Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương biến đổi khí hậu

Được đăng lên bởi Nguyen van Hung
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 557 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
CỦA TỈNH HÀ NAM NHẰM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

0

Phủ Lý, 09-2009

MỤC LỤC

PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN..........................................................2
1.1

TÊN DỰ ÁN..........................................................................................................2

1.2

CƠ QUAN CHỦ QUẢN........................................................................................2

1.3

CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN......................................................................2

1.4

CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHÍNH.................................................2

1.5

CĂN CỨ PHÁP LÝ CÚA DỰ ÁN........................................................................2

1.6

TÍNH CẤP THIẾT.................................................................................................2

1.7

MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN.....................................................................................8

1.8

CÁCH TIẾP CẬN..................................................................................................8

1.9

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........................................................................10

1.10

NỘI DUNG DỰ ÁN............................................................................................10

1.11

PHẠM VI THỰC HIỆN DỰ ÁN.........................................................................15

1.12

GIỚI HẠN CỦA DỰ ÁN....................................................................................15

1.13

SẢN PHẨM.........................................................................................................15

1.14

HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN...................................................................................15

PHẦN 2: KINH PHÍ THỰC HIỆN..................................................................................16
2.1

CĂN CỨ LẬP DỰ TOÁN...................................................................................16

2.2

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN...................................................................16

PHẦN 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN..................................................................................16
3.1

TỔ CHỨC THỰC HIỆN.....................................................................................16

3.2

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN....................................................................
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐỀ CƯƠNG
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
CỦA TỈNH HÀ NAM NHẰM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
0
Đề cương biến đổi khí hậu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương biến đổi khí hậu - Người đăng: Nguyen van Hung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đề cương biến đổi khí hậu 9 10 216