Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương hệ thống quản lý thông tin

Được đăng lên bởi Nhox Ju
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2028 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đề cương ôn tập
Câu 1: Khái niệm thông tin, dữ liệu? So sánh thông tin dữ liệu?
Khái niệm dữ liệu:
Dữ liệu là các phản ánh về sự vật, hiện tượng trong một thế giới khách quan. Dữ liệu là các giá trị
thô chưa có ý nghĩa với người sử dụng, có thể là một tập hợp các giá trị mà không biết được sự
liên kết giữa chúng. Dữ liệu có thể biểu diễn dưới nhiều dạng khác nhau (âm thanh, văn bản, hình
ảnh,…)
VD: Nguyễn Văn Nam, 123456, 14/10/02, 18
Khái niệm thông tin:
Thông tin là ý nghĩa được rút ra từ dữ liệu thông qua quá trình xử lý (phân tích, tổng hợp,…) phù
hợp với mục đích cụ thể của người sử dụng. Thông tin có thể gồm nhiều giá trị dữ liệu được tổ
chức sao cho nó mang lại một ý nghĩa cho một đối tượng cụ thể, trong một ngữ cảnh cụ thể.
VD: với dữ liệu trên có thông tin sau: Thủ kho Nguyễn Văn Nam xuất mặt hàng có danh mục là
123456 vào ngày 14/10/02 với số lượng là 18
So sánh dữ liệu và thông tin: Thông tin = dữ liệu + xử lý
Câu 2: Trình bày các khái niệm hệ thống, hệ thống thông tin, hệ thông thông tin quản lý?
cho ví dụ?
Khái niệm hệ thống: Hệ thống là 1 tập hợp gồm nhiều phần tử tương tác, có các mối quan hệ ràng
buộc lẫn nhau và cùng hoạt động hướng tới 1 mục tiêu chung thông qua chấp thuận các đầu vào,
biến đổi có tổ chức để tạo kết quả đầu ra. (phần tử có thể là vật chất hoặc phi vật chất: con người,
máy móc, thông tin, dữ liệu,…)
Vd: hệ thống giao thông, hệ thống máy tính,…
Khái niệm hệ thống thông tin:
Hệ thống thông tin là tập hợp người, thủ tục, máy móc, thiết bị và các nguồn lực khác để thu thập,
xử lý, truyền và phát thông tin trong một tổ chức.
Hệ thống thông tin có thể là thủ công nếu dựa vào các công cụ như giấy, bút. Hệ thống thông tin
hiện đại là hệ thống tự động hóa dựa vào máy tính (phần cứng, phần mềm) và các công nghệ
thông tin khác.
Vd: Hệ thống thông tin khách hàng, hệ thống thông tin marketing, tài chính kế toán,…

Khái niệm hệ thống thông tin quản lý:
Hệ thống thông tin phục vụ quản lý là hệ thống phục vụ các chức năng lập kế hoạch, giám sát và
ra quyết định ở các cấp quản lý.
Hệ thống cung cấp các thông tin cần thiết cho sự quản lý, điều hành của một doanh nghiệp. Hạt
nhân của hệ thống là cơ sở dữ liệu chứa các thông tin phản ánh dưới tình trạng hoạt động hiện thời
của doanh nghiệp. Hệ thống thông tin thu thập các thông tin từ môi trường của doanh nghiệp, phối
hợp với các thông tin có trong cơ sở dữ liệu để kết xuất các thông tin mà nhà quản lý cần, đồng
thời thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu để giữ cho các thông tin đó luôn phản á...
Đề cương ôn tập
Câu 1: Khái niệm thông tin, dữ liệu? So sánh thông tin dữ liệu?
Khái niệm dữ liệu:
Dữ liệu là các phản ánh về sự vật, hiện tượng trong một thế giới khách quan. Dữ liệu là các giá trị
thô chưa ý nghĩa với người sử dụng, có thể một tập hợp các giá trị không biết được sự
liên kết giữa chúng. Dữ liệu có thể biểu diễn dưới nhiều dạng khác nhau (âm thanh, văn bản, hình
ảnh,…)
VD: Nguyễn Văn Nam, 123456, 14/10/02, 18
Khái niệm thông tin:
Thông tin ý nghĩa được rút ra từ dữ liệu thông qua quá trình xử (phân tích, tổng hợp,…) phù
hợp với mục đích cụ thể của người s dụng. Thông tin thể gồm nhiều giá tr dữ liệu được tổ
chức sao cho nó mang lại một ý nghĩa cho một đối tượng cụ thể, trong một ngữ cảnh cụ thể.
VD: với dữ liệu trên thông tin sau: Thủ kho Nguyễn Văn Nam xuất mặt hàng danh mục
123456 vào ngày 14/10/02 với số lượng là 18
So sánh dữ liệu và thông tin: Thông tin = dữ liệu + xử lý
Câu 2: Trình bày các khái niệm hệ thống, hệ thống thông tin, hệ thông thông tin quản lý?
cho ví dụ?
Khái niệm hệ thống: Hệ thống là 1 tập hợp gồm nhiều phần tử tương tác, có các mối quan hệ ràng
buộc lẫn nhau cùng hoạt động hướng tới 1 mục tiêu chung thông qua chấp thuận các đầu vào,
biến đổi tổ chức để tạo kết quả đầu ra. (phần tử thể là vật chất hoặc phi vật chất: con người,
máy móc, thông tin, dữ liệu,…)
Vd: hệ thống giao thông, hệ thống máy tính,…
Khái niệm hệ thống thông tin:
Hệ thống thông tin là tập hợp người, thủ tục, máy móc, thiết bị và các nguồn lực khác để thu thập,
xử lý, truyền và phát thông tin trong một tổ chức.
Hệ thống thông tin có thể là thủ công nếu dựa vào các công cụ như giấy, bút. Hệ thống thông tin
hiện đại hệ thống tự động hóa dựa o máy tính (phần cứng, phần mềm) các công nghệ
thông tin khác.
Vd: Hệ thống thông tin khách hàng, hệ thống thông tin marketing, tài chính kế toán,…
Đề cương hệ thống quản lý thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương hệ thống quản lý thông tin - Người đăng: Nhox Ju
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề cương hệ thống quản lý thông tin 9 10 862