Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn Cơ sở lý luận báo chí truyền thông

Được đăng lên bởi xuan-loc-bui
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 19891 lần   |   Lượt tải: 19 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC:

CƠ SỞ LÝ LUẬN BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG
Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn
Khoa Báo chí
Bộ môn: Phát thanh - Truyền hình
--------------------------------------------1. Thông tin về giảng viên
1.1. Giảng viên:
- Họ và tên:

Dương Xuân Sơn

- Chức danh, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ.
- Thời gian, địa điểm làm việc: Giảng viên thông báo cho sinh viên vào tiết đầu môn
học.
- Địa chỉ liên hệ: như trên
- Điện thoại: Cơ quan: 04.5571306; 04.8581078. Mobile: 0913. 594186.
- Email: son_khoabao@yahoo.com.vn
- Các hướng nghiên cứu:
+ Lý luận Báo chí truyền thông.
+ Thể loại Báo chí.
+ Phát thanh - Truyền hình.
1.2.

Tham gia giảng dạy:

- Họ và tên: Nguyễn Sơn Minh
- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ khoa học Báo chí, giảng viên.
- Thời gian, địa điểm làm việc: Giảng viên thông báo cho sinh viên vào giờ học
đầu tiên của môn học.
- Điện thoại:

04.8581078.

Mobile: 091.3249431.

- Email:

minhmedia@walla.com.
1

2. Thông tin chung về môn học:
- Tên môn học:

Cơ sở lý luận báo chí truyền thông

- Tiếng Anh:

Journalism and communication theories

- Mã môn học: JOU2001.
- Số tín chỉ:

02

- Môn học:

Bắt buộc

- Các môn học tiên quyết: Cơ sở lý luận Báo chí truyền thông.
- Các môn học kế tiếp:

Các môn học chuyên ngành nghiệp vụ.

- Các yêu cầu đối với môn học: Có hai loại giảng đường: Giảng đường lớn để
học lý thuyết và phòng học nhỏ để chia lớp thành các nhóm: Tối đa 50 người,
tối thiểu 20 người. Phòng học phải có đầy đủ trang thiết bị, phương tiện giảng
dạy: Máy vi tính, máy chiếu, màn hình …
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Lý thuyết:
+ Làm bài tập trên lớp:

16 giờ
04 giờ

+ Thảo luận:

06 giờ

+ Tự học xác định :

04 giờ

- Địa chỉ khoa/Bộ môn phụ trách môn học: P105 nhà A, khoa Báo chí,
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
3. Mục tiêu môn học
3.1. Mục tiêu chung:
- Kiến thức:
+ Biết được các vấn đề cơ bản lý luận và thực tiễn hoạt động báo chí.
+ Biết được kiến thức sâu rộng của ngành học truyền thông đại chúng như:
Quan niệm chung về báo chí, bản chất của hoạt động báo chí, đối tượng và cơ
chế tác động của báo chí, khái quát về sự ra đời và phát triển; vai trò xã hội và
các nguyên tắc hoạt động; công chúng và tính giai cấp của báo chí; tự do và tự
2

do báo chí; luật pháp với báo chí; chủ thể hoạt động báo chí và vấn đề đạo đức
nghề nghiệp; trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của nhà báo; hiệu quả
báo chí; lao động sáng tạo trong hoạt động báo chí; nhà...
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC:
CƠ SỞ LÝ LUẬN BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG
Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn
Khoa Báo chí
Bộ môn: Phát thanh - Truyền hình
---------------------------------------------
1. Thông tin về giảng viên
1.1. Giảng viên:
- Họ và tên: Dương Xuân Sơn
- Chức danh, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ.
- Thời gian, địa điểm làm việc: Giảng viên thông báo cho sinh viên vào tiết đầu môn
học.
- Địa chỉ liên hệ: như trên
- Điện thoại: Cơ quan: 04.5571306; 04.8581078. Mobile: 0913. 594186.
- Email: son_khoabao@yahoo.com.vn
- Các hướng nghiên cứu:
+ Lý luận Báo chí truyền thông.
+ Thể loại Báo chí.
+ Phát thanh - Truyền hình.
1.2. Tham gia giảng dạy:
- Họ và tên: Nguyễn Sơn Minh
- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ khoa học Báo chí, giảng viên.
- Thời gian, địa điểm làm việc: Giảng viên thông báo cho sinh viên vào giờ học
đầu tiên của môn học.
- Điện thoại: 04.8581078. Mobile: 091.3249431.
- Email: minhmedia@walla.com.
1
Đề cương môn Cơ sở lý luận báo chí truyền thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn Cơ sở lý luận báo chí truyền thông - Người đăng: xuan-loc-bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Đề cương môn Cơ sở lý luận báo chí truyền thông 9 10 930