Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập HK2 Vật lý 8

Được đăng lên bởi phamthaobkdn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi kiÓm tra vËt lÝ 8
Thêi gian 15 phót - Sè 2
Hä vµ tªn: …………….........................................
§iÓm:

Líp: ……..

Lêi phª cña gi¸o viªn:

C©u 1(1,5 ®): Nung nãng mét khèi khÝ, nhËn xÐt nµo sau ®©y lµ ®óng ?
A. NhiÖt ®é cµng cao kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ph©n tö khÝ cµng t¨ng.
B. NhiÖt ®é cµng cao kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ph©n tö khÝ cµng gi¶m.
C. NhiÖt ®é cao hay thÊp kh«ng ¶nh hëng tíi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ph©n tö khÝ.
D. NhiÖt ®é t¨ng, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ph©n tö khÝ t¨ng ®Õn mét giíi h¹n nhÊt
®Þnh dï nhiÖt ®é tiÕp tôc t¨ng.
C©u 2(1,5 ®): Chän c©u kh¼ng ®Þnh ®óng:
A. §éng n¨ng cña vËt phô thuéc vµo khèi lîng vµ vËn tèc cña vËt ®ã.
B. §éng n¨ng cña vËt phô thuéc vµo khèi lîng cña vËt ®ã.
C. §éng n¨ng cña vËt phô thuéc vµo vËn tèc cña vËt ®ã.
D. §éng n¨ng cña vËt phô thuéc vµo khèi lîng vµ chÊt lµm vËt ®ã.
C©u 3(1,5 ®): Trêng hîp nµo c¬ n¨ng cña hai vËt b»ng nhau:
A. Hai vËt cã cïng ®é cao so víi mÆt ®Êt.
B. Hai vËt chuyÓn ®éng víi cïng vËn tèc.
C. Hai vËt chuyÓn ®éng cïng vËn tèc, cïng mét ®é cao vµ cã cïng khèi lîng.
D. C¶ A vµ B ®Òu cã c¬ n¨ng b»ng nhau.
C©u 4(1,5 ®): Trong các vật díi đây, vật nào cã c¶ thÕ n¨ng vµ ®éng n¨ng ?
A. ChiÕc cung ®ang gi¬ng.
B. Máy bay đang bay.
C. ¤t« ®ang ch¹y trªn mÆt ®Êt n»m ngang.
D. ChiÕc qu¹t treo trªn trÇn nhµ.
C©u 5(4 ®): Mét ngêi kÐo mét gÇu níc träng lîng 60N tõ giÕng s©u 6m lªn mÊt 0,5
phót.
a) TÝnh lùc kÐo cña ngêi ®ã ?
(1®)
b) TÝnh c«ng cña lùc kÐo ?
(1,5®)
c) TÝnh c«ng suÊt cña lùc kÐo ?
(1,5®)
§¸p ¸n bµi KiÓm tra VËt lÝ 8
Thêi gian 15 phót - Sè 2
1

A.Tr¾c nghiÖm:
C©u
§¸p ¸n

Mçi c©u tr¾c nghiÖm ®óng cho 1,5 ®iÓm
1
D

2
A

3
C

4
B

B. Tù luËn:
C©u

5
(4®)

Néi dung

§iÓm

a) Lùc kÐo cña ngêi ®ã Ýt nhÊt b»ng träng lîng cña vËt:
Fk = P = 60N
b) C«ng cña lùc kÐo lµ:
A = F.S = P.h = 60.6 = 360 (J)
§æi 0,5phót = 30 gi©y
c)
C«ng suÊt cña lùc kÐo lµ: P = A = 360 12 (W)
t

2

30

1®
1,5®
1,5®

...
Bµi kiÓm tra vËt lÝ 8
Thêi gian 15 phót - Sè 2
Hä vµ tªn: ……………......................................... Líp: ……..
§iÓm: Lêi phª cña gi¸o viªn:
C©u 1(1,5 ®): Nung nãng mét khèi khÝ, nhËn xÐt nµo sau ®©y lµ ®óng ?
A. NhiÖt ®é cµng cao kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ph©n tö khÝ cµng t¨ng.
B. NhiÖt ®é cµng cao kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ph©n tö khÝ cµng gi¶m.
C. NhiÖt ®é cao hay thÊp kh«ng ¶nh hëng tíi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ph©n tö khÝ.
D. NhiÖt ®é t¨ng, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ph©n tö khÝ t¨ng ®Õn mét giíi h¹n nhÊt
®Þnh dï nhiÖt ®é tiÕp tôc t¨ng.
C©u 2(1,5 ®): Chän c©u kh¼ng ®Þnh ®óng:
A. §éng n¨ng cña vËt phô thuéc vµo khèi lîng vµ vËn tèc cña vËt ®ã.
B. §éng n¨ng cña vËt phô thuéc vµo khèi lîng cña vËt ®ã.
C. §éng n¨ng cña vËt phô thuéc vµo vËn tèc cña vËt ®ã.
D. §éng n¨ng cña vËt phô thuéc vµo khèi lîng vµ chÊt lµm vËt ®ã.
C©u 3(1,5 ®): Trêng hîp nµo c¬ n¨ng cña hai vËt b»ng nhau:
A. Hai vËt cã cïng ®é cao so víi mÆt ®Êt.
B. Hai vËt chuyÓn ®éng víi cïng vËn tèc.
C. Hai vËt chuyÓn ®éng cïng vËn tèc, cïng mét ®é cao vµ cã cïng khèi lîng.
D. C¶ A vµ B ®Òu cã c¬ n¨ng b»ng nhau.
C©u 4(1,5 ®): Trong các vật díi đây, vật nào cã c¶ thÕ n¨ng vµ ®éng n¨ng ?
A. ChiÕc cung ®ang gi¬ng.
B. Máy bay đang bay.
C. ¤t« ®ang ch¹y trªn mÆt ®Êt n»m ngang.
D. ChiÕc qu¹t treo trªn trÇn nhµ.
C©u 5(4 ®): Mét ngêi kÐo mét gÇu níc träng lîng 60N tõ giÕng s©u 6m lªn mÊt 0,5
phót.
a) TÝnh lùc kÐo cña ngêi ®ã ? (1®)
b) TÝnh c«ng cña lùc kÐo ? (1,5®)
c) TÝnh c«ng suÊt cña lùc kÐo ? (1,5®)
§¸p ¸n bµi KiÓm tra VËt lÝ 8
Thêi gian 15 phót - Sè 2
1
Đề cương ôn tập HK2 Vật lý 8 - Trang 2
Đề cương ôn tập HK2 Vật lý 8 - Người đăng: phamthaobkdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cương ôn tập HK2 Vật lý 8 9 10 403