Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương giải tích 1

Được đăng lên bởi Nguyen Hoang Vi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ SỐ 1.
Câu I.
Câu II.

Giải phương trình (e x  3 y  1)dx  ( y 3  3 x )dy.
Giải hệ pt bằng phương pháp TR, VTR hoặc khử
 x1' (t )  3 x1  x2  et
 '
 x2 (t )  2 x1  4 x2  t

Câu III.

Tính giới hạn lim

5

x 0

1  3x 4 1  2 x  1
.
x cos 2 x  x 2
3

Câu IV.

Tính tích phân hoặc chứng tỏ phân kỳ I  

0



Câu V.

Tính tích phân I  

0

x 2dx
9 x

2

.

dx
.
( x 2  x  1)( x  2)

Câu VI.

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y  x3e  x .

Câu VII.

Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi y   x 2 ; y  x 2  2 x  4 .
ĐỀ SỐ 2

Câu I.

Giải phương trình y  3 x y  3 x  3 x .

Câu II.

Giải phương trình y  3 y  2 y  2 x  3  6e .

Câu III.

Tính giới hạn lim 
x 0

Câu IV.

Tính tích phân hoặc chứng tỏ phân kỳ I  

Câu V.

Tính tích phân I   e

'

2

''

2

5

'

x



1
1
 .
 arctan x x
e1/ x dx
.
3
x
1
0



x

cos 2 xdx .

0

Câu VI.

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y  x 2 e1/ x .

Câu VII.

Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi y 

x
; y  0; x  1 .
1  x3

ĐỀ SỐ 3

2
y  x 2e x .
x

Câu I.

Giải phương trình y 

Câu II.

Giải hệ pt bằng phương pháp TR, VTR hoặc khử
 x1' (t )  5 x1  3 x2  e 2t
 '
 x2 (t )   x1  3 x2

Câu III.

Tính giới hạn lim

'

x 0

1  tan x  1  tan x
.
x
1

1/ 4

dx
.
1/ 2 x 2 x  1

Câu IV.

Tính tích phân hoặc chứng tỏ phân kỳ I  

Câu V.

Tính tích phân suy rộng I  


2

Câu VI.
Câu VII.

dx
.
x ln 2 x

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y  ln x  x  1 .
x2
1
Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi y  ; y 
.
2
1  x2
ĐỀ SỐ 4

Câu I.
Câu II.

Giải phương trình ( 1+ exy + xexy)dx+ (xex+ 2)dy = 0.
Giải hệ pt bằng phương pháp TR, VTR hoặc khử
 x1' (t )  4 x1  x2  2t  1
 '
3t
 x2 (t )  7 x1  2 x2 
2

Câu III.
Câu IV.

cos( x 2 )  x sin x  e  x .
Tính K  lim
x 0
x 2 sin 2 x
2

dx

2

( x  1) x 2  2

Tính tích phân hoặc chứng tỏ phân kỳ I  
dx

3

.

Câu V.

Tính tích phân suy rộng 

Câu VI.

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y  x 2 ln x .

Câu VII.

Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi y  x  x 2 ; y  x 1  x .

(4 x  x 2  3)3

1

.

ĐỀ SỐ 5

y
 x sin x với điều kiện y(  )= 2  .
x

Câu I.

Giải phương trình

Câu II.

Giải hệ pt bằng phương pháp TR, VTR hoặc khử
 x1' (t )  3 x1  2 x2  et
 '
 x2 (t )  x1  2 x2  3t

Câu III.

y’ =

1
x

Tính L  lim e  (1  x ) .
x 0

x

2

dx

Câu IV.

Tính tích phân hoặc chứng tỏ phân kỳ I  

Câu V.

et dt
e dx
1 t .
Chứng minh rằng tích phân suy rộng 
phân kì. Tính
x
J  lim x
1
x 
e

Câu VI.

Khảo sát và ...
ĐỀ SỐ 1.
Câu I. Giải phương trình
3
( 3 1) ( 3 ) .
x
e y dx y x dy
Câu II. Giải hệ pt bằng phương pháp TR, VTR hoặc khử
'
1 1 2
'
2 1 2
( ) 3
( ) 2 4
t
x t x x e
x t x x t
Câu III. Tính giới hạn
5
4
2
0
1 3 1 2 1
lim
cos2
x
x x
x x x
.
Câu IV. Tính tích phân hoặc chứng tỏ phân kỳ
2
3
2
0
9
x dx
I
x
.
Câu V. Tính tích phân
2
0
( 1)( 2)
dx
I
x x x

.
Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
3 x
y x e
.
Câu VII. Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi
2 2
; 2 4y x y x x
.
ĐỀ SỐ 2
Câu I. Giải phương trình
' 2 2 5
3 3 3y x y x x
.
Câu II. Giải phương trình
.
Câu III. Tính giới hạn
0
1 1
lim
arctan
x
x x
.
Câu IV. Tính tích phân hoặc chứng tỏ phân kỳ
1/
0
3
1
x
e dx
I
x
.
Câu V. Tính tích phân
0
cos2
x
I e xdx

.
Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
2 1/ x
y x e
.
Câu VII. Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi
3
; 0; 1
1
x
y y x
x
.
ĐỀ SỐ 3
Câu I. Giải phương trình
' 2
2
x
y y x e
x
.
Câu II. Giải hệ pt bằng phương pháp TR, VTR hoặc khử
' 2
1 1 2
'
2 1 2
( ) 5 3
( ) 3
t
x t x x e
x t x x
Câu III. Tính giới hạn
0
1 tan 1 tan
lim
x
x x
x
.
1
Đề cương giải tích 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương giải tích 1 - Người đăng: Nguyen Hoang Vi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề cương giải tích 1 9 10 462