C

B

B

D

B

C

B

A

D

D

C

C

B

A

A

D

C

B

D

A

C

C

C

B

C

D

C

C

B

B

A

A

B

C

D

D

D

A

D

B

C

B

C

D

D

B

B

D

B

B

A

D

B

B

B

C

B

C

A

C

B

A

D

A

B

B

A

B

D

D

C

C

C

A

D

B

D

D

A

C

A

B

D

B

D

C

C

B

D

C

D

C

B

D

A

B

C

B

A

C

D

D

D

C

D

C

A

B

A

D

A

A

A

D

B

D

D

A

B

A

C

C

B

2

...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ CHÍNH THC
ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC NĂM 2012
Môn: VT LÍ; Khi A và khi A1
đề thi
Câu s
196 371 527 683 749 958
1.
C D A C C D
2.
A D A D A B
3.
C C A A B A
4.
C B C C D A
5.
B C D C D A
6.
B B C B A D
7.
A D D B D C
8.
A B C D C D
9.
A C A C B D
10.
D D C C C C
11.
B C C A B C
12.
A B D B B B
13.
B A D B D C
14.
A A A C A D
15.
C C B A B B
16.
C D A A D B
17.
C A D D C A
18.
D B B D C A
19.
C C D D D B
20.
B A A D D A
21.
C B D A B A
22.
D A B A C D
23.
B D A A D C
24.
D C C A B B
25.
B A A C A B
26.
D A B A D C
27.
A B C B B C
28.
C C D C A B
29.
D D A C B B
30.
D A C B D D
31.
A A D B A C
32.
A B A A A A
33.
B B D A C B
1
Đáp án thi ĐH môn Lý khối A, A1 năm 2012 - Trang 2
Đáp án thi ĐH môn Lý khối A, A1 năm 2012 - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đáp án thi ĐH môn Lý khối A, A1 năm 2012 9 10 446