Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn An ninh Quốc phòng Đối ngoại

Được đăng lên bởi hezhongken
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 9312 lần   |   Lượt tải: 57 lần
HOÏ VAØ TEÂN : LEÂ NGUYEÃN HAØ TRUNG
LỚP: H356

ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MÔN QUỐC PHÒNG -AN NINH – ĐỐI NGOẠI
Câu 5: Phân tích nội dung kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với
tăng cường quốc phòng an ninh.
1. Kết hợp trong xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
- Kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cố QP- AN phải
được
thể hiện ngay trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế của quốc
gia. Điều này được thể hiện ngay trong việc hoạch định mục tiêu phát
triển quốc gia, trong huy động nguồn lực, trong lựa chọn và thực hiện
các giải pháp chiến lược
- Mục tiêu và phương hướng tổng quát phát triển kinh tế - xã hội
nước ta từ năm 2006 đến 2010 là:
+ Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc
đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước
+ Phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
+ Tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối
ngoại
+ Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế
+ Giữ vững ổn định chính trị xã hội, sớm đưa được nước ta ra
khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng cho nước ta đến năm 2020
cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Như vậy, trong mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đã bao
quát toàn diện các vấn đề của đời sống xã hội, trong đó nổi lên ba vấn đề
lớn là: tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ xã hội; tăng cường quốc
phòng – an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại nhằm giải quyết hài hoà
2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa.
- Sự kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc
phòng, an ninh sẽ phát huy sức mạnh của từng lĩnh vực, kết hợp với
nhau tạo thành sức mạnh tổng hợp, quy tụ mọi nguồn lực, lục lượng
trong nước và quốc tế nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu của chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020.
2. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc
phòng – an ninh trong phát triển các vùng lãnh thổ
- Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc
1

HOÏ VAØ TEÂN : LEÂ NGUYEÃN HAØ TRUNG
LỚP: H356

phòng – an ninh trong phát triển các vùng lãnh thổ là sự gắn kết chặt chẽ
phát triển vùng kinh tế chiến lược với xây dựng vùng chiến lược quốc
phòng, an ninh nhằm tạo ra thế bố trí chiến lược mới cả về kinh tế lẫn
quốc phòng, an ninh trên từng vùng lãnh thổ, trên địa bàn tỉnh, thành
phố, theo ý đồ phòng thủ chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam bền vững
trên toàn cục và mạnh ở từng trọng điểm.
- Hiện nay, nước ta đã phân ...
HOÏ VAØ TEÂN : LEÂ NGUYEÃN HAØ TRUNG
LỚP: H356
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MÔN QUỐC PHÒNG -AN NINH – ĐỐI NGOẠI
Câu 5: Phân tích nội dung kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với
tăng cường quốc phòng an ninh.
1. Kết hợp trong xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
- Kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cố QP- AN phải
được
thể hiện ngay trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế của quốc
gia. Điều này được thể hiện ngay trong việc hoạch định mục tiêu phát
triển quốc gia, trong huy động nguồn lực, trong lựa chọn thực hiện
các giải pháp chiến lược
- Mục tiêu phương hướng tổng quát phát triển kinh tế - hội
nước ta từ năm 2006 đến 2010 là:
+ Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc
đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước
+ Phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
+ Tăng cường quốc phòng an ninh, m rộng quan hệ đối
ngoại
+ Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế
+ Giữ vững ổn định chính trị xã hội, sớm đưa được ớc ta ra
khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng cho ớc ta đến năm 2020
cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Như vậy, trong mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - hội đã bao
quát toàn diện các vấn đề của đời sống xã hội, trong đó nổi lên ba vấn đề
lớn là: tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ hội; tăng cường quốc
phòng an ninh mở rộng quan hệ đối ngoại nhằm giải quyết hài hoà
2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa.
- Sự kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc
phòng, an ninh sẽ phát huy sức mạnh của từng lĩnh vc, kết hợp với
nhau tạo thành sức mạnh tổng hợp, quy tụ mọi nguồn lực, lục lượng
trong nước quốc tế nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu của chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020.
2. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc
phòng – an ninh trong phát triển các vùng lãnh thổ
- Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc
1
Đề cương môn An ninh Quốc phòng Đối ngoại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn An ninh Quốc phòng Đối ngoại - Người đăng: hezhongken
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề cương môn An ninh Quốc phòng Đối ngoại 9 10 628