Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học Máy thủy lực và khí nén

Được đăng lên bởi thong-vu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 6082 lần   |   Lượt tải: 13 lần
TRƯỜNG ĐH MỞ TP. HCM
KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN
---------------------------------

Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC
1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC
1.1 Tên môn học: Máy thủy lực và khí nén
1.2 Mã môn học: EENG4205
1.3 Trình độ Đại học/Cao đẳng: Đại học
1.4 Ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện – Điện tử
1.5 Khoa/ Ban / Trung tâm phụ trách: Khoa Xây dựng và Điện
1.6 Số tín chỉ: 03
1.7 Yêu cầu đối với môn học:
o Điều kiện tiên quyết: sinh viên phải học trước các môn học chuyên ngành như Máy điện –
Khí cụ điện, Trang bị điện,…
o Các yêu cầu khác (nếu có):
1.8 Yêu cầu đối với sinh viên: Sinh viên phải hiểu rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc và ứng dụng của các
loại khí cụ điện, máy điện để ứng dụng vào thiết kế hệ thống khí nén, thủy lực.
2. MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU
o Mô tả ngắn gọn về vị trí môn học, mối quan hệ với các môn học khác trong chƣơng trình
đào tạo:
Để có thể học tốt môn học này, sinh viên cần phải được trang bị các kiến thức chuyên ngành như
Máy điện – Khí cụ điện, Trang bị điện,…
o Mục tiêu cần đạt đƣợc về kiến thức và kỹ năng sau khi kết thúc môn học:
Sau khi học xong môn học này, người học hiểu rõ nguyên lý, chức năng làm việc của các phần tử
khí nén, điện – khí nén, thủy lực, điện – thủy lực; các kiến thức thiết kế mạch điều khiển khí nén,
điện – khí nén, thủy lực, điện - thủy lực.
Về kỹ năng, người học đọc và phân tích được các hệ thống điều khiển bằng khí nén, điện – khí
nén, thủy lực, điện – thủy lực trong thực tế. Người học có khả năng phát hiện lỗi của phần tử và
hệ thống, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống khí nén, thủy lực. Người học có khả năng thiết kế, lắp
ráp các hệ thống, mấy điều khiển tự động bằng khí nén, thủy lực.
3. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC
STT

Tên chƣơng

Mục tiêu

Mục, tiểu mục

1

Người học nắm được các đại 1.1 Các đại lượng cơ bản
Chƣơng 1: Cơ sở lý
lượng cơ bản và phạm vi ứng 1.2 Cơ sở tính toán
thuyết về khí nén
dụng của khí nén.
1.3 Phạm vi ứng dụng

2

Chƣơng 2:

Người học hiểu được nguyên 2.1 Máy nén khí

Khoa Xây dựng và Điện – Đề cương môn học Khóa 2009

1/3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Máy nén khí và các lý các thiết bị cung cấp và xử 2.2 Thiêt bị xử lý khí nén và thiết bị
thiết bị xử lý khí nén
lý khí nén
đo
2.3 Hệ thống phân phối khí nén.
2.4 Thiết bị đo
3.1 Khái niệm, nguyên lý, quá trình
Người học nắm được nguyên
điều khiển
Chƣơng 3:
lý điểu khiển, nguyên lý làm 3.2 Các phần tử điều khiển bằng khí
Hệ thống điều khiển
việc của các phần tử điều
nén v...
Đề cương môn học Máy thủy lực và khí nén - Người đăng: thong-vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương môn học Máy thủy lực và khí nén 9 10 597