Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương HK1 môn tin lớp 7

Được đăng lên bởi vthuong-hvt
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 360 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I
TIN HỌC 7 (2009 – 2010)
I. TRẮC NGHIỆM : Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
C©u 1: Trong c¸c phÇn mÒm cã tªn sau, phÇn mÒm nµo lµ phÇn mÒm b¶ng tÝnh.
A. MicroSoft Word
B. MicroSoft Excel
C. MicroSoft Power Point
D. MicroSoft Access
C©u 2 : Th«ng tin ®îc lu díi d¹ng b¶ng cã u ®iÓm g×:
A. TÝnh to¸n nhanh chãng
B. DÔ theo dâi, tÝnh to¸n nhanh chãng
C. DÔ s¾p xÕp
D. DÔ s¾p xÕp, DÔ theo dâi, tÝnh to¸n nhanh chãng
C©u 3: C©u nµo sau ®©y sai:
A. MiÒn lµm viÖc chÝnh cña b¶ng tÝnh gåm c¸c cét vµ c¸c dßng
B. MiÒn giao nhau gi÷a cét vµ dßng lµ « tÝnh dïng ®Ó chøa d÷ liÖu
C. §Þa chØ « tÝnh lµ cÆp ®Þa chØ tªn cét vµ tªn hµng.
D. Trªn trang tÝnh chØ chän ®îc mét khèi duy nhÊt.
C©u 4: Khèi lµ tËp hîp c¸c « kÒ nhau t¹o thµnh h×nh ch÷ nhËt. §Þa chØ khèi ®îc thÓ hiÖn nh c©u nµo sau ®©y lµ
®óng:
A. H1…H5
B. H1:H5
C. H1 - H5
D. H1->H5
C©u 5: Hép tªn cho biÕt th«ng tin:
A. Tªn cña cét
C. §Þa chØ « tÝnh ®îc chän

B. Tªn cña hµng
D. Kh«ng cã ý nµo ®óng

C©u 6:Thanh c«ng thøc dïng ®Ó:
A. HiÓn thÞ néi dung « tÝnh ®îc chän
C. HiÓn thÞ c«ng thøc trong « tÝnh ®îc chän

B. NhËp d÷ liÖu cho « tÝnh ®îc chän
D. C¶ 3 ý trªn.

C©u 7: Trong « tÝnh xuÊt hiÖn ###### v×:
A. §é réng cña cét qu¸ nhá kh«ng hiÓn thÞ hÕt d·y sè qu¸ dµi.
B. §é réng cña hµng qu¸ nhá kh«ng hiÓn thÞ hÕt d·y sè qu¸ dµi.
C. TÝnh to¸n ra kÕt qu¶ sai.
D. C«ng thøc nhËp sai
C©u 8: §Ó söa d÷ liÖu ta:
A. Nh¸y ®óp chuét tr¸i vµo « cÇn söA.
C. Nh¸y ®óp chuét ph¶i vµo « cÇn söa
C©u 9: §Ó lu trang tÝnh ta chän lÖnh:
A. File\Open
B. File\New

B. Nh¸y nót chuét tr¸i
D. Nh¸y nót chuét ph¶i
C. File\Save

D.File\Exit

C©u 10:Trong c¸c c«ng thøc sau c«ng thøc nµo viÕt ®óng
A. =Sum(A1;A2;A3;A4)
B. =SUM(A1,A2,A3,A4)
C. =sum(A1;A4)
D. =Sum(A1-A4)
C©u 11: Trong c¸c c«ng thøc tÝnh trung b×nh céng, c«ng thøc nµo viÕt sai
A. =Average(A1:A5)
B. =SUM(A1:A5)/5
C. = Average(A1:A5)/5
D. =(A1+A2+A3+A4)/5
C©u 12: C©u thøc nµo viÕt sai:
A. =sum(A1:A4)
B. = sum(A1:A4)
C. =SUM(A1:A4)
D. =sum (A1:A4)

Câu 13 :

Một chương trình bảng tính thông thường có những đặc trưng cơ bản nào?
A.
Màn hình làm việc, dữ liệu, tạo biểu đồ
B.
Màn hình làm việc, dữ liệu, tạo biểu đồ, khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn,
sắp xếp dữ liệu.
C.
Dữ liệu, các hàm có sẵn, sắp xếp dữ liệu.
D.
Cả a và b đều đúng.

