Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn tập môn hành chính công

Được đăng lên bởi namnguyengiang19
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1300 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề cương ôn tập
Môn: hành chính công
Câu 1: Làm rõ những điểm chung và khác biệt giữa quản lý Nhà nước
với các dạng quản lý xã hội khác để chứng tỏ rằng “quản lý Nhà nước là
một dạng quản lý xã hội đặc biệt”
* Quản lý là một hoạt động phức tạp và có nhiều chức năng. Quản lý ở góc
độ quản lý học là sự tác động có tổ chức có hướng đích của chủ thể quản lý lên
đối tượng quản lý nhằm hướng hành vi của đối tượng đạt tới mục tiêu đã định
trước
* Quản lý báo gồm 3 dạng
- quản lý giới vô sinh
- quản lý giới sinh vật
- quản lý tổ chức con người (quản lý xã hội)
* Quản lý xã hội báo cáo gồm các thực thể có tổ chức, có lý trí kết thành
hệ thống chặt chẽ. Đây là dạng quản lý phức tạp nhất nhưng cũng là hoàn thiện
nhất vì đối tượng quản lý là con người có lý trí và mối quan hệ nảy sinh liên tục.
Xã hội càng phát triển thì mối quan hệ giữa họ càng phong phú, đa dạng, phức
tạp cả bề rộng lẫn chiều sâu, cả hữu hình lẫn vô hinh
* Quản lý Nhà nước là dạng quản lý xã hội nên nó có đặc trưng của quản
lý xã hội
* Quản lý Nhà nước cũng như quản lý xã hội báo giờ cũng bao hàm chủ
thể và đối tượng. Chủ thể quản lý đềulà các thực tế có tổ chức có lý trí và đối
tượng quản lý là con người với đủ bản chất xã hội của mình.
* Quản lý Nhà nước bao giờ cũng có quyền lực.Quyền hành là đặc quyền
của chủ thể do tổ chức trao cho, là phương tiện để chủ thể quản lý Nhà nước hay
xã hội tác động lên đối tượng quản lý.
* Quản lý Nhà nước mang tính tổ chức giống như các hoạt động quản lý xã
hội khác. Tính tổ chức là nền tảng của hoạt động quản lý.
* Quản lý xã hội, quản lý Nhà nước bao giờ cũng phải có thông tin. Thôn
tin trong quá trình Nhà nước nói riêng trong quản lý xã hội nói chung là cơ sở căn
bản của quản lý các tác nghiệp quản lý.
* Quản lý Nhà nước phải có mục tiêu nhất định không nằm ngoài các yếu
tố cấu thành quá trình quản lý xã hội.
* Quản lý Nhà nước mang những đặc điểm chung với của quản lý xã hội
nhưng quản lý nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt. Tính chất đặc biệtấy thể hiện ở sự
khác biệt giữa quản lý Nhà nước với các hoạt động quản lý xã
hội khác.
* Quản lý Nhà nước, chủ thể quản lý là các cơ quan trong bộ máy Nhà
nước: Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp. Còn quản lý xã hội chủ thể của nó là các
thực thể có lý trí và có tổ chức đảng, đoàn thể, các tổ chức khác v.v...
- Đối tượng quản lý của quản lý Nhà nước bao gồm toàn bộ nhân dân, mọi
cá nhân sống và làm việc trên lãnh thổ quốc gia và phạm vi của nó mang tính
toàn diện trên mọi lĩnh vực. Còn đối tượng quản lý của quản lý xã...
Đề cương ôn tập
Môn: hành chính công
Câu 1: Làm rõ những điểm chung và khác biệt giữa quản lý Nhà nước
với các dạng quản lý xã hội khác để chứng tỏ rằng “quản lý Nhà nước là
một dạng quản lý xã hội đặc biệt”
* Quản lý là một hoạt động phức tạp và có nhiều chức năng. Quản lý ở góc
độ quản lý học là sự tác động có tổ chức có hướng đích của chủ thể quản lý lên
đối tượng quản lý nhằm hướng hành vi của đối tượng đạt tới mục tiêu đã định
trước
* Quản lý báo gồm 3 dạng
- quản lý giới vô sinh
- quản lý giới sinh vật
- quản lý tổ chức con người (quản lý xã hội)
* Quản lý xã hội báo cáo gồm các thực thể có tổ chức, có lý trí kết thành
hệ thống chặt chẽ. Đây là dạng quản lý phức tạp nhất nhưng cũng là hoàn thiện
nhất vì đối tượng quản lý là con người có lý trí và mối quan hệ nảy sinh liên tục.
Xã hội càng phát triển thì mối quan hệ giữa họ càng phong phú, đa dạng, phức
tạp cả bề rộng lẫn chiều sâu, cả hữu hình lẫn vô hinh
* Quản lý Nhà nước là dạng quản lý xã hội nên nó có đặc trưng của quản
lý xã hội
* Quản lý Nhà nước cũng như quản lý xã hội báo giờ cũng bao hàm chủ
thể và đối tượng. Chủ thể quản lý đềulà các thực tế có tổ chức có lý trí và đối
tượng quản lý là con người với đủ bản chất xã hội của mình.
* Quản lý Nhà nước bao giờ cũng có quyền lực.Quyền hành là đặc quyền
của chủ thể do tổ chức trao cho, là phương tiện để chủ thể quản lý Nhà nước hay
xã hội tác động lên đối tượng quản lý.
* Quản lý Nhà nước mang tính tổ chức giống như các hoạt động quản lý xã
hội khác. Tính tổ chức là nền tảng của hoạt động quản lý.
* Quản lý xã hội, quản lý Nhà nước bao giờ cũng phải có thông tin. Thôn
tin trong quá trình Nhà nước nói riêng trong quản lý xã hội nói chung là cơ sở căn
bản của quản lý các tác nghiệp quản lý.
* Quản lý Nhà nước phải có mục tiêu nhất định không nằm ngoài các yếu
tố cấu thành quá trình quản lý xã hội.
* Quản lý Nhà nước mang những đặc điểm chung với của quản lý xã hội
nhưng quản lý nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt. Tính chất đặc biệtấy thể hiện ở sự
khác biệt giữa quản lý Nhà nước với các hoạt động quản lý xã
hội khác.
* Quản lý Nhà nước, chủ thể quản lý là các cơ quan trong bộ máy Nhà
nước: Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp. Còn quản lý xã hội chủ thể của nó là các
thực thể có lý trí và có tổ chức đảng, đoàn thể, các tổ chức khác v.v...
- Đối tượng quản lý của quản lý Nhà nước bao gồm toàn bộ nhân dân, mọi
cá nhân sống và làm việc trên lãnh thổ quốc gia và phạm vi của nó mang tính
toàn diện trên mọi lĩnh vực. Còn đối tượng quản lý của quản lý xã hội nó bao
gồm các cá nhân, các nhóm trong phạm vi một tổ chức.
- Quản lý Nhà nước mang tính quyền lực Nhà nước và sử dụng pháp luật
làm công cụ chủ yếu để duy trì trật tự xã hội và thúc đẩy xã hội phát triển. Quản
lý xã hội mang tính quyền lực xã hội sử dụng các quy phạm quychế nội bộ để
điều chỉnh các quan hệ.
Câu 2: Phân tích khái niệm hành chính công từ các góc độ tiếp cận cơ
bản.
Các khái niệm Hành chính công từ các góc độ cơ bản sau đâu:
đề cương ôn tập môn hành chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương ôn tập môn hành chính công - Người đăng: namnguyengiang19
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
đề cương ôn tập môn hành chính công 9 10 905