Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập kinh tế chính trị

Được đăng lên bởi catbuitrangian
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1571 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ
BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN II
Câu 1: Trình bày điều kiện ra đời, tồn tại, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa ?
1. Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa.
Một là, phải có sự phân công lao động xã hội. Đó là sự phân chia lao động xã hội thành
các ngành nghề khác nhau trong nền sản xuất xã hội. Nó tạo ra sự chuyên môn hóa sản xuất,
tức là mỗi người chỉ sản xuất ra một hay một số sản phẩm nhất định. Điều này mâu thuẫn
với nhu cầu của chính người sản xuất đó là cần có nhiều sản phẩm. Để giải quyết mâu thuẫn
này, người sản xuất phải trao đổi sản phẩm, do đó sản phẩm trở thành hàng hóa.
Hai là, phải có sự tách biệt tương đối về kinh tế giữa những người sản xuất do mối quan
hệ sở hữu về tư liệu sản xuất quyết định. Người sở hữu về tư liệu sản xuất là người sở hữu
sản phẩm lao động. Quan hệ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất làm cho những người sản
xuất độc lập với nhau, nhưng họ lại nằm trong hệ thống phân công lao động xã hội nên phụ
thuộc vào nhau. Do vậy, người này phải đem sản phẩm của mình trao đổi với người khác
dưới hình thái hàng hóa.
Ở đây, phân công lao động xã hội làm cho những người sản xuất phụ thuộc lẫn nhau, còn
tính độc lập tương đối về kinh tế lại chia rẽ họ, làm cho họ độc lập với nhau. Đây là một mâu
thuẫn. Nó chỉ được giải quyết thông qua trao đổi, mua bán dưới hình thái hàng hóa. Để có
hàng hóa trao đổi, phải sản xuất và lưu thông sản phẩm. Vì vậy, sản xuất hàng hóa, theo đó
là kinh tế hàng hóa ra đời và tồn tại.
2. Đặc trưng cơ bản của sản xuất hàng hóa.
- Sản xuất hàng hóa có mục đích là để trao đổi hoặc mua bán. Sản xuất hàng hóa là kiểu
tổ chức kinh tế trong đó sản phẩm được sản xuất ra để bán chứ không phải là để đáp ứng nhu
cầu tiêu dùng của chính người sản xuất ra nó, tức là để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người
khác, thông qua việc trao đổi, mua bán.

1

- Lao động của người sản xuất hàng hóa vừa mang tính tư nhân vừa mang tính xã hội. Nó
mang tính chất xã hội vì sản phẩm làm ra để cho xã hội, đáp ứng nhu cầu của người khác
trong xã hội. Còn mang tính tư nhân bởi vì việc sản xuất cái gì, như thế nào là công việc
riêng, mang tính độc lập của mỗi người. Tính chất tư nhân của sản xuất hàng hóa có thể phù
hợp hoặc không phù hợp với tính chất xã hội. Chính điều này đã tạo nên mâu thuẫn cơ bản
của sản xuất hàng hóa.
3. Ưu thế của kinh tế hàng hóa.
So với kinh tế tự nhiên, kinh tế hàng hóa có vai trò quan trọng hơn hẳn đối với sản xuất và
đời sống xã hội, được thể hiện ở ưu thế của n...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ
BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN II
Câu 1: Trình bày điều kiện ra đời, tồn tại, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa ?
1. Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa.
Một là, phải sự phân công lao động hội. Đó sự phân chia lao động hội thành
các ngành nghề khác nhau trong nền sản xuấthội. Nó tạo ra sự chuyên môn hóa sản xuất,
tức mỗi người chỉ sản xuất ra một hay một số sản phẩm nhất định. Điều này mâu thuẫn
với nhu cầu của chính người sản xuất đó là cần nhiều sản phẩm. Để giải quyết mâu thuẫn
này, người sản xuất phải trao đổi sản phẩm, do đó sản phẩm trở thành hàng hóa.
Hai là, phải sự tách biệt tương đối về kinh tế giữa những người sản xuất do mối quan
hệ sở hữu về liệu sản xuất quyết định. Người sở hữu về liệu sản xuất người sở hữu
sản phẩm lao động. Quan hệ sở hữu khác nhau về liệu sản xuất làm cho những người sản
xuất độc lập với nhau, nhưng họ lại nằm trong hệ thống phân công lao động hội nên phụ
thuộc vào nhau. Do vậy, người này phải đem sản phẩm của mình trao đổi với người khác
dưới hình thái hàng hóa.
đây, phân công lao động hội làm cho những người sản xuất phụ thuộc lẫn nhau, còn
tính độc lập tương đối về kinh tế lại chia rẽ họ, làm cho họ độc lập với nhau. Đây là một mâu
thuẫn. chỉ được giải quyết thông qua trao đổi, mua bán dưới hình thái hàng hóa. Để
hàng hóa trao đổi, phải sản xuất lưu thông sản phẩm. vậy, sản xuất hàng hóa, theo đó
là kinh tế hàng hóa ra đời và tồn tại.
2. Đặc trưng cơ bản của sản xuất hàng hóa.
- Sản xuất hàng hóa mục đích để trao đổi hoặc mua bán. Sản xuất hàng hóa kiểu
tổ chức kinh tế trong đó sản phẩm được sản xuất ra để bán chứ không phải là để đáp ứng nhu
cầu tiêu dùng của chính người sản xuất ra nó, tức là để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người
khác, thông qua việc trao đổi, mua bán.
1
Đề cương ôn tập kinh tế chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập kinh tế chính trị - Người đăng: catbuitrangian
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đề cương ôn tập kinh tế chính trị 9 10 228