Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chi tiết môn học QLNN

Được đăng lên bởi trungvt249-gmail-com
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 968 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đềcươngchitiết
MônhọcQuảnlýnhànước
Dànhchobậcđàotạocaohọc

Chương1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.1-NgânsáchnhànướcvàhệthốngNSNN:
1.1.1-Ngânsáchnhànước:

○

ĐiềukiệnrađờivàtồntạicủaNSNN:

○

KháiniệmNSNN:

 Về mặt xã hội là sự ra đời của Nhà nước.
 Về mặt kinh tế là sự phát triển của kinh tế hàng hóa.
 Về mặt lịch sử: NSNN xuất hiện vào cuối chế độ quân chủ.
NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực
hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.

○

BảnchấtcủaNSNN:
Bản chất NSNN là các quan hệ kinh tế, xã hội giữa Nhà nước và các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế.

1.1.2-HệthốngNSNN:

○
○
-

CơsởtổchứchệthốngNSNN:
Theo Hiến pháp và phân cấp quản lý kinh tế-xã hội của Nhà nước.
Trình độ phát triển kinh tế của mỗi quốc gia từng thời kỳ.
MôhìnhtổchứchệthốngNSNN:
Một cấp:
Nhiều cấp;
Ở Việt Nam,, theo luật NSNN 2002, hệ thống NSNN gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Chương1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.1-NgânsáchnhànướcvàhệthốngNSNN:
1.1.3- Thu NSNN:

○ KháiniệmthuNSNN:
Là quá trình Nhà nước sử dụng quyền lực công để động viên một bộ phận nguồn lực tài chính của XH vào NSNN được thực hiện bằng một hệ thống chính sách, PL do Nhà nước ban hành;











○ ĐặcđiểmthuNSNN:
Thu NSNN mang tính pháp lý và tính cưỡng chế cao;
Đại bộ phận các khoản thu NSNN không hoàn trả trực tiếp;
Mức độ và cơ cấu thu NSNN về cơ bản phản ánh mức độ và cơ cấu phát triển của nền kinh tế.
Các khoản thu NSNN luôn chứa đựng các mối quan hệ kinh tế, chính trị, xã hội

○ Nội dungcácnguồnthuNSNN:
Thuế, phí và lệ phí;
Các khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước;
Thu thập từ khai thác và bán tài nguyên thiên nhiên;
Thu từ hoạt động sự nghiệp công;
Thu từ vay nợ và viện trợ không hoàn lại;

Chương1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.1-NgânsáchnhànướcvàhệthốngNSNN:
1.1.4- Chi NSNN:

○

Kháiniệmchi NSNN:
Chi NSNN là việc Nhà nước phân phối và sử dụng quỹ NSNN nhằm đảm bảo thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Nhà nước.

-

○

Đặcđiểmchi NSNN:

Gắn với bộ máy nhà nước và nhiệm vụ KT, CT, XH mà NN thực hiện trong từng thời kỳ.
Các khoản chi NSNN chủ yếu mang tính chất không hoàn trả.
Là bộ phận chủ yếu của chi tiêu công.
Là bộ phận cấu thành khối lượng tiền tệ trong lưu thông nên gắn liền với sự vận động của các phạm trù giá trị, tiền tệ, giá cả, lãi suất và tỷ giá.

○

Nộidung chi NSNN:

Chi đầu tư phát triển; Chi thường xuy...
Đềcươngchitiết
MônhọcQuảnlýnhànước
Dànhchobậcđàotạocaohọc
Đề cương chi tiết môn học QLNN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương chi tiết môn học QLNN - Người đăng: trungvt249-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Đề cương chi tiết môn học QLNN 9 10 800