Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Mác

Được đăng lên bởi buithithuythohn
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1018 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1 :
* so sánh vật chất và vật thể
"Vật chất, đó là một phạm trù triết học, dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho
con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn lại
không lệ thuộc vào ý thức con người". Phạm trù vật chất xuất hiện ngay từ khi triết học mới
ra đời trong thời kỳ cổ đại, dưới chế độ chiếm hữu nô lệ. Tuy nhiên nội dung của phạm trù
này là không phải là bất biến mà luôn luôn biến đổi và phát triển. Còn vật thể chỉ là một dạng
"vật chất" có hình dáng cụ thể trong thế giới vật chất bao la và đầy bí ẩn
* Phân tích định nghĩa vật chất của V.I.Lênin và ý nghĩa khoa học của định nghĩa này.
Tiếp thu tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen, trên cơ sở khái quát những thành tựu
mới nhất của khoa học tự nhiên cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, về mặt triết học trên cơ sở
phê phán những quan điểm duy tâm và siêu hình về vật chất, Lênin đã đưa ra định nghĩa về
vật chất như sau:
* Nội dung định nghĩa vật chất của V.I.Lênin:
“Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho
con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại
không lệ thuộc vào cảm giác” (V.I.Lênin toàn tập, T.18, NXB Tiến bộ, Matxcơva, 1980,
tr.151).
* Phân tích định nghĩa vật chất của V.I.Lênin:
Trong định nghĩa trên, chúng ta cần phân tích những nội dung chủ yếu sau đây:
a. “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan…”
- “Vật chất” là một phạm trù khái quát nhất, rộng nhất của lý luận nhận thức.
+ Phạm trù vật chất phải được xem xét dưới góc độ của triết học, chứ không phải dưới
góc độ của các khoa học cụ thể. Điều này sẽ giúp chúng ta tránh được sai lầm khi đồng nhất
phạm trù vật chất trong triết học với các khái niệm vật chất thường dùng trong các khoa học
cụ thể hoặc đời sống hằng ngày.
+ Không thể định nghĩa phạm trù vật chất theo phương pháp thông thường. Về mặt
nhận thức luận, Lênin chỉ có thể định nghĩa phạm trù vật chất trong quan hệ với phạm trù đối
lập của nó, đó là phạm trù ý thức (phương pháp định nghĩa thông qua cái đối lập với nó).
(Xem thêm chương khái niệm ở giáo trình Lôgic hình thức)

Khi định nghĩa vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan,
Lênin đã bỏ qua những thuộc tính riêng lẻ, cụ thể, nhiều màu, nhiều vẻ của các sự vật, hiện
tượng, mà nêu bật đặc tính cơ bản nhất, phổ biến nhất có ở tất cả các sự vật, hiện tượng tr...


 !"#$%&
&#'&(#$()"*"+,(-.
/0!-&12&#'34-5!0"678
"'&'9:#8;!/03<!6=!)"
6/(>>!/!/>:-3?@-
-A,&8->"&"-B6>CD
 !"#$%
<!##E)"?3F-43G%=HIE !;!
8)"&"=!JKLML-B!KLL-NO=HIE
=; !"!6P-I=!A-N-Q=R#""ST"-N
-#I"!U

V !"#$%&
&#'&(#$()"*"+,(-.
/0!-&(WX3M3Q=&<3YZ[L\<>F"5H-"Y]Z^
3Y_Y`3
 !
<&ST"=*"BPC;!)6!I"!P6U
 !"
aVW !)"1!23
b4-(#$5%5+#8)"2/(#8
)"&",3cN!6Id**"#$I"B.
-&-80-#'&&"
,&O'IJe63
bf/ST"-%&#H/#'3NO
2!Q=ST"-& !"0-8J
)"12X#HST"/ !"J-8`3
X#$%&'()*+,-+./
Đề cương Mác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Mác - Người đăng: buithithuythohn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Đề cương Mác 9 10 684