Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Mác

Được đăng lên bởi buithuha
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C©u hái phÇn D©n Téc:
C©u 1.(A) Anh chÞ h·y tr×nh bµy vµ ph©n tÝch kh¸i niÖm d©n téc
C©u 2. (A) Anh chÞ h·y tr×nh bµy néi dung quan hÖ d©n téc theo nghÜa réng.
C©u 3. (A)Anh chÞ h·y tr×nh bµy vµ ph©n tÝch néi dung quan d©n téc theo nghÜa
hÑp
C©u 4. (A)Anh chÞ hiÓu t nµo “Nhµ níc céng hoµ x· héi c nghÜa viÖt nam
nhµ níc thèng nhÊt cña c¸c d©n téc cïng sinh sèng trªn ®Êt níc ViÖt nam”
C©u 5. (A)Anh c h·y tr×nh bµy vµ ph©n tÝch khuynh híng c¬ b¶n trong quan hÖ d©n
téc vµ trªn thÕ giíi hiÖn nay.
C¢u 6. (A)Anh chÞ h·y tr×nh bµy c¸c khuynh híng c¬ b¶n trong quan hÖ d©n téc) ®Æc
®iÓm céng ®ång c¸c d©n téc ViÖt nam cã truyÒn thèng ®oµn kÕt cïng chung vËn mÖnh
lÞch sö.
C©u 7. (A)Anh chÞ h·y ph©n tÝch ®Æc ®iÓm: “®ång bµo c¸c d©n téc thiÓu sè ë níc ta c
tró trªn mét ®Þa bµn réng lín trÝ chiÕn lîc quan träng kinh tÕ, chÝnh trÞ an
ninh quèc phßng”
C©u 8: (A)Anh chÞ h·y ph©n tÝch c¸c ®Æc ®iÓm cña d©n téc ë níc ta cã sù ph¸t triÓn
kh«ng ®ång ®Òu vÒ mÆt lÞch sö.
C©u 9: (A)T¹i sao nãi :C¸c d©n téc ë níc ta sÊc th¸i v¨n ho¸ phong phó ®a
d¹ng nhng thèng nhÊt trong b¶n s¾c v¨n ho¸ c¸c céng ®ång d©n téc viÖt nam
C©u 10: (A)Anh chÞ h·y ph©n tÝch nÐt c¬ b¶n vÒ thµnh tùunh÷ng tån t¹i t×nh nh
kinh tÕ x· héi cña ®ång bµo c¸c d©n téc thiÓu sè ë níc ta hiÖn nay.
C©u 11: (A)Anh chÞ h·y tr×nh bµy vµ ph©n tÝch quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ níc ta vÒ
d©n téc
C©u 12.Anh/chÞ hiÓu nh thÕ nµo c©u nãi cña Chñ tÞch ChÝ Minh: “§oµn kÕt,
®oµn t, ®¹i ®oµn kÕt. Thµnh c«ng, thµnh c«ng, ®¹i thµnh c«ng” trong chÝnh s¸ch ®¹i
®oµn kÕt toµn d©n cña §¶ng, nhµ níc ta.
C©u 13.# Tr×nh bµy chÝnh s¸ch “®Çu t ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ, tµi chÝnh tÝn
dông cña §¶ng vµ nhµ níc ®èi víi ®ång bµo c¸c d©n téc thiÓu sè.
C©u 13. (A)Anh chÞ h·y tr×nh bµy ph©n tÝch c¸c chÝnh s¸ch ®Þnh híng kinh tÕ
x· héi ®èi víi c¸c d©n téc vµ miÒn nói ë níc ta.
C©u 14: (A)Tr×nh bµy c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ,
®iÓu chØnh quan s¶n xuÊt ®æi míi qu¶n gi¶i phãng n¨ng lùc s¶n xuÊt ë miÒn
nói.
C©u 15: (A)Tr×nh bµy néi dung qu¶n lý nhµ níc ®èi víi d©n téc vµ miÒn nói
C©u 16. Tr×nh bµy chÝnh s¸ch ®Êt ®ai , b¶o ph¸t triÓn rõng, di d©n ph©nl¹i d©n
c ë miÒn nói vµ ®ång bµo c¸c d©n téc thiÓu sè ë níc ta hiÖn nay.
C©u 17. (A)Anh chÞ h·y tr×nh bµy chÝnh s¸ch ph¸t triÓn v¨n ho¸ gi¸o dôc , y tÕ vµ ®µo
t¹o båi dìng c¸n bé , t¹o nguån lùc cho ®ång bµo c¸c d©n téc .
C©u 18. (A)Anh c h·y tr×nh bµy vµ ph©n tÝch nhiÖm vô vµ ®èi tîng qu¶n lý nhµ níc
vÒ d©n téc thiÓu sè vµ miÒn nói.
C©u 19. Anh/chÞ h·y tr×nh bµy néi dung qu¶n lý nhµ níc ®èi víi d©n téc vµ miÒn nói.
C©u 20: (A)Tr×nh bµy vµ ph©n tÝch ph¬ng híng qu¶n lý NN vÒ d©n téc.
1
Đề cương Mác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Mác - Người đăng: buithuha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Đề cương Mác 9 10 399