Ktl-icon-tai-lieu

Đề bài Và Đáp Án C... Đại HỌc CNTT.. Câu 7 Điểm

Được đăng lên bởi Giấc Mơ Của Anh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1630 lần   |   Lượt tải: 0 lần
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#define N 50
float A[N][N];

1. Nhập dữ liệu cho các phần tử của mảng A
void CauA()
{ int i, j;
float tam;
printf(“Nhap du lieu cho cac phan tu cua mang A:”);
for (i = 0; i < N; i++)
for (j = 0; j < N; j++)
{
printf(“Nhap A[%d][%d]= “,i,j); scanf(“%f”, &tam);
A[i][j] = tam;
}
}

Lập dưới dạng các hàm
2. Tính tổng S1 gồm các phần tử ở hai cột 3 và 10
void CauB()
{ int i;
float S1;
S1 = 0;
for (i = 0; i < N; i++)
S1 += A[i][3] + A[i][10];
printf(“Tong cac phan tu o hai cot 3 va 10 la %8.2f”,S1);
}

Lập dưới dạng các hàm
3. Tính tổng bình phương các phần tử nằm trên đường chéo phụ
9

void CauC()
{ int i;
float S = 0;
for (i = 0; i < N; i++)
S += A[i][N-1-i]* A[i][N-1-i];
printf(“Tong binh phuong cac phan tu nam tren duong cheo
phu la %8.2f”,S);
}

Lập dưới dạng các hàm
4. Tìm phần tử nhỏ nhất của mỗt dòng và đặt chúng vào vị trí cuối của dòng
đó
void CauD()
{ int i, j, MinPos;
float MinRow;
for (i = 0; i < N; i++)
{
MinRow = A[i][0]; MinPos = 0;
for (j = 0; j < N; j++)
if (MinRow > A[i][j])
{
MinRow = A[i][j];
MinPos = j;
}
A[i][MinPos]= A[i][N-1];
A[i][N-1]= MinRow;
}
}

Lập dưới dạng các hàm
void main()
{
CauA();
CauB();
CauC();
CauD();

getch();
}

Câu
10

Ý

Nội dung
#include
#include
#include
#include

<iostream.h>
<conio.h>
<iomanip.h>
<math.h>

1. Xây dựng cấu trúc dữ liệu phù hợp để biểu diễn ma trận, nhập ma trận
struct Matrix
{ int n;
float A[20][20];
} X,Y;
void Input(Matrix &X);
Matrix operator+(Matrix X, Matrix Y);
Matrix operator-(Matrix X, Matrix Y);
Matrix operator*(Matrix X, Matrix Y);
void Input(Matrix &X)
{
int i,j;
for (i=0; i<X.n; i++)
for (j=0; j<X.n; j++)
{
cout<<“A[“<<i<<“][“<<j<<“]=“;
cin>>X.A[i][j];
}
}

Lập dưới dạng các hàm
2. Cộng hai ma trận
Matrix operator+(Matrix X, Matrix Y)
{
Matrix temp;
int i,j;
for (i=0; i<X.n; i++)
for (j=0; j<X.n; j++)
temp.A[i][j]= X.A[i][j]+Y.A[i][j];
temp.n = X.n;
return temp;
}

Lập dưới dạng các hàm
3. Trừ hai ma trận
Matrix operator-(Matrix X, Matrix Y)
{
Matrix temp;
int i,j;
for (i=0; i<X.n; i++)
for (j=0; j<X.n; j++)
temp.A[i][j]= X.A[i][j]-Y.A[i][j];
temp.n = X.n;
return temp;
}

Lập dưới dạng các hàm
4. Nhân hai ma trận
Matrix operator*(Matrix X, Matrix Y)
{
Matrix temp;
int i,j,k;
for (i=0; i<X.n; i++)
for (j=0 j<X.n; j++)
{
temp.A[i][j]= 0.0;

for (k=0; k<X.n;k++)
temp.A[i][j]+= X.A[i][k]*Y.A[k][j];
}
temp.n = X.n;
return temp;
}

Lập dưới dạng các hàm
main()
{
clrscr();
Matrix M1, M2, M3;
cout<<"Nhap cap ma tran:"; cin>>X.n;
Y.n = X....
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#define N 50
float A[N][N];
1. Nhập dữ liệu cho các phần tử của mảng A
void CauA()
{ int i, j;
float tam;
printf(“Nhap du lieu cho cac phan tu cua mang A:”);
for (i = 0; i < N; i++)
for (j = 0; j < N; j++)
{
printf(“Nhap A[%d][%d]= “,i,j); scanf(“%f”, &tam);
A[i][j] = tam;
}
}
Lập dưới dạng các hàm
2. Tính tổng S
1
gồm các phần tử ở hai cột 3 và 10
void CauB()
{ int i;
float S1;
S1 = 0;
for (i = 0; i < N; i++)
S1 += A[i][3] + A[i][10];
printf(“Tong cac phan tu o hai cot 3 va 10 la %8.2f”,S1);
}
Lập dưới dạng các hàm
3. Tính tổng bình phương các phn tử nm trên đường chéo phụ
void CauC()
{ int i;
float S = 0;
for (i = 0; i < N; i++)
S += A[i][N-1-i]* A[i][N-1-i];
printf(“Tong binh phuong cac phan tu nam tren duong cheo
phu la %8.2f”,S);
}
Lập dưới dạng các hàm
4. Tìm phn tử nh nhất của mỗt dòngđặt chúng vào vị trí cuối của dòng
đó
void CauD()
{ int i, j, MinPos;
float MinRow;
for (i = 0; i < N; i++)
{
MinRow = A[i][0]; MinPos = 0;
for (j = 0; j < N; j++)
if (MinRow > A[i][j])
{
MinRow = A[i][j];
MinPos = j;
}
A[i][MinPos]= A[i][N-1];
A[i][N-1]= MinRow;
}
}
Lập dưới dạng các hàm
9
void main()
{
CauA();
CauB();
CauC();
CauD();
Đề bài Và Đáp Án C... Đại HỌc CNTT.. Câu 7 Điểm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề bài Và Đáp Án C... Đại HỌc CNTT.. Câu 7 Điểm - Người đăng: Giấc Mơ Của Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề bài Và Đáp Án C... Đại HỌc CNTT.. Câu 7 Điểm 9 10 31