Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương bài giảng khoa học quản lý (dành cho học viện cao học chuyên ngành quản lý giáo dục )

Được đăng lên bởi Bé Su
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 657 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Trêng ®¹i häc s ph¹m Hµ Néi
PGS.TS TrÇn Quèc Thµnh
§Ò c¬ng bµi gi¶ng
Khoa häc qu¶n lý
Dµnh cho häc viªn cao häc chuyªn ngµnh qu¶n lý gi¸o dôc
Hµ Néi - 2007
Giíi thiÖu chung
Chuyªn ngµnh ®µo t¹o : Cao häc qu¶n lý gi¸o dôc
Sè ®¬n vi häc tr×nh : 4, trong ®ã: lý thuyÕt : 45 tiÕt, sè tiÕt bµi tËp, xemine : 15
Ngêi phô tr¸ch m«n häc: PGS.TS TrÇn Quèc Thµnh
1. M« t¶ m«n häc
§©y m«n häc giíi thiÖu nh÷ng vÊn ®Ò b¶n chung nhÊt cña khoa häc
qu¶n lý, kh«ng ®i s©u vµo lÜnh vùc thÓ nµo. M«n häc gióp cho ngêi häc ®îc
nh÷ng kiÕn thøc ®Ó thÓ lÜnh héi ®îc kiÕn thøc cña c¸c m«n häc liªn
quan trong chuyªn ngµnh ®µo t¹o.
2. Môc tiªu m«n häc
1. Cung cÊp cho häc viªn thèng kh¸i niÖm b¶n cña khoa häc qu¶n lý.
Trªn ®ã thÓ vËn dông vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lÜnh héi c¸c
0
Đề cương bài giảng khoa học quản lý (dành cho học viện cao học chuyên ngành quản lý giáo dục ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương bài giảng khoa học quản lý (dành cho học viện cao học chuyên ngành quản lý giáo dục ) - Người đăng: Bé Su
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Đề cương bài giảng khoa học quản lý (dành cho học viện cao học chuyên ngành quản lý giáo dục ) 9 10 533