Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn Chính trị học

Được đăng lên bởi Thế An
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1557 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Câu 1: Đồng chí hãy trình bày những nội dung cơ bản của lịch sử tư tưởng chính trị
ở Trung Quốc thời kỳ cổ đại. Nêu giá trị của nó đối với sự nghiệp đổi mới ở nước ta
hiện nay.
Bài làm
A,
Trung quốc là một trong những nước có nền văn minh lâu dài vào bậc nhất thế
giới. Vào TK XXI trước công nguyên Trung Quốc đã bước vào XH chiếm hữu nô lệ.
Tư tưởng chính trị của TQ ra đời vào thời kỳ cổ đại và kéo dài suốt trong lịch sửnhưng nói chung vẫn giữ được những điểm cơ bản. Những nội dung cơ bản của lịch
sử tư tưởng CT Trung Quốc thời kỳ cổ đại:
1, Học thuyết “Đức Trị”
- Đức trị là hệ thống lý luận về “đạo” cai trị dân bằng phương thức chính yếu là
giáo dục đạo đức cho dân với lòng nhân từ độ lượng của người cai trị để chăn dắt
muôn dân, tu dưỡng đức hạnh của người bị trị còn việc sử dụng pháp luật để cưỡng
chế là cần thiết nhưng chỉ là chuyện bất đắc dĩ.
- Kiến trúc sư đầu tiên của học thuyết đức trị là khổng Tử (551-479Tcn). Từ cơ sở
của học thuyết nhân. Khổng tử cho rằng XH con người phải được gắn lại với nhau
bằng chất keo là lòng nhân ái. Khổng Tử chủ trương người cầm quyền phải thực thi
đức trị. Nghĩa là nhà cầm quyền phải dùng đức để cảm hóa XH vào kỷ cương nề
nếp.
Nghĩa là cầm quyền phải dùng đức để cảm hoá hướng XH vào kỷ cương nề nếp.
Khổng Tử cực lực phản đối dùng pháp luật hình phạt như là công cụ chủ yếu để cai
trị. Khổng Tử cho rằng: cai trị XH bằng pháp luật thì dân sự nhưng không phục, chỉ
có cai trị XH bằng đạo đức (đức trị) thì dân mới phục.
- Nội dung:
+ Phạm trù nghĩa-lợi và vấn đề quản lý Xh: ở Khổng Tử chưa đặt ra vấn đề này một
cách rõ ràng. Mạnh Tử là người đầu tiên sử dụng phạm trù này một cách có hệ
thống trong việc quản lý XH. Mạnh Tử phản đối”lợi” là động lực của sự phát triển XH.
Oâng cho rằng nếu mọi người trong XH đều hưởng về lợi thì sẽ sinh ra tranh giành
lẫn nhau, XH khó mà ổn định. Tốt nhất là nên lấy nghĩa (nghĩa vụ) để động viên mọi
người. Từ đó trong XH luôn luôn xác định trách nhiệm của công dân chứ không bàn
nhiều đến quyền lợi.
+ Tiêu chuẩn của người cầm quyền: Đức trị chủ trương người cầm quyền không
phải chủ yếu do tài năng mà chính là do số mệnh. Vua là do trời chỉ định (thiên tử),
chống lại vua là chống lại trời. Ngoài ra để đảm bảo chế độ phong kiến được ổn định
thì cần phải cất nhắc những người trong dòng họ (huyết thống). Đức trị luôn luôn xác
định đức là gốc mà tài năng là ngọn. Công thức của họ là: 0+0=7-4 (có nghĩa là:
không có tài năng + không có khuyết điểm tốt hơn là tài năng 7 – khuyết điểm 4)
+ Đạo đức-cơ sở ...
Câu 1: Đồng chí hãy trình bày những nội dung bản của lịch sử tưởng chính trị
Trung Quốc thời kỳ cổ đại. Nêu giá trị của đối với sự nghiệp đổi mới nước ta
hiện nay.
