Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập luật thương mại quốc tế

Được đăng lên bởi HungBa4Phuong
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2057 lần   |   Lượt tải: 18 lần
§Ò c¬ng luËt quèc tÕ
Câu 1: Trình bày các loại chủ thể của Thương mại quốc tế?
1.Cá nhân:
Cá nhân với tư cách là chủ thể trong TMQT là thương nhân hội đủ các điều kiện mà phápluật
quy địnhDo nhiều nguyên nhân khác nhau mà luật pháp các nước có thê quy định
một cách cụ thểhoặc không cụ thể đối với cá nhân khi tham gia quan hệ TMQT với tư cách
chủ thể.+ Nếu pháp luật quy định một cách cụ thể: chỉ những người có đầy đủ tất cả
những yêucầu mà pháp luật quy định mới có thể trở thành chủ thể trong quan hệ TMQT+
Nếu pháp luật không quy định cụ thể các điều kiện của chủ thể là cá nhân trong quan
hệTMQT thì khi xem xét tư cách chủ thể của một người trong quan hệ TMQT sẽ căn cứ
vàocác quy định đối với cá nhân là thương nhân trong quan hệ pháp luật TM trong nước
đồngthời có bổ sung một số điều kiện nhất định. Nhìn chung luật pháp của hầu hết
các nước đều dựa trên hai tiêu chuẩn pháp lí liên quantrực tiếp tới cá nhân:
- Các điều kiện về nhân thân:Theo quy định của pháp luật của hầu hết các nước trên thế giới,
việc xem xét điều kiện vềnhân thân của một người để trở thành thương nhân không chỉ căn cứ
vào năng lực hành vicủa người đó mà còn căn cứ vào những yêu cầu khác.VD: Người
muốn trở thành chủ thểtrong TMQT không chỉ ddue năng lực hành vi theo luật định mà
còn phải tuân thủ các quyđịnh khác của pháp luật như: không phải là người bị cơ quan
có thẩm quyền tước quyềntham gia kinh doanh hoặc không phải là người đang chấp hành
án phạt tù…
- Điều kiện về nghề nghiệp:Theo quy định của luật pháp nhiều nước đặc biệt là các nước
phương Tây thì những ngườiđang làm một số nghề nhất định sẽ không được tham gia
vào hoạt động TM, trong đó cóhoạt động TMQT.VD: theo Luật TM của Cộng hòa
Pháp thì những người làm các nghềnhư công chức, luật sư, bác sĩ, công chứng viên, chấp
hành viên..Theo quy định của Luật pháp Việt Nam, thương nhân là cá nhân phải là
người hoạt độngTM một cách độc lập thường xuyên và có ĐKKD.
2.Pháp nhân:
- Pháp nhân là tổ chức được nhà nước thành lập hoặc công nhận khi hội đủ các
điều kiện pháp lí theo quy định của pháp luật.
Pháp nhân với tư cách là chủ thể trong quan hệ TMnói chung và trong quan hệ TMQT
nói riêng được tồn tại dưới nhiều hình thức như công ty, hang kinh doanh…
- Theo quy định của pháp luật Việt Nam: Pháp nhân là tổ chức kinh tế thành lập hợp phápcó
quyền hoạt động trong phạm vi ngành nghề tại các địa bàn và bằng các phương thức mà pháp
luật không cấm.Trên nguyên tắc tự do kinh doanh trong TMQT , pháp luật của hầu
hết các nước cho phépmọi pháp nhân...
§Ò c¬ng luËt quèc tÕ
Câu 1: Trình bày các loại chủ thể của Thương mại quốc tế?
