Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN CỒNg TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ

Được đăng lên bởi Duong Vit Coi
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 7626 lần   |   Lượt tải: 22 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN CỒN TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ
Câu 1: Trình bày khái niệm, nội dung công tác Văn thư?
Trả lời:
- Khái niệm: Theo NĐ số 110/2004: công tác văn thư bao gồm các công việc về soạn
thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt
động của các cơ quan, tổ chức; quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư .
Công tác văn thư là hoạt động đảm bảo thông tin bằng văn bản, phục vụ cho lãnh đạo,
chỉ đạo, quả lý, điều hành công việc của các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức
kinh tế, tổ chức chính trị- xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân (dưới đây gọi chung là cơ quan,
tổ chức).
- Nội dung của CTVT
Soạn thảo văn
bản
- Xác định mục
đích, giới hạn,
giải quyết văn
bản.
- Xđ nội dung
- Xđ tên loại
- Thu thập, xử lý
thông tin
- Soạn thảo
- Duyệt
- Ký, ban hành

CÔNG TÁC VĂN THƯ
Quản lý và giải quyết văn bản
Lập hồ sơ và
nộp hồ sơ về LT
cơ quan
- Quản lý vb đi
- Lập danh mục
+ Kiểm tra thể thức và kỹ thuật hồ sơ
trình bày
- Lập hồ sơ
+ Ghi số, ngày/tháng/năm
- Nộp hồ sơ vào
+ Trình ký
lưu trữ cơ quan
+ Đăng ký vb
+ Chuyển giao vb
+ Lưu vb
- Quản lý và giải quyết vb đến
+ Tiếp nhận, kiểm tra, phân loại
sơ bộ
+ Bóc bì, đóng dấu đến, ghi số
đến, ngày đến
+ Đăng ký vb đến
+ Chuyển giao vb đến
+ Giải quyết theo dõi, đôn đốc
việc giải quyết vb đến

Quả lý và sử
dụng con dấu
- Quản lý các
loại con dấu của
cơ quan, tổ chức
- Sử dụng con
dấu đúng quy
định hiện hành
của nhà nước và
của cơ quan

Câu 2: Nêu khái niệm văn bản đi và các yêu cầu, nguyên tắc việc tổ chức quả lý
văn bản đi.
Trả lời:
- Khái niệm: Theo TT số 07/2012 của Bộ nội vụ: Văn bản đi là tất cả các loại văn bản,
bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và văn bản chuyên ngành (kể cả
bản sao văn bản, văn bản nội bộ và văn bản mật) do cơ quan, tổ chức phát hành.
- Các yêu cầu, nguyên tắc: Văn bản đi của cơ quan thực chất là công cụ điều chỉnh,
quản lý trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Vì cậy, việc

tổ chức quản lý văn bản đi phải đảm bảo nguyên tắc tập trung, chính xác, nhanh chóng, bí
mật và theo quy trình nhà nước đã quy định.
+ Tập trung: Tất cả các văn trước khi phát hành đều được quản lý tập trung ở văn phòng
hoặc phòng hành chính của cơ quan, tổ chức do một người hoặc một bộ phận đảm nhiệm.
Quy định nhằm đảm bảm cho việc tổ chức, ban hành văn bản chính xác, tiết kiệm...
+ Nhanh chóng: Tất cả các khâu nghiệp vụ trong qui trình quản lý văn bản đi đều được
xử lý trong thời gian ngắn nhất đáp ứng yêu cầu quản lý giải qu...
ĐỀ CƯƠNG MÔN CỒN TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ
Câu 1: Trình bày khái niệm, nội dung công tác Văn thư?
Trả lời:
- Khái niệm: Theo NĐ số 110/2004: công tác văn thư bao gồm các công việc về soạn
thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt
động của các cơ quan, tổ chức; quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư .
Công tác văn thư là hoạt động đảm bảo thông tin bằng văn bản, phục vụ cho lãnh đạo,
chỉ đạo, quả lý, điều hành công việc của các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức
kinh tế, tổ chức chính trị- xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân (dưới đây gọi chung là cơ quan,
tổ chức).
- Nội dung của CTVT
CÔNG TÁC VĂN THƯ
Soạn thảo văn
bản
Quản lý và giải quyết văn bản Lập hồ sơ và
nộp hồ sơ về LT
cơ quan
Quả lý và sử
dụng con dấu
- Xác định mục
đích, giới hạn,
giải quyết văn
bản.
- Xđ nội dung
- Xđ tên loại
- Thu thập, xử lý
thông tin
- Soạn thảo
- Duyệt
- Ký, ban hành
- Quản lý vb đi
+ Kiểm tra thể thức và kỹ thuật
trình bày
+ Ghi số, ngày/tháng/năm
+ Trình ký
+ Đăng ký vb
+ Chuyển giao vb
+ Lưu vb
- Quản lý và giải quyết vb đến
+ Tiếp nhận, kiểm tra, phân loại
sơ bộ
+ Bóc bì, đóng dấu đến, ghi số
đến, ngày đến
+ Đăng ký vb đến
+ Chuyển giao vb đến
+ Giải quyết theo dõi, đôn đốc
việc giải quyết vb đến
- Lập danh mục
hồ sơ
- Lập hồ sơ
- Nộp hồ sơ vào
lưu trữ cơ quan
- Quản lý các
loại con dấu của
cơ quan, tổ chức
- Sử dụng con
dấu đúng quy
định hiện hành
của nhà nước và
của cơ quan
Câu 2: Nêu khái niệm văn bản đi và các yêu cầu, nguyên tắc việc tổ chức quả lý
văn bản đi.
Trả lời:
- Khái niệm: Theo TT số 07/2012 của Bộ nội vụ: Văn bản đi là tất cả các loại văn bản,
bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và văn bản chuyên ngành (kể cả
bản sao văn bản, văn bản nội bộ và văn bản mật) do cơ quan, tổ chức phát hành.
- Các yêu cầu, nguyên tắc: Văn bản đi của cơ quan thực chất là công cụ điều chỉnh,
quản lý trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Vì cậy, việc
ĐỀ CƯƠNG MÔN CỒNg TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG MÔN CỒNg TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ - Người đăng: Duong Vit Coi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN CỒNg TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ 9 10 661