Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập kiểm tra 15 phút hóa 9 năm 2013 – 2104

Được đăng lên bởi congsun235
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 758 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương ôn tập kiểm tra 15 phút hóa 9 năm 2013 –
2104
Đăng bởi admin on October 6th, 2013

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA 9 LẦN 1
VQ1: Nêu hiện tượng và viết PTHH
a. khi hòa tan bột CuO vào dd HCl.
HCl.

b. khi hòa tan mẩu kim loại Mg vào dd

c. khi nhỏ dd HCl vào dd (NaOH + Phenolphtalein) có màu hồng.
d. khi Cho H2SO4 đặc vào cốc chứa đường.
chứa Cu(OH)2.

e. khi cho dd HCl vào ống nghiệm

VQ2: Hoàn thành các PTHH sau:
1.
Al2O3
+
HCl –> …………….
2.
Fe
…………..
3.

Fe2O3

4.
Al
…………..
5.

9.
10.
+

Ca(OH)2

H2SO4 đặc, nóng –>
+

+
+
+

HNO3 –>

+

Mg
+
…………..

H2SO4 đặc, nóng

+
+

………….

–>

+

+

………….

+

SO2

+

………….
+

+

SO2
………….

+

………….

HNO3 –> …………….

SO2
………….

………….

…………….

H2SO4 đặc, nóng –>

+
+

HCl –> …………….
H2SO4 đặc, nóng –>

………….

………….

HCl –> …………….

+

Fe(OH)3

8.
Ag
…………..

H2SO4 đặc, nóng –>
+

Al(OH)3

6.
Cu
…………..
7.

+

+

SO2

+

………….
+

SO2

VQ3: Hòa tan hết mẩu lá nhôm vào dd HCl dư thu được dd X và có khí thoát
ra. Vậy dd X có chất tan là: A. AlCl, HCl dư.
B. AlCl2 , HCl dư.
C.
AlCl3.
D. AlCl3, HCl dư.
PTHH: ……………………………………………………………………………………….
VQ4: Hòa tan hết 12 gam MgO cần dùng V lít dd HCl 0,5M thu được dd chứa m
gam muối. Vậy giá trị của V là: A. 0,5.
B. 0,15.
C.
1,2
D. 0,6.

VQ5: Trộn 100 gam dd H2SO4 9,8%, với 200 ml dd NaOH 2M, thu được dd có khối
lượng muối là:
A. 28,4 gam.
B. 14,2 gam.
C. 42,6
gam.
D. 19,6 gam.
VQ6: Nhiệt phân hết một lượng hỗn hợp( Al(OH)3 , Cu(OH)2 ) thu được chất rắn
là:
A. AlO, CuO.
B. Al2O3, CuO.
C. Fe2O3 , CuO.
D. Al(OH)3,
CuO.
VQ7: Hóa chất nào sau đây không dùng khử chua đất trồng trọt:
A. Ca(OH)2.
B. H2SO4.
C. CaO.
Cả A, C.

D.

VQ8: Để nhận biết hai dd riêng biệt : NaCl , NaOH. Người ta dùng thuốc thử sau:
A. kim loại Cu.
B. Na2SO4.
C. Quì tím.
D. KCl.
VQ9:: Để thu được khí O2 sạch từ hỗn hợp khí X(SO 2, O2), người ta dẫn hỗn hợp
khí X từ từ qua dd của chất nào sau đây:A. NaCl.
B. H2SO4.
C.
BaCl2.
D. Ba(OH)2 .
VQ10: Hòa tan hết viên kẽm vào dd HCl dư thu được dd X và có khí thoát
ra. Vậy dd X có chất tan là: A. ZnCl, HCl dư.
B. ZnCl2 , HCl dư.
C.
ZnCl2.
D. Zn, HCl dư.
PTHH: ……………………………………………………………………………………….
VQ11: Hòa tan hết 10 gam MgO cần dùng V lít dd HCl 0,5M thu được dd chứa m
gam muối. Vậy giá trị của V là: A. 1.
B. 0,25.
C.
0,5.
D. 0,75.
VQ12: Trộn 200 gam dd H2SO4 9,8%, với 200 ml dd NaOH 3M, thu được dd có
khối lượng muối là: A. 28,4 gam.
B. 14,2 gam.
C. 42,6
gam.
D. 19,6 gam.
VQ13: Nhiệt phân hết một lượng hỗn hợp( Fe(OH) 3 , Cu(OH)2 ) thu được chất rắn
là:
A. Fe...
Đề cương ôn tập kiểm tra 15 phút hóa 9 năm 2013 –
2104
Đăng bởi admin on October 6th, 2013
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA 9 LẦN 1
VQ1: Nêu hiện tượng và viết PTHH
a. khi hòa tan bột CuO vào dd HCl. b. khi hòa tan mẩu kim loại Mg vào dd
HCl.
c. khi nhỏ dd HCl vào dd (NaOH + Phenolphtalein) có màu hồng.
d. khi Cho H
2
SO
4
đặc vào cốc chứa đường. e. khi cho dd HCl vào ng nghiệm
chứa Cu(OH)
2
.
VQ2: Hoàn thành các PTHH sau:
1. Al
2
O
3
+ HCl –> ……………. + ………….
2. Fe + H
2
SO
4
đặc, nóng –> …………. + SO
2
+
…………..
3. Fe
2
O
3
+ HCl –> ……………. + ………….
4. Al + H
2
SO
4
đặc, nóng –> …………. + SO
2
+
…………..
5. Al(OH)
3
+ HCl –> ……………. + ………….
6. Cu + H
2
SO
4
đặc, nóng –> …………. + SO
2
+
…………..
7. Fe(OH)
3
+ HNO
3
–> ……………. + ………….
8. Ag + H
2
SO
4
đặc, nóng –> …………. + SO
2
+
…………..
9. Ca(OH)
2
+ HNO
3
–> ……………. + ………….
10. Mg + H
2
SO
4
đặc, nóng –> …………. + SO
2
+ …………..
VQ3: Hòa tan hết mẩu nhôm vào dd HCl dư thu được dd X có khí thoát
ra. Vậy dd X chất tan là: A. AlCl, HCl dư. B. AlCl
2
, HCl dư. C.
AlCl
3
. D. AlCl
3
, HCl dư.
PTHH: ……………………………………………………………………………………….
VQ4: Hòa tan hết 12 gam MgO cần dùng V lít dd HCl 0,5M thu được dd chứa m
gam muối. Vậy giá trị của V là: A. 0,5. B. 0,15. C.
1,2 D. 0,6.
Đề cương ôn tập kiểm tra 15 phút hóa 9 năm 2013 – 2104 - Trang 2
Đề cương ôn tập kiểm tra 15 phút hóa 9 năm 2013 – 2104 - Người đăng: congsun235
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương ôn tập kiểm tra 15 phút hóa 9 năm 2013 – 2104 9 10 714