1 . C á n h â n :
Cá nhân vớicách là chủ thể trong TMQT là thương nhân hội đủ các điều kiện mà phápluật
quy địnhDo nhiu nguyên nhân khác nhau mà lut pháp các nưc có thê quy đnh
mt cách c thhoặc không cụ thể đối với cá nhân khi tham gia quan hệ TMQT với cách
chủ thể.+ Nếu pháp lut quy đnh mt cách c th: ch nhng ngưi có đy đ tt c
nhng yêucầu pháp luật quy định mới thể trở thành chủ thể trong quan hệ TMQT+
Nếu pháp luật không quy định cụ thể các điều kiện của chủ thể là nhân trong quan
hệTMQT thì khi xem xét cách chủ thể của một người trong quan hệ TMQT sẽ căn cứ
vàocác quy định đối với nhân thương nhân trong quan hệ pháp luật TM trong nước
đồngthời bổ sung một số điều kiện nhất định. Nhìn chung luật pháp của hầu hết
các nước đều dựa trên hai tiêu chuẩn pháp lí liên quantrực tiếp tới cá nhân:
- Các điều kiện về nhân thân:Theo quy định của pháp luật của hầu hết các nước trên thế giới,
việc xem xét điều kiện vềnhân thân của một người để trở thành thương nhân không chỉ căn cứ
vào năng lực hành vica ngưi đó mà còn căn c vào nhng yêu cu khác.VD: Ngưi
mun tr thành ch thtrong TMQT không chỉ ddue năng lực hành vi theo luật định
còn phải tuân thủ các quyđnh khác ca pháp lut như: không phi là ngưi b cơ quan
có thm quyn tưc quyntham gia kinh doanh hoặc không phải người đang chấp hành
án phạt tù…
- Điều kiện về nghề nghiệp:Theo quy định của luật pháp nhiều nước đặc biệt các nước
phương Tây thì những ngườiđang làm mt s ngh nht đnh s không đưc tham gia
vào hot đng TM, trong đó cóhot đng TMQT.VD: theo Lut TM ca Cng hòa
Pháp thì nhng ngưi làm các nghnhư công chức, luật sư, bác sĩ, công chứng viên, chấp
hành viên..Theo quy đnh ca Lut pháp Vit Nam, thương nhân là cá nhân phi là
ngưi hot đngTM một cách độc lập thường xuyên và có ĐKKD.
2 . P h á p n h â n :
- Pháp nhân là t chc đưc nhà nưc thành lp hoc công nhn khi hi đ các
điu kin pháp lí theo quy định của pháp luật.
Pháp nhân với tư cách là chủ thể trong quan hệ TMnói chung và trong quan h TMQT
nói riêng đưc tn ti dưi nhiu hình thc như côngty, hang kinh doanh…
- Theo quy định của pháp luật Việt Nam: Pháp nhân tổ chức kinh tế thành lập hợp pháp
quyền hoạt động trong phạm vi ngành nghề tại các địa bànbằng các phương thức pháp
luật không cấm.Trên nguyên tc t do kinh doanh trong TMQT, pháp lut ca hu
hết các nưc cho phépmi pháp nhân là thương nhân khi có đy đ điu kin tham
gia hot đng thương mitrong nước thì cũng được phép tham gia hoạt động TMQT.-
Thương nhân nưc ngoài là thương nhân đưc thành lp hoc đăng kí theo lut
nưcngoài hoạt động tại nước sở tại. Trong quá trình hoạt động, thương nhân phải tuân thủ
theo pháp luật của nước nơi nó hoạt động
3. Quc gia:
Trong TMQT, quốc gia tham gia với cách chủ thể trong hai trường hợp:- Vi tư cách
ch th trong quan h quc tế, quc gia kí kết hoc gia nhp các ĐƯQT. Trong đó,
quốc gia thỏa thuận với các quốc gia khác về quyền và nghĩa vụ của mình trongTMQT.
- Quc gia tham gia quan h TMQT vi các ch th khác như cá nhân,
pháp nhân. Khitham gia quan hệ này, quốc gia luôn chủ thể đặc biệt được hưởng
quy chế đặc biệt.+ Nếu quc gia tham gia vi tư cách ch th không tuyên b t b
quyn min tr camình, một s nguyên tắc trong giao dịch hợp đồng sẽ bị hạn chế áp
Đề cương ôn tập luật thương mại quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập luật thương mại quốc tế - Người đăng: HungBa4Phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đề cương ôn tập luật thương mại quốc tế 9 10 583