Ktl-icon-tai-lieu

dap an toan khoi a 2010

Được đăng lên bởi thinh-nguyen-van1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 835 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010
Môn: TOÁN; Khối A
(Đáp án - thang điểm gồm 04 trang)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM
Câu

Điểm

1. (1,0 điểm)
Khi m = 1, ta có hàm số y = x3 − 2x2 + 1.
• Tập xác định: R.
0,25

• Sự biến thiên:
y ' = 3x2 − 4x;

y '( x) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x =

4
.
3

n

- Chiều biến thiên:

⎛ 4⎞
⎜ 0; ⎟ .
⎝ 3⎠

itr
e.
v

⎛4
⎞
Hàm số đồng biến trên các khoảng (−∞; 0) và ⎜ ; + ∞ ⎟ ; nghịch biến trên khoảng
3
⎝
⎠
4
5
- Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại x = 0; yCĐ = 1, đạt cực tiểu tại x = ; yCT = − .
3
27
- Giới hạn: lim y = − ∞ ; lim y = + ∞.
x→ − ∞

- Bảng biến thiên:

0,25

x→ + ∞

x −∞

4
3

0

+

y'

0
1

y

−

0

• Đồ thị:

+∞

+

+∞

−

−∞

0,25

5
27

y

1

O

tu
o

I
(2,0 điểm)

Đáp án

−

0,25

4
3

5
27

2

x

2. (1,0 điểm)

Phương trình hoành độ giao điểm: x3 − 2x2 + (1 − m)x + m = 0
⇔ (x − 1)(x2 − x − m) = 0 ⇔ x = 1 hoặc x2 − x − m = 0 (*)

0,25

Đồ thị của hàm số (1) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt, khi và chỉ khi phương trình (*) có 2 nghiệm
phân biệt, khác 1.

0,25

Ký hiệu g(x) = x2 − x − m; x1 = 1; x2 và x3 là các nghiệm của (*).
⎧∆ > 0
⎪
Yêu cầu bài toán thỏa mãn khi và chỉ khi: ⎨ g (1) ≠ 0
⎪ 2
2
⎩ x2 + x3 < 3
⎧1 + 4m > 0
1
⎪
⇔ ⎨−m ≠ 0
⇔ − < m < 1 và m ≠ 0.
4
⎪1 + 2m < 3
⎩
Trang 1/4

0,25

0,25

Câu
II
(2,0 điểm)

Đáp án

Điểm

1. (1,0 điểm)
Điều kiện: cosx ≠ 0 và 1 + tanx ≠ 0.
Khi đó, phương trình đã cho tương đương:

π⎞
⎛
2 sin ⎜ x + ⎟ (1 + sinx + cos2x) = (1 + tanx)cosx
4⎠
⎝
sin x + cos x
cos x ⇔ sinx + cos2x = 0
cos x

⇔ (sinx + cosx)(1 + sinx + cos2x) =

⇔ 2sin2x − sinx − 1 = 0 ⇔ sinx = 1 (loại) hoặc sinx = −

π

+ k2π hoặc x =

6

Điều kiện: x ≥ 0.
2( x 2 − x + 1) =

Ta có:

0,25

7π
+ k2π (k ∈ Z).
6

2. (1,0 điểm)

x 2 + ( x − 1) 2 + 1 > 1, suy ra 1 −

0,25

2( x 2 − x + 1) < 0.

2( x 2 − x + 1) ≤ 1 − x +

x

0,25

(1)

itr
e.
v

Do đó, bất phương trình đã cho tương đương với:
Mặt khác

2( x 2 − x + 1) =

2(1 − x) 2 + 2( x ) 2 ≥ 1 − x +

2( x 2 − x + 1) = 1 − x +

(1) ⇔

x (2), do đó:

x kéo theo 1 − x +

x đồng thời 1 − x +

x ≥ 0.

x ≥ 0, do đó:

(3) ⇔ 1 − x = x
⎧x ≤ 1
⎧1 − x ≥ 0
⎪
⎪
⇔ ⎨ 2
⇔ ⎨
2
⎪(1 − x) = x
⎪ x − 3x + 1 = 0
⎩
⎩

III
(1,0 điểm)

3− 5
, thỏa mãn điều kiện x ≥ 0.
⇔ x =
2
1
1
1
⎛
ex ⎞
ex
I = ∫ ⎜ x2 +
dx = ∫ x 2 dx + ∫
dx .
⎟
x
⎜
1 + 2e x ⎟
⎠
0 ⎝
0
0 1 + 2e
1

Ta có:

∫

x 2 dx =

0

1 3
x
3

1

1

=

0

1
3

d(1 + 2e x )
, suy ra:
1 + 2e x

tu
o

ex
1
∫ 1 + 2e x d x = 2
0

1

và

∫
0

0,25

x (3)

Để ý rằng: + Dấu bằng ở (2) xảy ra chỉ khi: 1 − x...
Trang 1/4
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
ĐỀ CHÍNH THC
ĐÁP ÁN – THANG ĐIM
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC NĂM 2010
Môn: TOÁN; Khi A
(Đáp án - thang đim gm 04 trang)
ĐÁP ÁN THANG ĐIM
Câu Đáp án Đim
1. (1,0 đim)
Khi m = 1, ta có hàm s y = x
3
2x
2
+ 1.
Tp xác định: R.
S biến thiên:
- Chiu biến thiên:
'y = 3x
2
4x; '( )yx = 0 x = 0 hoc x =
4
3
.
0,25
Hàm s đồng biến trên các khong (−∞; 0) và
4
;
3
⎛⎞
+
⎜⎟
⎝⎠
; nghch biến trên khong
4
0;
3
⎛⎞
⎜⎟
⎝⎠
.
- Cc tr: Hàm s đạt cc đại ti x = 0; y
CĐ
= 1, đạt cc tiu ti x =
4
3
; y
CT
=
5
27
.
- Gii hn: lim
x
y
→−∞
= ; lim
x
y
→+∞
= + .
0,25
- Bng biến thiên:
0,25
Đồ th:
0,25
2. (1,0 đim)
Phương trình hoành độ giao đim: x
3
2x
2
+ (1 m)x + m = 0
(x 1)(x
2
x m) = 0 x = 1 hoc x
2
x m = 0 (*)
0,25
Đồ th ca hàm s (1) ct trc hoành ti 3 đim phân bit, khi và ch khi phương trình (*) có 2 nghim
phân bit, khác 1.
0,25
Ký hiu g(x) = x
2
x m; x
1
= 1; x
2
x
3
là các nghim ca (*).
Yêu cu bài toán tha mãn khi và ch khi:
22
23
0
(1) 0
3
g
xx
∆>
+
<
0,25
I
(2,0 đim)
14 0
0
12 3
m
m
m
+>
−≠
+<
1
4
< m < 1 và m 0.
0,25
y
1
+
−∞
'y
+
0
0
+
x
−∞ 0
4
3
+∞
5
27
5
27
O
y
x
4
3
1
2
tuoitre.vn
dap an toan khoi a 2010 - Trang 2
dap an toan khoi a 2010 - Người đăng: thinh-nguyen-van1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
dap an toan khoi a 2010 9 10 330