Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án thi ĐH môn Toán khối A, A1 năm 2012

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn: TOÁN; Khối A và khối A1
(Đáp án – thang điểm gồm 04 trang)

Câu

Đáp án

Điểm

1
a) (1,0 điểm)
(2,0 điểm)
Khi m = 0, ta có: y = x 4 − 2 x 2 .
• Tập xác định: D = .
• Sự biến thiên:

0,25

− Chiều biến thiên: y ' = 4 x3 − 4 x; y ' = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = ±1.

Các khoảng nghịch biến: (− ∞; −1) và (0; 1); các khoảng đồng biến: (−1; 0) và (1; + ∞).
− Cực trị: Hàm số đạt cực tiểu tại x = ±1, yCT = −1; đạt cực đại tại x = 0, yCĐ = 0.
− Giới hạn: lim y = lim y = + ∞.
x→−∞

− Bảng biến thiên:

0,25

x→+∞

x −∞
y'

–1
–

0

0

+

0

+∞

+∞

1
–

0

+

+∞

0

0,25

y

–1

–1
• Đồ thị:

y

8

0,25

–1 O
–2

1
2

x

–1
b) (1,0 điểm)

Ta có y ' = 4 x 3 − 4( m + 1) x = 4 x ( x 2 − m − 1).
Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị khi và chỉ khi m + 1 > 0 ⇔ m > −1 (*).
Các điểm cực trị của đồ thị là A(0; m 2 ), B(− m + 1; − 2m − 1) và C ( m + 1; − 2m − 1).
Suy ra: AB = ( − m + 1; − ( m + 1) 2 ) và AC = ( m + 1; − ( m + 1) 2 ).

0,25

0,25

Ta có AB = AC nên tam giác ABC vuông khi và chỉ khi AB. AC = 0

0,25

⇔ ( m + 1) 4 − ( m + 1) = 0. Kết hợp (*), ta được giá trị m cần tìm là m = 0.

0,25

Trang 1/4

Câu

Đáp án

Điểm

2
Phương trình đã cho tương đương với ( 3 sin x + cos x − 1) cos x = 0.
(1,0 điểm)
π
• cos x = 0 ⇔ x = + kπ (k ∈ ).
2
π
π
• 3 sin x + cos x − 1 = 0 ⇔ cos x − = cos
3
3
2π
+ k 2π (k ∈ ).
⇔ x = k 2π hoặc x =
3
π
2π
+ k 2π (k ∈ ).
Vậy nghiệm của phương trình đã cho là x = + kπ, x = k 2π và x =
2
3
3
3
3
⎧( x − 1) − 12( x − 1) = ( y + 1) − 12( y + 1) (1)
⎪
(1,0 điểm) Hệ đã cho tương đương với: ⎨
12
12
+ y+
= 1.
(2)
⎪x−
⎩
2
2
1
1
3
1
1
3
Từ (2), suy ra −1 ≤ x − ≤ 1 và −1 ≤ y + ≤ 1 ⇔ − ≤ x − 1 ≤ và − ≤ y + 1 ≤ .
2
2
2
2
2
2
3 3
Xét hàm số f (t ) = t 3 − 12t trên ⎡− ; ⎤ , ta có f '(t ) = 3(t 2 − 4) < 0 , suy ra f(t) nghịch biến.
⎢ 2 2⎥
⎣
⎦
Do đó (1) ⇔ x – 1 = y + 1 ⇔ y = x – 2 (3).
2
2
1
3
1
3
+ x−
= 1 ⇔ 4 x 2 − 8 x + 3 = 0 ⇔ x = hoặc x = .
Thay vào (2), ta được x −
2
2
2
2
1
3
3 1
Thay vào (3), ta được nghiệm của hệ là ( x; y ) = ; −
hoặc ( x; y ) = ; − .
2 2
2 2
dx
1
4
dx
Đặt u = 1 + ln( x + 1) và dv = 2 , suy ra du =
và v = − .
(1,0 điểm)
x +1
x
x

( )

( ) ( )

( ) ( )

)

(

3

1 + ln( x + 1)
I=−
+
x
1

=

2 + ln 2
+
3

3

∫(
1

3

(

)

dx

∫ x( x + 1)

0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
0,25
0,25
0,25

1

)

2 + ln 2
x
1
1
+ ln
dx =
−
3
x +1
x x +1

3

0,25
1

2
2
= + ln 3 − ln 2.
3
3
5
(1,0 điểm)

0,25

0,25

Ta có SCH là góc giữa SC và (ABC), suy ra SCH = 60o....
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
ĐỀ CHÍNH THC
ĐÁP ÁN – THANG ĐIM
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC NĂM 2012
Môn: TOÁN; Khi A và khi A1
(Đáp án – thang đim gm 04 trang)
Câu
Đáp án Đim
a) (1,0 đim)
Khi ta có:
0,m =
42
2.yx x=−
Tp xác định:
.D = \
S biến thiên:
Chiu biến thiên:
3
'4 4;yxx=− '0y
=
0x
=
hoc
1.x
=
±
0,25
Các khong nghch biến: à các khong đồng biến: (( ; 1)−∞ v (0; 1); 1; 0)
( 1; ).+∞
Cc tr: Hàm s đạt cc tiu ti
1,x
=
±
y
CT
1;
=
đạt cc đại ti
0,x
=
y
CĐ
0.=
Gii hn:
lim lim .
xx
yy
→−∞ →+∞
==+
0,25
Bng biến thiên:
0,25
Đồ th:
0,25
Trang 1/4
b) (1,0 đim)
Ta có
32
'4 4( 1) 4( 1).yx mxxxm=−+=
Đồ th hàm s có 3 đim cc tr khi và ch khi
10m
+
>
(*).
1m >−
0,25
Các đim cc tr ca đồ th
2
(0; ),
A
m
(1;2Bm m1)
+− (1;21).m+− Cm
Suy ra:
2
(1;(1)AB m m=− + +
JJJG
)
2
(1;(1)AC m m=++).
JJG
0,25
Ta có nên tam giác ABC vuông khi và ch khi AB AC= . 0AB AC
=
J
JJG JJJG
0,25
1
(2,0 đim)
.
Kết hp (*), ta được giá tr m cn tìm là
4
(1)(1)0mm+−+=
0.m
=
0,25
+
y
'
y – 0 + 0 – 0 +
x –1 0 1 −∞
+
–1
0
–1
+∞
O
2
1
– 1
–1
–2
8
x
y
Đáp án thi ĐH môn Toán khối A, A1 năm 2012 - Trang 2
Đáp án thi ĐH môn Toán khối A, A1 năm 2012 - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đáp án thi ĐH môn Toán khối A, A1 năm 2012 9 10 652