Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG HỌC KÍ 1TIẾNG ANH 11

Được đăng lên bởi Ngọc Kiều
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 896 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ I
MÔN: ANH VĂN 10
Năm học: 2013-2014
Nội dung : từ bài 1 đến bài 7
I. Reading: Các chủ đề từ bài 1 đến bài 7
II. Grammar:
1. Tenses: Simple Present, Simple Past, Present Perfect, Past Perfect, Simple Future, “ Be going to”
form, Present Continous, Used to
2. The position of Adverbs of frequency in the sentence
3. Wh-questions
4. Gerund and to-infinitive
5. The + adj
6. Used to
7. Which as a connector
8. Passive Voice of Present perfect
9. Relative Pronouns: Who, which, that
10. Because, Because of, Although, In spite of, Despite
III. Pronunciation: U1 đến U7: /I/ và /i:/, /ʌ / và /a:/, /e/ và /æ/, / ɔ: / và /ɔ/, /u/ và /u:/, /ei/, /ai/ và / ɔi/
IV. Dạng đề ra: Trắc nghiệm 40 câu
NGỮ ÂM
I. Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other
words.
1. A. fasten
B. sense
C. smell
D. rest
2. A. head
B. ready
C. peasant
D. realize
4. A. toothache
B. book
C. food
D. school
5. A. bike
B. idea
C. opinion
D. library
6. A. determine
B. together
C. repeat
D. report
7. A. talk
B. daughter
C. subtract
D. walk
10. A. magical
B. capable
C. game
D. data
12. A. documentary B. stay
C. education
D. way
13. A. town
B. mouse
C. house
D. bowl
14. A. rose
B. note
C. close
D. wonder
15. A. mistake
B. radio
C. guitar
D. page
16. A. life
B. visit
C. time
D. ride
19. A. speak
B. each
C. health
D. seat
II. Pick out the word that has the stress pattern differently from that of the other words.
1. A. repair
B. thirty
C. fellow
D. quarter
2. A. family
B. tobacco
C. buffalo
D. several
3. A. surname
B. people
C. provide
D. narrow
4. A. country
B. cousin
C. borrow
D. polite
5. A. secondary
B. receive
C. repeat
D. award
6. A. passion
B. sorrow
C. director
D. native
7. A. document
B. newspaper
C. magazine
D. anything
8. A. channel
B. cartoon
C. comedy
D. common
9. A. assemble
B. important
C. holiday
D. semester
10. A. person
B. latter
C. order
D. decide
11. A. afternoon
B. banana
C. umbrella
D. tomorrow

12. A. excursion

B. assemble

C. wildlife

D. combine

TEST 1
I. Choose one word whose underlined part pronounced differently:
1.
A. pool
B. fool
C. boot
D. took
2.
A. teacher
B. weather
C. pea
D. seaside
3.
A. study
B. lunch
C. understand
D. student
II. Pick out the word that has the stress pattern different from that of the other words:
4.
A. profession
B. interest
C. conclusion
D. appropriate
5.
A. determine
B. radium
C. private
D. tutor
III. Choose the best answer:
6. We .............have English on Monday, Tuesday and Fri...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ I
MÔN: ANH VĂN 10
Năm học: 2013-2014
Nội dung : từ bài 1 đến bài 7
I. Reading: Các chủ đề từ bài 1 đến bài 7
II. Grammar:
1. Tenses: Simple Present, Simple Past, Present Perfect, Past Perfect, Simple Future, “ Be going to”
form, Present Continous, Used to
2. The position of Adverbs of frequency in the sentence
3. Wh-questions
4. Gerund and to-infinitive
5. The + adj
6. Used to
7. Which as a connector
8. Passive Voice of Present perfect
9. Relative Pronouns: Who, which, that
10. Because, Because of, Although, In spite of, Despite
III. Pronunciation: U1 đến U7: /I/ và /i:/, /ʌ / và /a:/, /e/ và /æ/, / ɔ: / và /ɔ/, /u/ và /u:/, /ei/, /ai/ và / ɔi/
IV. Dạng đề ra: Trắc nghiệm 40 câu
NGỮ ÂM
I. Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other
words.
1. A. fasten B. sense C. smell D. rest
2. A. head B. ready C. peasant D. realize
4. A. toothache B. book C. food D. school
5. A. bike B. idea C. opinion D. library
6. A. determine B. together C. repeat D. report
7. A. talk B. daughter C. subtract D. walk
10. A. magical B. capable C. game D. data
12. A. documentary B. stay C. education D. way
13. A. town B. mouse C. house D. bowl
14. A. rose B. note C. close D. wonder
15. A. mistake B. radio C. guitar D. page
16. A. life B. visit C. time D. ride
19. A. speak B. each C. health D. seat
II. Pick out the word that has the stress pattern differently from that of the other words.
1. A. repair B. thirty C. fellow D. quarter
2. A. family B. tobacco C. buffalo D. several
3. A. surname B. people C. provide D. narrow
4. A. country B. cousin C. borrow D. polite
5. A. secondary B. receive C. repeat D. award
6. A. passion B. sorrow C. director D. native
7. A. document B. newspaper C. magazine D. anything
8. A. channel B. cartoon C. comedy D. common
9. A. assemble B. important C. holiday D. semester
10. A. person B. latter C. order D. decide
11. A. afternoon B. banana C. umbrella D. tomorrow
ĐỀ CƯƠNG HỌC KÍ 1TIẾNG ANH 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG HỌC KÍ 1TIẾNG ANH 11 - Người đăng: Ngọc Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG HỌC KÍ 1TIẾNG ANH 11 9 10 342