Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập Luật Hình sự

Được đăng lên bởi nguyenthihongnga1702
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

NHẬP MÔN PHẦN CÁC TỘI PHẠM
I. GIỚI THIỆU CƠ CẤU PHẦN CÁC TỘI PHẠM TRONG BLHS 1999
1.1. Định nghĩa
Phần các tội phạm trong BLHS là hệ thống các quy phạm pháp luật về dấu hiệu pháp lý
của từng tội phạm cụ thể, về loại và mức hình phạt có thể áp dụng với người phạm tội.
Nội dung của Phần các tội phạm trong BLHS quy định về hai nội dung cơ bản:
Thứ nhất, quy định dấu hiệu pháp lý của từng tội phạm cụ thể
Nếu quy định trong Phần chung chỉ cho ta cái nhìn tổng quan nhất về tội phạm nhưng
không thể giúp ta định tội danh đối với hành vi phạm tội thì quy định trong Phần các tội phạm
của BLHS giúp chúng ta xác định được hành vi nguy hiểm trên thực tế phạm vào tội nào trong
BLHS. Với mỗi tội danh khác nhau, BLHS quy định các dấu hiệu pháp lý khác nhau.
Thứ hai, quy định về loại và mức hình phạt tương ứng với từng tội phạm để áp dụng đối
với người phạm tội
Tương ứng với mỗi tội danh trong BLHS nhà làm luật quy định các loại hình phạt và
khung hình phạt tương ứng để áp dụng với người phạm tội. Hầu hết các quy phạm trong Phần các
tội phạm đều có chế tài hình sự tương ứng, trừ một số điều luật quy định hình phạt bổ sung (Điều
92 BLHS) hoặc quy phạm định nghĩa (các điều 277, 292, 315 BLHS) trong Phần các tội phạm
không quy định hình phạt.
1.2. Cơ cấu Phần các tội phạm của BLHS
Phần các tội phạm trong BLHS được cấu tạo bởi 14 chương (từ Chương XI đến Chương
XXIV). Các chương này được sắp xếp thành một hệ thống, có kết cấu chặt chẽ, hợp lý và logíc.
Tất cả các tội phạm trong Phần các tội phạm được phân chia thành 14 nhóm tội phạm khác
nhau trên cơ sở khách thể loại (một nhóm hành vi phạm tội cùng loại xâm phạm một nhóm các
quan hệ xã hội có cùng tính chất sẽ được sắp xếp thành một chương, như: các tội xâm phạm an
ninh quốc gia, các tội xâm phạm sở hữu, các tội phạm về ma tuý…). Vị trí của từng nhóm tội
phạm này được sắp xếp trong Phần các tội phạm theo một trật tự nhất định, trên cơ sở các tiêu chí
sau:
Thứ nhất, dựa vào tầm quan trọng của khách thể.
Đây là tiêu chí cơ bản, chi phối hầu như xuyên suốt Phần các tội phạm trong BLHS. Các
nhóm tội phạm có khách thể loại quan trọng hơn sẽ được ưu tiên ở đầu, theo sau là các nhóm
khách thể loại có tầm quan trọng thấp hơn. Ví dụ: theo đánh giá của nhà làm luật thì an ninh quốc
gia có tầm quan trọng đặc biệt, sau đó mới đến tính mạng, sức khoẻ của con người… nên nhà làm
luật sắp xếp các tội xâm phạm an ninh quốc gia trong chương đầu tiên của Phần các tội phạm
trong BLHS, kế đến là chương các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhâ...
1
ThS. Vũ Thị Thúy Ging viên Khoa Lut hình s Trường ĐH Luật TP.HCM
NHẬP MÔN PHẦN CÁC TỘI PHẠM
I. GII THIỆU CƠ CU PHN CÁC TI PHM TRONG BLHS 1999
1.1. Định nghĩa
Phn các ti phm trong BLHS h thng các quy phm pháp lut v du hiu pháp
ca tng ti phm c th, v loi và mc hình pht có th áp dng vi người phm ti.
Ni dung ca Phn các ti phạm trong BLHS quy định v hai ni dung cơ bản:
Th nhất, quy định du hiu pháp lý ca tng ti phm c th
Nếu quy định trong Phn chung ch cho ta cái nhìn tng quan nht v ti phm nhưng
không th giúp ta định tội danh đối vi hành vi phm tội thì quy định trong Phn các ti phm
của BLHS giúp chúng ta xác định được hành vi nguy him trên thc tế phm vào ti nào trong
BLHS. Vi mi tội danh khác nhau, BLHS quy đnh các du hiu pháp lý khác nhau.
Th hai, quy định v loi mc hình phạt tương ng vi tng ti phạm đ áp dụng đối
với người phm ti
Tương ng vi mi ti danh trong BLHS nm luật quy định các loi hình pht
khung hình phạt tương ứng để áp dng với người phm ti. Hu hết các quy phm trong Phn các
ti phm đều có chế tài hình s tương ng, tr mt s điều luật quy định hình pht b sung (Điều
92 BLHS) hoc quy phạm định nghĩa (các điều 277, 292, 315 BLHS) trong Phn các ti phm
không quy định hình pht.
1.2. Cơ cấu Phn các ti phm ca BLHS
Phn các ti phm trong BLHS đưc cu to bởi 14 chương (từ Chương XI đến Chương
XXIV). Các chương này đưc sp xếp thành mt h thng, có kết cu cht ch, hp lý và logíc.
Tt c các ti phm trong Phn các ti phm đưc phân chia thành 14 nhóm ti phm khác
nhau trên sở khách th loi (mt nhóm hành vi phm ti cùng loi m phm mt nhóm các
quan h hi cùng tính cht s được sp xếp thành một chương, như: các tội xâm phm an
ninh quc gia, các ti xâm phm s hu, các ti phm v ma tuý…). V trí ca tng nhóm ti
phạm này được sp xếp trong Phn các ti phm theo mt trt t nhất định, trên cơ sở các tiêu chí
sau:
Th nht, da vào tm quan trng ca khách th.
Đây tiêu chí bản, chi phi hầu như xuyên suốt Phn các ti phm trong BLHS. Các
nhóm ti phm khách th loi quan trọng hơn sẽ được ưu tiên đầu, theo sau các nhóm
khách th loi có tm quan trng thấp hơn. Ví dụ: theo đánh giá của nhà làm lut thì an ninh quc
gia có tm quan trọng đặc biệt, sau đó mới đến tính mng, sc kho ca con người… nên nhà làm
lut sp xếp các ti xâm phm an ninh quốc gia trong chương đu tiên ca Phn các ti phm
trong BLHS, kế đến chương các ti m phm tính mng, sc kho, nhân phm, danh d ca
con người…
Tiêu chí y không ch chi phi vic sp xếp v trí các chương trong Phần Các ti phm
còn chi phi vic sp xếp v trí các điu lut trong mỗi chương của Phn các ti phm ca
BLHS. Trong cùng một chương, tội phm nào khách th trc tiếp quan trong hơn sẽ được sp
xếp v trí đầu chương. dụ: trong Chương XII BLHS, tính mạng được đánh giá là quan trọng
hơn sc kho sc kho thì quan trọng hơn danh dự, nhân phm của con người nên nhà làm
Đề cương ôn tập Luật Hình sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập Luật Hình sự - Người đăng: nguyenthihongnga1702
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề cương ôn tập Luật Hình sự 9 10 971