Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II, MÔN TOÁN LỚP 11

Được đăng lên bởi Vĩnh Dinh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 799 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II, MÔN TOÁN LỚP 11
NĂM HỌC 2013 - 2014
A. ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH
CHƯƠNG IV : GIỚI HẠN
Tìm giới hạn của dãy số, của hàm số.
- Các quy tắc tìm giới hạn vô cực của dãy số:

-

limun

limvn = L

lim(unvn)



L >0





L<0





L >0





L<0



limun=L

limvn

Dấu của
vn

0

+
+
-

L >0
L>0
L<0
L<0

un
vn





lim

Các quy tắc tìm giới hạn vô cực của hàm số:

lim f ( x)

x x 0

lim g ( x)

x x 0

+∞
-∞
+∞
- ∞

L>0

lim f ( x).g ( x)

x x 0

x x 0

+∞
-∞
-∞
+∞

L<0

f ( x)
g ( x)
+∞
-∞
-∞
+∞

lim f ( x) lim g ( x) Dấu của

-

L>0
0
L<0

Chú ý
khi
gặp
các
dạng
vô
định:

lim

g(x)
+
+
-

x x 0

x  x0

 0
; ;   ;0. ta phải khử các dạng vô định đó bằng cách: chia tử và mẫu cho n hoặc x mũ lớn
 0
nhất; phân tích tử hoặc mẫu thành nhân tử để đơn giản, nhân cả tử và mẫu với một lượng liên hợp;
…
Ghi chú: * Nếu PT f(x) = 0 có nghiệm x0 thì f(x) = (x-x0).g(x)
* Liên hợp của biểu thức:
1. a  b là a  b
2. a  b là a  b
3.

3

a  b là

3

4.

a 2  3 a .b  b 2

3

a  b là

3

a 2  3 a .b  b 2

BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài 1: Tìm các giới hạn sau:
3n  2
2n  3n3  1
n3  3n  2
c) lim 3
a ) lim
b
)
lim
3
2
2
n  2n  1
n n
2n  1
3n  2.5n
3n  4n  1
4n 2  n  1
f ) lim n
g
)
lim
e) lim
3.5  4n
2.4n  2n
1  2n
1
1
1
1


 ... 
i ) lim un với un 
1.2 2.3 3.4
n  n  1
ĐS: a) -3 b) + c) 0 d) -3/25 e) -1 f) -2/3 g) -1/2 h) 1
Bài 2 : Tính các giới hạn sau:
a ) lim(3n 2  n  1)
e) lim



3n 2  6n  1  7 n

f ) lim n



n 1  n

h) lim

1  2n  3n5
(n  2)3 (5n  1) 2
4n 2  1  9n 2  2
2n

i) 1



c) lim 2.3n  5.4n

b) lim(2n 4  n 2  n  3)



d ) lim



g ) lim
1





n 2  3n  n

d ) lim



h) lim





n2  n  n
3



n3  n 2  n



Bài 3: Tìm giới hạn của các hàm số sau: (Dạng


):


 x3  5 x  1
3 x 3  2
b)
lim
x  2 x 3  3 x 2  1
x  2 x  1
5
3
x  2x  4x
5x2  1
d) lim
e
)
lim
x  1  3 x 2  2 x 3
x  2 x 3  3 x 2  1
ĐS: a) -1/2
b) - c) -  d) - e) 0 f) -1/5

5 x3  x 2  1
x 
3x 2  x
x2  2 x  4 x2  1
f) lim
x 
2  5x

a) lim

c) lim

Bài 4: Tìm giới hạn của các hàm số sau: (Dạng: a.):
(2 x 3  x 2  3 x  1)
a) xlim


( x 4  x 3  5 x  3)
b) xlim


x 2  3x  2
d) xlim


e) xlim




3x 2  x  2 x

4 x2  x  2
c) xlim




f) xlim




2x2  x  x

ĐS: a) + b) -  c) +  d) + e) -  f) + 
Bài 5: Tìm giới hạn của các hàm số sau: (Giới hạn một bên):
1 x
2 x x
x 1
2x 1
2 x  1
a) lim
b) lim
2
c) lim
d) lim
e) lim 2...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II, MÔN TOÁN LỚP 11
NĂM HỌC 2013 - 2014
A. ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH
CHƯƠNG IV : GIỚI HẠN
Tìm gi ới hạn của dãy s ố, của hàm số.
- Các quy tắc tìm giới hạn vô cực của dãy số:
- Các quy tắc tìm giới hạn vô cực của hàm số:
- Chú ý
khi
gặp
các
dạng
định:
0
; ; ;0.
0
ta phải khử các dạng vô định đó bằng cách: chia tử và mẫu cho n hoặc x mũ lớn
nhất; phân tích tử hoặc mẫu thành nhân tử để đơn giản, nhân cả tử và mẫu với một lượng liên hợp;
Ghi chú: * Nếu PT f(x) = 0 có nghiệm x
0
thì f(x) = (x-x
0
).g(x)
* Liên hợp của biểu thức:
1.
a b
a b
2.
a b
a b
3.
3
a b
3 2 2
3
.a a b b
4.
3
a b
3 2 2
3
.a a b b
BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài 1: Tìm các giới hạn sau:
3
3 2
2 3 1
)lim
n n
a
n n
3
2
3 2
)lim
2 1
n n
b
n
3
3 2
)lim
2 1
n
c
n n
2
4 1
)lim
1 2
n n
e
n
3 2.5
)lim
3.5 4
n n
n n
f
3 4 1
)lim
2.4 2
n n
n n
g
2 2
4 1 9 2
)lim
2
n n
h
n
)lim
n
i u
với
1 1 1 1
...
1.2 2.3 3.4 1
n
u
n n
ĐS: a) -3 b) + c) 0 d) -3/25 e) -1 f) -2/3 g) -1/2 h) 1 i) 1
Bài 2 : Tính các giới hạn sau:
2
)lim(3 1)a n n
4 2
)lim( 2 3)b n n n
)lim 2.3 5.4
n n
c
2
)limd n n n
2
)lim 3 6 1 7e n n n
)lim 1f n n n
2
)lim 3g n n n
3 3 2
)limh n n n
limu
n
limv
n
= L lim(u
n
v
n)

L >0


L < 0


L >0


L < 0

limun=L limvn
Dấu của
v
n
lim
n
n
u
v
L >0
0
+

L > 0 -

L < 0 +

L < 0 -

)(lim
0
xf
xx
)(lim
0
xg
xx
)().(lim
0
xgxf
xx
+ ∞ L > 0 + ∞
- ∞ - ∞
+ ∞ L < 0 - ∞
- ∞ + ∞
)(lim
0
xf
xx
)(lim
0
xg
xx
Dấu của
g(x)
)(
)(
lim
0
xg
xf
xx
L > 0
0
+ + ∞
- -
L < 0
+ - ∞
- + ∞
1
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II, MÔN TOÁN LỚP 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II, MÔN TOÁN LỚP 11 - Người đăng: Vĩnh Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II, MÔN TOÁN LỚP 11 9 10 410