Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi Dung Nguyễn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 456 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
Khoa Tài Chính - Tiền Tệ

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ
(PPP) VÀO ĐẦU TƯ CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TẠI VIỆT
NAM

Giáo viên hướng dẫn:
Nhóm sinh viên thực hiện:

TS. Nguyễn Thế Hùng
Nguyễn Chi Mai
Nguyễn Quỳnh Dung
Nguyễn Quốc Cường
Nguyễn Thị Mai Hồng
Đinh Thị Hồng Huệ
Phạm Thị Linh Trang

HÀ NỘI - 2015
1

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và coi trọng công tác giáo dục và đào
tạo. Ngay từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, phát triển giáo dục được xác
định là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ X tiếp tục khẳng định phát triển giáo dục và đào tạo là
quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát
triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.
Xuất phát từ vai trò của giáo dục đại học (GDĐH), đó là đào tạo nguồn nhân
lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia, nên việc đầu tư phát
triển GDĐH là yêu cầu quan trọng nhất trong quá trình xây dựng và phát triển nền
kinh tế quốc dân. Các quốc gia phát triển đã đi đến giai đoạn phát triển GDĐH là
xuất phát từ chính nhu cầu cá nhân muốn cải thiện thu nhập của mình nên đã khai
thác rất hiệu quả nguồn lực từ xã hội phục vụ cho nhu cầu hoạt động của GDĐH.
Trong khi đó, các nước đang phát triển, như Việt Nam ta hiện nay, nguồn tài chính
đầu tư cho GDĐH vẫn chủ yếu dựa vào khu vực công, trong khi nguồn tài chính từ
khu vực tư nhân, từ người học còn chưa được động viên hiệu quả. Nhưng thực tế
cho thấy, Ngân sách Nhà nước (NSNN) tính trên đầu sinh viên giảm xuống rất
nhanh, vốn đầu tư ngày càng hạn hẹp, một mặt gây ra nguy cơ giảm sút chất lượng
đào tạo, mặt khác buộc phải tăng học phí làm giảm khả năng tiếp cận GDĐH của
nhiều thanh niên, làm trầm trọng thêm vấn đề công bằng trong giáo dục. Vì vậy,
bên cạnh việc tăng cường tính tự chủ, đặc biệt là tự chủ về tài chính của các đơn vị
sự nghiệp công lập, thì cần thiết phải xây dựng một cơ chế, một hành lang pháp lý
cho các trường công lập huy động được nguồn kinh phí ngoài ngân sách Nhà nước
nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ việc phát triển
2

các hoạt động của trường. Chính vì thế, trong tương lai, việc khai thác tốt nguồn tài
chính từ xã hội đầu tư cho GDĐH để hạn chế bớt gánh nặng cho NSNN, nâng cao
hiệu ...
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
Khoa Tài Chính - Tiền Tệ
ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ
(PPP) VÀO ĐẦU TƯ CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TẠI VIỆT
NAM
Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thế Hùng
Nhóm sinh viên thực hiện: Nguyễn Chi Mai
Nguyễn Quỳnh Dung
Nguyễn Quốc Cường
Nguyễn Thị Mai Hồng
Đinh Thị Hồng Huệ
Phạm Thị Linh Trang
HÀ NỘI - 2015
1
Đề cương nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương nghiên cứu khoa học - Người đăng: Dung Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề cương nghiên cứu khoa học 9 10 439