Câu 14 :

Phát biểu nào sau đây là đúng?
A.
Màn hình làm việc của chương trình bảng tính giống hoàn toàn những màn hình

B.
C.
D.
Câu 15 :

soạn thảo văn bản worD.
Vùng giao nhau giữa cột và hàng là ô tính.
Thanh công thức,...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I
TIN HỌC 7 (2009 – 2010)
I. TRẮC NGHIỆM : Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
C©u 1: Trong c¸c phÇn mÒm cã tªn sau, phÇn mÒm nµo lµ phÇn mÒm b¶ng tÝnh.
A. MicroSoft Word B. MicroSoft Excel
C. MicroSoft Power Point D. MicroSoft Access
C©u 2 : Th«ng tin ®îc lu díi d¹ng b¶ng cã u ®iÓm g×:
A. TÝnh to¸n nhanh chãng B. DÔ theo dâi, tÝnh to¸n nhanh chãng
C. DÔ s¾p xÕp D. DÔ s¾p xÕp, DÔ theo dâi, tÝnh to¸n nhanh chãng
C©u 3: C©u nµo sau ®©y sai:
A. MiÒn lµm viÖc chÝnh cña b¶ng tÝnh gåm c¸c cét vµ c¸c dßng
B. MiÒn giao nhau gi÷a cét vµ dßng lµ « tÝnh dïng ®Ó chøa d÷ liÖu
C. §Þa chØ « tÝnh lµ cÆp ®Þa chØ tªn cét vµ tªn hµng.
D. Trªn trang tÝnh chØ chän ®îc mét khèi duy nhÊt.
C©u 4: Khèi lµ tËp hîp c¸c « kÒ nhau t¹o thµnh h×nh ch÷ nhËt. §Þa chØ khèi ®îc thÓ hiÖn nh c©u nµo sau ®©y lµ
®óng:
A. H1…H5 B. H1:H5 C. H1 - H5 D. H1->H5
C©u 5: Hép tªn cho biÕt th«ng tin:
A. Tªn cña cét B. Tªn cña hµng
C. §Þa chØ « tÝnh ®îc chän D. Kh«ng cã ý nµo ®óng
C©u 6:Thanh c«ng thøc dïng ®Ó:
A. HiÓn thÞ néi dung « tÝnh ®îc chän B. NhËp d÷ liÖu cho « tÝnh ®îc chän
C. HiÓn thÞ c«ng thøc trong « tÝnh ®îc chän D. C¶ 3 ý trªn.
C©u 7: Trong « tÝnh xuÊt hiÖn ###### v×:
A. §é réng cña cét qu¸ nhá kh«ng hiÓn thÞ hÕt d·y sè qu¸ dµi.
B. §é réng cña hµng qu¸ nhá kh«ng hiÓn thÞ hÕt d·y sè qu¸ dµi.
C. TÝnh to¸n ra kÕt qu¶ sai.
D. C«ng thøc nhËp sai
C©u 8: §Ó söa d÷ liÖu ta:
A. Nh¸y ®óp chuét tr¸i vµo « cÇn söA. B. Nh¸y nót chuét tr¸i
C. Nh¸y ®óp chuét ph¶i vµo « cÇn söa D. Nh¸y nót chuét ph¶i
C©u 9: §Ó lu trang tÝnh ta chän lÖnh:
A. File\Open B. File\New C. File\Save D.File\Exit
C©u 10:Trong c¸c c«ng thøc sau c«ng thøc nµo viÕt ®óng
A. =Sum(A1;A2;A3;A4) B. =SUM(A1,A2,A3,A4)
C. =sum(A1;A4) D. =Sum(A1-A4)
C©u 11: Trong c¸c c«ng thøc tÝnh trung b×nh céng, c«ng thøc nµo viÕt sai
A. =Average(A1:A5) B. =SUM(A1:A5)/5
C. = Average(A1:A5)/5 D. =(A1+A2+A3+A4)/5
C©u 12: C©u thøc nµo viÕt sai:
A. =sum(A1:A4) B. = sum(A1:A4)
C. =SUM(A1:A4) D. =sum (A1:A4)
Câu 13 : Một chương trình bảng tính thông thường có những đặc trưng cơ bản nào?
A. Màn hình làm việc, dữ liệu, tạo biểu đồ
B. Màn hình làm việc, dữ liệu, tạo biểu đồ, khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn,
sắp xếp dữ liệu.
C. Dữ liệu, các hàm có sẵn, sắp xếp dữ liệu.
D. Cả a và b đều đúng.
Câu 14 : Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Màn hình làm việc của chương trình bảng tính giống hoàn toàn những màn hình
Đề cương HK1 môn tin lớp 7 - Trang 2
Đề cương HK1 môn tin lớp 7 - Người đăng: vthuong-hvt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề cương HK1 môn tin lớp 7 9 10 94