Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương bài giảng môn pháp luật kinh tế

Được đăng lên bởi VO VA
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2299 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN PHÁP LUẬT KINH TẾ
1. Thông tin chung về học phần
a. Mã học phần: 15207
b. Số tín chỉ: 2 TC
c. Thời gian thực hiện: học kỳ 1 năm học thứ 2
d. Yêu cầu của học phần: bắt buộc
e. Đơn vị giảng dạy: Khoa Kinh tế
f. Phân bổ giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
- Lý thuyết:

30 tiết.

- Bài tập/Xinema: 0 tiết.
- Thực hành/Thí nghiệm: 0 tiết.
g. Điều kiện đăng ký học phần: Sau khi học xong học phần Pháp luật đại
cương
h. Giờ chuẩn bị cá nhân: 30 giờ/tín chỉ
- Tự học, tự nghiên cứu:
- Hoạt động khác:
2. Mục tiêu của học phần:
Mục tiêu cơ bản của học phần này là trang bị cho sinh viên những kiến thức
và hiểu biết cơ bản về địa vị pháp lý của các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam,
chế độ pháp lý về ký kết hợp đồng trong kinh doanh thương mại, về phá sản doanh
nghiệp.
1. Tóm tắt nội dung học phần:

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và hiểu biết cơ bản nhất về Những quy
định pháp luật của Việt Nam liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp; địa vị pháp lý của các doanh nghiệp; Các quy định về hợp đồng
kinh tế; phá sản doanh nghiệp.
4. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1.

TÊN CHƯƠNG MỤC
TS
LT
3
3

BT

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT
TH
KT

Lý luận
chung về
luật kinh tế
1.1.
Khái niệm
về luật kinh
tế
1.2. Đối

1

1

1

1

1

1

15

14

tượng và
phương
pháp điều
chỉnh của
luật kinh tế
1.3. Chủ
thể của Luật
kinh tế
1.4. Vai
trò của Luật
kinh tế
trong nền
kinh tế thị
trường
Chương 2.
Địa vị pháp
lý của các
loại hình

1

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT
doanh
nghiệp
2.1.

TÊN CHƯƠNG MỤC
3

3

1

1

1

1

0.5

0.5

0.5

0.5

11

11

Những quy
định chung
2.1.1.
Thủ tục
thành lập
doanh
nghiệp
2.1.2.
Giải thể
doanh
nghiệp
2.1.3.
Quyền và
nghĩa vụ
của doanh
nghiệp
2.1.4.
Các biện
pháp tổ
chức lại
doanh
nghiệp
2.2.
Những quy
định riêng

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT
đối với từng
loại hình

TÊN CHƯƠNG MỤC

doanh
nghiệp
2.2.1.

1

1

3

3

3

3

1

1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Giới thiệu
về các loại
hình công
ty
2.2.2.
Công ty cổ
phần
2.2.3.
Công ty
TNHH
2.2.4.
Doanh
nghiệp tư
nhân
2.2.5.
Công ty
hợp danh
2.2.6.
Doanh
nghiệp nhà
nước
2.2.7.
Doanh
nghiệp có

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT
vốn đầu tư
nước ngoài
2.2.8.

TÊN CHƯƠNG MỤC
1.5

1.5

Địa vị pháp
lý của hợp
tác xã
Kiểm
tra
định
kỳ
Chương 3.

1

1

7

7

1

1

1

1

1

1

Chế độ
pháp lý về
ký kết hợp
đồng trong
kinh doanh
thương mại
3.1.
Khái niệm,
đặc điểm
của hợp
đồng
KDTM
3.2. Các
nguyên tắc
ký kết hợp
đồng
3.3. Các
hình thức

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT
ký kết hợp
đồng
3.4.

TÊN CHƯƠNG MỤC
1.5

1.5

2

2

0.5

0.5

5

5

0.3

0.3

0...
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN PHÁP LUẬT KINH TẾ
1. Thông tin chung về học phần
a. Mã học phần: 15207
b. Số tín chỉ: 2 TC
c. Thời gian thực hiện: học kỳ 1 năm học thứ 2
d. Yêu cầu của học phần: bắt buộc
e. Đơn vị giảng dạy: Khoa Kinh tế
f. Phân bổ giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
- Lý thuyết: 30 tiết.
- Bài tập/Xinema: 0 tiết.
- Thực hành/Thí nghiệm: 0 tiết.
g. Điều kiện đăng ký học phần: Sau khi học xong học phần Pháp luật đại
cương
h. Giờ chuẩn bị cá nhân: 30 giờ/tín chỉ
- Tự học, tự nghiên cứu:
- Hoạt động khác:
2. Mục tiêu của học phần:
Mục tiêu bản của học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức
hiểu biết bản về địa vị pháp của các loại hình doanh nghiệp Việt Nam,
chế độ pháp lý về kết hợp đồng trong kinh doanh thương mại, về phá sản doanh
nghiệp.
1. Tóm tắt nội dung học phần:
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và hiểu biết cơ bản nhất về Những quy
định pháp luật của Việt Nam liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp; địa vị pháp của các doanh nghiệp; Các quy định về hợp đồng
kinh tế; phá sản doanh nghiệp.
4. Nội dung chi tiết học phần:
Đề cương bài giảng môn pháp luật kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương bài giảng môn pháp luật kinh tế - Người đăng: VO VA
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề cương bài giảng môn pháp luật kinh tế 9 10 496