Bài làm
A, Trung quốc là một trong những nước có nền văn minh lâu dài vào bậc nhất thế
giới. Vào TK XXI trước công nguyên Trung Quốc đã bước vào XH chiếm hữu lệ.
tưởng chính trị của TQ ra đời vào thời kỳ cổ đại kéo dài suốt trong lịch sử-
nhưng nói chung vẫn giữ được những điểm cơ bản. Những nội dung cơ bản của lịch
sử tư tưởng CT Trung Quốc thời kỳ cổ đại:
1, Học thuyết “Đức Trị”
- Đức trị hệ thống luận về “đạo” cai trị dân bằng phương thức chính yếu
giáo dục đạo đức cho dân với lòng nhân từ độ lượng của người cai trị để chăn dắt
muôn dân, tu dưỡng đức hạnh của người bị trị còn việc sử dụng pháp luật để cưỡng
chế là cần thiết nhưng chỉ là chuyện bất đắc dĩ.
- Kiến trúc đầu tiên của học thuyết đức trị khổng Tử (551-479Tcn). Từ sở
của học thuyết nhân. Khng tử cho rằng XH con người phải được gắn lại với nhau
bằng chất keo lòng nhân ái. Khổng Tử chủ trương người cầm quyền phải thực thi
đức trị. Nghĩa nhà cầm quyền phải dùng đức để cảm hóa XH vào kỷ cương nề
nếp.
Nghĩa là cầm quyền phải dùng đức để cảm hoá hướng XH vào kỷ cương nề nếp.
Khổng Tử cực lực phản đối dùng pháp luật hình phạt như là công cụ chủ yếu để cai
trị. Khổng Tử cho rằng: cai trị XH bằng pháp luật thì dân sự nhưng không phục, chỉ
có cai trị XH bằng đạo đức (đức trị) thì dân mới phục.
- Nội dung:
+ Phạm trù nghĩa-lợivấn đề quảnXh: ở Khổng Tử chưa đặt ra vấn đề này một
cách ràng. Mạnh Tử người đầu tiên sử dụng phạm trù này một cách h
thống trong việc quản lý XH. Mạnh Tử phản đối”lợi” là động lực của sự phát triển XH.
Oâng cho rằng nếu mọi người trong XH đều hưởng v lợi thì sẽ sinh ra tranh giành
lẫn nhau, XH khó mà ổn định. Tốt nhấtnên lấy nghĩa (nghĩa vụ) để động viên mọi
người. Từ đó trong XH luôn luôn xác định trách nhiệm của công dân chứ không bàn
nhiều đến quyền lợi.
+ Tiêu chuẩn của người cầm quyền: Đức trị chủ trương người cầm quyền không
phải chủ yếu do tài năng chính là do số mệnh. Vua do trời chỉ định (thiên tử),
chống lại vua là chống lại trời. Ngoài ra để đảm bảo chế độ phong kiến được ổn định
thì cần phải cất nhắc những người trong dòng họ (huyết thống). Đức trị luôn luôn xác
định đức gốc mà tài năng ngọn. Công thức của họ là: 0+0=7-4 (có nghĩa là:
không có tài năng + không có khuyết điểm tốt hơn là tài năng 7 – khuyết điểm 4)
+ Đạo đức-cơ sở của chính trị: Nền tảng của đạo đức là huyết thống. Khổng Tử từng
nói: hiếu làgốc của học thuyết nhân. Những người con nào
hiếu với cha mẹ thì không bao giờ lại kẻ bề tôi bất trung cả. Như vậy, đức trị gắn
đạo đức chính trị. Hiếu gn liền với trung (trai thời trung hiếu làm đầu-NĐC).
(trong học thuyết của Khổng Tử thì đạo đức, huyết thống và chính trị quyện làm một.
Đạo đức cũng tức chính trị chính trị cũng chẳng qua là sự mở rộng của D8ạo
d0ức mà thôi).
+ Vương quyền thần quyền: để củng cố vương quyền, khổng tử gắn chặt với
thần quyền. Lễ giáo vừa mục đích tỏ lòng sùng bái với tổ tiên vừa mục đích
hướng về thần quyền. Dùng lễ giáo để kết hợp chặc chẽ giữa vương quyền thần
quyền là chính sách khôn khéo của đức trị.
Đề cương môn Chính trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn Chính trị học - Người đăng: Thế An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Đề cương môn Chính trị học 9 10 671