Ktl-icon-tai-lieu

đề cương btct123

Được đăng lên bởi lam79
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2586 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC LAÏC HOÀNG
KHOA KYÕ THUAÄT COÂNG TRÌNH

ÑEÀ CÖÔNG OÂN THI TOÁT NGHIEÄP

KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG DAÂN DUÏNG & COÂNG NGHIEÄP
MOÂN THI CHUYEÂN NGAØNH : KEÁT CAÁU BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP 1,2,3
THÔØI GIAN THI : 180 Phuùt
( Khoâng ñöôïc pheùp söû duïng taøi lieäu )

PHẦN I :

BÊ TÔNG CỐT THÉP 1

CHƯƠNG 1 : KHÁI NIỆM CHUNG
1.1
Thế nào là Bê tông cốt thép ( BTCT )
1.2
Phân loại kết cấu BTCT .
1.3
Ưu và nhược điểm của kết cấu BTCT .
1.4
Phạm vi ứng dụng
CHƯƠNG 2 : TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU
A. BÊ TÔNG :
2.1
Tính chất cơ lý của bê tông.
2.2
Các chỉ tiêu cơ bản của bê tông.
2.3
Các nhân tố ảnh hưởng đến cường độ của bê tông.
2.4
Cường độ của bê tông .
2.5
Biến dạng của bê tông.
2.6
Môđun đàn hồi.
B. CỐT THÉP :
2.7
Cường độ tiêu chuẩn cốt thép.
2.8
Cường độ tính toán cốt thép.
2.9
Môđun đàn hồi của cốt thép.
C. BÊ TÔNG CỐT THÉP :
2.10 Lực dính giữa Bê tông và Cốt thép .
2.11 Sự làm việc chung giữa Bêtông và Cốt thép
CHƯƠNG 3 : NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO KẾT CẤU BTCT .
3.1
Khái niệm chung.
3.2
Các giai đoạn của trạng thái ứng suất – biến dạng của cấu kiện chịu uốn.
3.3
Các phương pháp tính toán cấu kiện BTCT.
1

3.4
Nguyên tắc cơ bản về tính toán cấu kiện BTCT.
3.5
Nguyên tắc cơ bản về cấu tạo cấu kiện BTCT.
CHƯƠNG 4 : CẤU KIỆN CHỊU UỐN
4.1 Khái niệm chung
4.2 Tính toán độ bền của cấu kiện chịu uốn trên tiết diện thẳng góc (TTGH1)
4.3 Cấu kiện chịu uốn có tiết diện chữ I & T (có bản cách chịu nén)
4.4 Tính toán độ bền cấu kiện chịu uốn trên tiết diện nghiêng.
CHƯƠNG 5 : CẤU KIỆN CHỊU NÉN
5.1 Khái niệm chung.
5.2 Tính toán cấu kiện chịu nén đúng tâm.
5.3 Sự làm việc của cấu kiện chịu nén lệch tâm.
5.4 Tính toán cấu kiện chịu nén lệch tâm tiết diện chữ nhật.
CHƯƠNG 6 : CẤU KIỆN CHỊU KÉO
6.1 Khái niệm chung và cấu tạo.
6.2 Tính toán cấu kiện chịu kéo đúng tâm.
6.3 Tính toán cấu kiện chịu kéo lệch tâm tiết diện chữ nhật.
6.4 Tính toán cấu kiện chịu kéo lệch tâm theo lực cắt.
CHƯƠNG 7 : TÍNH TOÁN CẤU KIỆN BÊTÔNG CỐT THÉP THEO TRẠNG THÁI
GIỚI HẠN THỨ HAI.
7.1 Khái niệm chung.
7.2 Độ cong của dầm.
7.3 Độ cứng của dầm BTCT.
7.4 Độ võng của dầm.
7.5 Tính toán cấu kiện BTCT theo sự mở rộng vếch nứt thẳng góc với trục dọc theo cấu kiện.
7.6 Tính toán cấu kiện BTCT theo sự mở rộng vếch nứt xiên với trục dọc theo cấu kiện.

PHẦN II :KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2,3
CHƯƠNG 1: KẾT CẤU SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP
1.1 Khái niệm chung
1.2 Sàn có sườn
1.2.1 Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm (Bản làm việc 1 phương).
1.2.2 Sàn sườn toàn khối có bản kê 4 cạnh (Bản làm việc 2 phương).
...
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC LAÏC HOÀNG
KHOA KYÕ THUAÄT COÂNG TRÌNH
ÑEÀ CÖÔNG OÂN THI TOÁT NGHIEÄP
ÑEÀ CÖÔNG OÂN THI TOÁT NGHIEÄP
KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG DAÂN DUÏNG & COÂNG NGHIEÄP
KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG DAÂN DUÏNG & COÂNG NGHIEÄP
MOÂN THI CHUYEÂN NGAØNH : KEÁT CAÁU BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP 1,2,3
THÔØI GIAN THI : 180 Phuùt
( Khoâng ñöôïc pheùp söû duïng taøi lieäu )
PHẦN I : BÊ TÔNG CỐT THÉP 1
CHƯƠNG 1 : KHÁI NIỆM CHUNG
1.1 Thế nào là Bê tông cốt thép ( BTCT )
1.2 Phân loại kết cấu BTCT .
1.3 Ưu và nhược điểm của kết cấu BTCT .
1.4 Phạm vi ứng dụng
CHƯƠNG 2 : TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU
A. BÊ TÔNG :
2.1 Tính chất cơ lý của bê tông.
2.2 Các chỉ tiêu cơ bản của bê tông.
2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến cường độ của bê tông.
2.4 Cường độ của bê tông .
2.5 Biến dạng của bê tông.
2.6 Môđun đàn hồi.
B. CỐT THÉP :
2.7 Cường độ tiêu chuẩn cốt thép.
2.8 Cường độ tính toán cốt thép.
2.9 Môđun đàn hồi của cốt thép.
C. BÊ TÔNG CỐT THÉP :
2.10 Lực dính giữa Bê tông và Cốt thép .
2.11 Sự làm việc chung giữa Bêtông và Cốt thép
CHƯƠNG 3 : NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO KẾT CẤU BTCT .
3.1 Khái niệm chung.
3.2 Các giai đoạn của trạng thái ứng suất – biến dạng của cấu kiện chịu uốn.
3.3 Các phương pháp tính toán cấu kiện BTCT.
1
đề cương btct123 - Trang 2
đề cương btct123 - Người đăng: lam79
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề cương btct123 9 10 391