Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học: Cơ học và sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 460 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò c­¬ng m«n häc: C¬ häc vµ søc bÒn vËt liÖu

Đề cương môn học

Cơ học và
sức bền vật
liệu

-1-

§Ò c­¬ng m«n häc: C¬ häc vµ søc bÒn vËt liÖu

MỤC LỤC
Phần 1: cơ học vật rắn ........................................................................................... 10
CHƯƠNG 1: ........................................................................................................... 10
1.1. Các khái niệm cơ bản. ..................................................................................... 10
1.1.1. Vật rắn tuyệt đối. ........................................................................................... 10
1.1.2. Chuyển động cơ học - Hệ quy chiếu - Trạng thái cân bằng. ....................... 11
1.1.3. Lực. ................................................................................................................ 12
Hình 1.1.1 ................................................................................................................ 12
1.1.4. Các kháI niệm khác. ...................................................................................... 12
1.1.4.1. Hệ lực. ......................................................................................................... 12
1.1.4.2. Hai hệ lực tương đương. .............................................................................. 13
1.1.4.3. Hệ lực cân bằng........................................................................................... 13
1.1.4.4. Hợp lực........................................................................................................ 13
1.1.4.5. Ngẫu lực và hệ ngẫu lực. ............................................................................. 13
Hình 1.1.2 ................................................................................................................ 14
1KNm = 103Nm, 1MN = 103KN. ............................................................................. 14
1.2. Hệ tiên đề tĩnh học. .......................................................................................... 15
1.2.1. Tiên đề 1. (Tiên đề hai lực cân bằng) ............................................................. 15
Hình 1.1.3 ................................................................................................................ 15
1.2.2. Tiên đề 2. ( Tiên đề thêm bớt hai lực cân bằng) ............................................. 15
1.2.3. Tiên đề 3. (Tiên đề hình bình hành lực) .......................................................... 16
Hình ...
§Ò c¬ng m«n häc: C¬ häc vµ søc bÒn vËt liÖu
- 1 -
Đ cương môn hc
Cơ hc và
sc bn vt
liu
Đề cương môn học: Cơ học và sức bền vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn học: Cơ học và sức bền vật liệu - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đề cương môn học: Cơ học và sức bền vật liệu 9 10 127