Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÁC LÊNIN

Được đăng lên bởi luongla
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1093 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÁC-LÊNIN
Câu 1: Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ mối quan hệ giữa vật chất và ý thức ? Liên hệ vấn
đề này trong cuộc sống và công tác giảng dạy của bản thân ?
TL:
- Trong mọi hoạt động nhận thức và thực tiễn đòi hỏi xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng
khách quan đồng thời phát huy tính năng động chủ quan.
- Xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng khách quan là xuất phát từ tính khách quan của vật
chất, có thái độ tôn trọng đối với hiện thực khách quan mà căn bản là tôn trọng quy luật, nhận thức
và hành động theo quy luật; tôn trọng vai trò quyết định của đời sống vật chất đối với đời sống tinh
thần của con người, của xã hội. Điều đó đòi hỏi ttrong nhận thức và hành động của con người phải
xuất phát từ thực tế khách quan để xác định mục đích đề ra đường lối, chủ trương, chính sách, kế
hoạch, biện pháp; phải lấy thực tế khách quan làm cơ sở, phương tiên; phải tìm ra những nhân tố
vật chất, tổ chức nhân tố ấy thành lực lượng vật chất để hành động.
- Phát huy tính năng động chủ quan là phát huy vai trò tích cực, năng động, sáng tạo của ý thức và
phát huy vai trò nhân tố con người trong việc vật chất hóa tính tích cực, năng động, sáng tạo ấy.
Điều này còn người phải tôn trọng tri thức khoa học và truyền bá nó vào quần chúng để nó trở
thành tri thức, niềm tin của quần chúng, hướng dẫn quần chúng hành động. Mặt khác phải tự tu
dưỡng rèn luyện để hình thành, củng cố nhân sinh quan cách mạng, tình cảm, nghị lực cách mạng
để có sự thống nhất hữu cơ giữa tính khoa học và tính nhân văn trong định hướng hành động.
- Thực hiện nguyên tắc tôn trọng khách quan, phát huy tính năng động chủ quan trong nhân thức và
thực tiễn đòi hỏi phải phòng, chống và khắc phục bệnh chủ quan duy ý chí; đó là những hành động
lấy ý chí áp đặt cho thực tế, lấy ảo tưởng thay cho hiện thực, lấy ý muốn chủ quan làm chính sách,
lấy tình cảm làm điểm xuất phát cho chiến lược, sách lược... Đây cũng phải là quá trình chống chủ
nghĩa kinh nghiệm, xem thường tri thức khoa học, xem thường lí luận, bảo thủ, trì trệ, thụ động...
trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.
* Liên hệ vấn đề này trong cuộc sống và công tác giảng dạy của bản thân là:
- Là giáo viên trong tương lai khi giảng dạy phải căn cứ vào tình hình thực tế của lớp để có những
kế hoạch thực hiện mục đích yêu cầu nhăm fnaang cao chất lượng trong giảng dạy cũng như chất
lượng học tập của học sinh.
- Luôn phát huy và khuyến khích tính năng động sáng tạo của học sinh, không áp đặt hay ép buộc
học sinh làm theo ý mình...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÁC-LÊNIN
Câu 1: Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ mối quan hệ giữa vật chất và ý thức ? Liên hệ vấn
đề này trong cuộc sống và công tác giảng dạy của bản thân ?
TL:
- Trong mọi hoạt động nhận thức thực tiễn đòi hỏi xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng
khách quan đồng thời phát huy tính năng động chủ quan.
- Xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng khách quan xuất phát từ tính khách quan của vật
chất, thái độ tôn trọng đối với hiện thực khách quan căn bản tôn trọng quy luật, nhận thức
hành động theo quy luật; tôn trọng vai trò quyết định của đời sống vật chất đối với đời sống tinh
thần của con người, của hội. Điều đó đòi hỏi ttrong nhận thức và hành động của con người phải
xuất phát từ thực tế khách quan để xác định mục đích đề ra đường lối, chủ trương, chính sách, kế
hoạch, biện pháp; phải lấy thực tế khách quan làm sở, phương tiên; phải tìm ra những nhân tố
vật chất, tổ chức nhân tố ấy thành lực lượng vật chất để hành động.
- Phát huy tính năng động chủ quan phát huy vai trò tích cực, năng động, sáng tạo của ý thức
phát huy vai trò nhân tố con người trong việc vật chất hóa tính tích cực, năng động, sáng tạo ấy.
Điều này còn người phải tôn trọng tri thức khoa học truyền vào quần chúng để trở
thành tri thức, niềm tin của quần chúng, hướng dẫn quần chúng hành động. Mặt khác phải tự tu
dưỡng rèn luyện để hình thành, củng cố nhân sinh quan cách mạng, tình cảm, nghị lực cách mạng
để có sự thống nhất hữu cơ giữa tính khoa học và tính nhân văn trong định hướng hành động.
- Thực hiện nguyên tắc tôn trọng khách quan, phát huy tính năng động chủ quan trong nhân thức và
thực tiễn đòi hỏi phải phòng, chống khắc phục bệnh chủ quan duy ý chí; đó những hành động
lấy ý chí áp đặt cho thực tế, lấyo tưởng thay cho hiện thực, lấy ý muốn chủ quan làm chính sách,
lấy tình cảm làm điểm xuất phát cho chiến lược, sách lược... Đây cũng phải quá trình chống chủ
nghĩa kinh nghiệm, xem thường tri thức khoa học, xem thường lí luận, bảo thủ, trì trệ, thụ động...
trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.
* Liên hệ vấn đề này trong cuộc sống và công tác giảng dạy của bản thân là:
- giáo viên trong tương lai khi giảng dạy phải căn cứ vào tình hình thực tế của lớp để những
kế hoạch thực hiện mục đích yêu cầu nhăm fnaang cao chất lượng trong giảng dạy cũng như chất
lượng học tập của học sinh.
- Luôn phát huy khuyến khích tính năng động sáng tạo của học sinh, không áp đặt hay ép buộc
học sinh làm theo ý mình.
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÁC LÊNIN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÁC LÊNIN - Người đăng: luongla
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÁC LÊNIN 9 10 178