Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn tập lịch sử 12

Được đăng lên bởi Flower Phan
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1671 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 12
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12
GV: PHƯƠNG QUỐC OAI

A. NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG
Về nguyên tắc, kiến thức ôn tập bao gồm toàn bộ nội dung chương trình đã được học ở lớp 12. Song
trong quá trình ôn tập các em cần nắm vững những kiến thức được trình bày ở từng bài (chương) dưới đây:

I. PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM

Nội dung I. Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930.

hai.

1. Nguyên nhân, chính sách khai thác, bóc lột của thực dân Pháp trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ

2. Tình hình phân hóa xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất.
3. Nguyễn Ái Quốc và vai trò của Người đối với việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc
thành lập chính Đảng của giai cấp vô sản ở Việt Nam.
4. Những nét chính về quá trình hình thành ba tổ chức cộng sản ở Việt nam.Ý nghĩa lịch sử của sự xuất
hiện ba tổ chức cộng sản.

Nội dung II. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam (1930 – 1945)
5. Hội nghị thống nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng cộng sản Việt Nam. Ý nghia của việc thành lập Đảng
cộng sản Việt Nam. Nội dung bản Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt.
6. Nguyên nhân bùng nổ, ý nghĩa lịch sử của phong trào Cách mạng1930 – 1931.
7.Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939.
8. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ VI (11/1939)
9. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ VIII (5/1941) .
10. Sự thành lập và đóng góp của mặt trận Việt Minh đối với cách mạng tháng Tám 1945.
11. Nội dung bản chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta ”.Diễn biến và ý nghĩa của cao trào
kháng Nhật cứu nước.
12. Cách mạng tháng Tám 1945: Thời cơ, diễn biến, ý nghĩa lịch sử

Nội dung III. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyến dân chủ nhân dân(1945 – 1946)
13. Nét chính về tình hình nước ta năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám.
14.Đảng và nhân dân ta đã từng bước giải quyết những khó khăn đó như thế nào để bảo vệ thành quả
của Cách mạng tháng Tám.

Nội dung IV. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mĩ (1946 –
1954)
15. Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
16. Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947.
17. Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950.
18. Cuộc tiến công chiến lược Đông-xuân 1953-1954.
19. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954.
20. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp.

Nội dung V. Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở
miền Nam, đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975)
21. Phong trào Đồng k...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 12
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12
GV: PHƯƠNG QUỐC OAI
A. NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG
Về nguyên tắc, kiến thức ôn tập bao gồm toàn bộ nội dung chương trình đã được học ở lớp 12. Song
trong quá trình ôn tập các em cần nắm vững những kiến thức được trình bày ở từng bài (chương) dưới đây:
I. PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM
Nội dung I. Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930.
1. Nguyên nhân, chính sách khai thác, bóc lột của thực dân Pháp trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ
hai.
2. Tình hình phân hóa xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất.
3. Nguyễn Ái Quốc và vai trò của Người đối với việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc
thành lập chính Đảng của giai cấp vô sản ở Việt Nam.
4. Những nét chính về quá trình hình thành ba tổ chức cộng sản ở Việt nam.Ý nghĩa lịch sử của sự xuất
hiện ba tổ chức cộng sản.
Nội dung
II. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam (1930 – 1945)
5. Hội nghị thống nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng cộng sản Việt Nam. Ý nghia của việc thành lập Đảng
cộng sản Việt Nam. Nội dung bản
Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt.
6. Nguyên nhân bùng nổ, ý nghĩa lịch sử của phong trào Cách mạng1930 – 1931.
7.Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939.
8. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ VI (11/1939)
9. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ VIII (5/1941) .
10. Sự thành lập và đóng góp của mặt trận Việt Minh đối với cách mạng tháng Tám 1945.
11. Nội dung bản chỉ thị “
Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta
”.Diễn biến và ý nghĩa của cao trào
kháng Nhật cứu nước.
12. Cách mạng tháng Tám 1945: Thời cơ, diễn biến, ý nghĩa lịch sử
Nội dung III. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyến dân chủ nhân dân(1945 – 1946)
13. Nét chính về tình hình nước ta năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám.
14.Đảng và nhân dân ta đã từng bước giải quyết những khó khăn đó như thế nào để bảo vệ thành quả
của Cách mạng tháng Tám.
đề cương ôn tập lịch sử 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương ôn tập lịch sử 12 - Người đăng: Flower Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
đề cương ôn tập lịch sử 12 9 10 423