Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương bài giảng: Đường lối Cách mạng Đảng cộng Sản Việt Nam

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 406 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Long Xuyên, tháng 10/2009

1

Mục Lục
Mục Lục............................................................................................................................ 2
CHƯƠNG MỞ ĐẦU........................................................................................................4
ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................... 4
MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.................4
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU...........................................................4
1. Đối tượng nghiên cứu................................................................................................... 4
a. Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.............................. 4
2. Nhiệm vụ nghiên cứu....................................................................................................5
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN
HỌC................................................................................................................................... 5
1. Phương pháp nghiên cứu...............................................................................................5
2. Ý nghĩa của việc học tập môn ĐLCMCĐCSVN......................................................... 5
Chương I............................................................................................................................ 6
SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM....................................................... 6
VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG.............................................6
I. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.......................... 6
1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.................................................6
2. Hoàn cảnh trong nước...................................................................................................7
II. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN
CỦA ĐẢNG..................................................................................................................... 10
1. Hội nghị thành lập Đảng.............................................................................................10
2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.....................................................................10
Chương II..................................
TR NG Đ I H C AN GIANGƯỜ
KHOA LU N CNH TR
Đ C NG BÀI GI NG ƯƠ
Đ NG L I CÁCH M NG ƯỜ
C A Đ NG C NG S N VI T NAM
1
Long Xuyên, tháng 10/2009
Đề cương bài giảng: Đường lối Cách mạng Đảng cộng Sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương bài giảng: Đường lối Cách mạng Đảng cộng Sản Việt Nam - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đề cương bài giảng: Đường lối Cách mạng Đảng cộng Sản Việt Nam 9 10 634