Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập Môn: LÝ LUẬN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Được đăng lên bởi pthnhan
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 41469 lần   |   Lượt tải: 288 lần
Đề cương ôn tập
Môn: LÝ LUẬN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Phần I: HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Câu 1. Làm rõ những điểm chung và khác biệt giữa quản lý Nhà nước với các dạng
quản lý xã hội khác để chứng tỏ rằng “quản lý Nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc
biệt”
Quản lý là một hoạt động phức tạp và có nhiều chức năng. Quản lý ở góc độ quản lý học
là sự tác động có tổ chức có hướng đích của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm hướng
hành vi của đối tượng đạt tới mục tiêu đã định trước
QLNN: là một dạng quản lý xã hội đặc biệt, mang tính quyền lực NN và sử dụng pháp
luật và chính sách để điều chỉnh hành vi cá nhân, tổ chức trên tất cả các mặt củ đời sống XH do
các cơ quan trong bộ máy NN thực hiện, nhằm phục vụ nhân dân, duy trì sự ổn định và phát triển
của XH. Quản lý báo gồm 3 dạng: quản lý giới vô sinh, quản lý giới sinh vật, quản lý tổ chức
con người (quản lý xã hội)
Quản lý xã hội gồm các thực thể có tổ chức, có lý trí kết thành hệ thống chặt chẽ. Đây là
dạng quản lý phức tạp nhất nhưng cũng là hoàn thiện nhất vì đối tượng quản lý là con người có
lý trí và mối quan hệ nảy sinh liên tục. Xã hội càng phát triển thì mối quan hệ giữa họ càng
phong phú, đa dạng, phức tạp cả bề rộng lẫn chiều sâu, cả hữu hình lẫn vô hình.
Quản lý Nhà nước là dạng quản lý xã hội nên nó có đặc trưng của quản lý xã hội. Quản lý
Nhà nước cũng như quản lý xã hội bao giờ cũng bao hàm chủ thể và đối tượng. Chủ thể quản lý
đều là các thực tế có tổ chức có lý trí và đối tượng quản lý là con người với đủ bản chất xã hội
của mình.
Quản lý Nhà nước bao giờ cũng có quyền lực.Quyền hành là đặc quyền của chủ thể do tổ
chức trao cho, là phương tiện để chủ thể quản lý Nhà nước hay xã hội tác động lên đối tượng
quản lý. Quản lý Nhà nước mang tính tổ chức giống như các hoạt động quản lý xã hội khác. Tính
tổ chức là nền tảng của hoạt động quản lý.
Quản lý xã hội, quản lý Nhà nước bao giờ cũng phải có thông tin. Thông tin trong quá
trình Nhà nước nói riêng trong quản lý xã hội nói chung là cơ sở căn bản của quản lý các tác
nghiệp quản lý. Quản lý Nhà nước phải có mục tiêu nhất định không nằm ngoài các yếu tố cấu
thành quá trình quản lý xã hội.
Quản lý Nhà nước mang những đặc điểm chung với của quản lý xã hội nhưng quản lý
nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt. Tính chất đặc biệt ấy thể hiện ở sự khác biệt giữa
quản lý Nhà nước với các hoạt động quản lý xã hội khác. So với quản lý của các tổ chức khác,
thì quản lý nhà nước có những điểm khác biệt như sau:
Trước hết, Chủ thể quản lý NN ...
Đề cương ôn tập
Môn: LÝ LUẬN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Phần I: HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Câu 1. Làm những điểm chung và khác biệt giữa quản Nhà nước với các dạng
quản hội khác để chứng tỏ rằng “quản lý Nhà nước một dạng quản hội đặc
biệt”
Quản lý là một hoạt động phức tạp và có nhiều chức năng. Quản lý góc độ quản học
sự tác động tổ chức hướng đích của chủ thể quản lên đối tượng quản nhằm hướng
hành vi của đối tượng đạt tới mục tiêu đã định trước
QLNN: một dạng quản hội đặc biệt, mang tính quyền lực NN sử dụng pháp
luật chính sách để điều chỉnh hành vi nhân, tổ chức trên tất cả các mặt củ đời sống XH do
các cơ quan trong bộ máy NN thực hiện, nhằm phục vụ nhân dân, duy trì sự ổn định và phát triển
của XH. Quản báo gồm 3 dạng: quản giới sinh, quản giới sinh vật, quản tổ chức
con người (quản lý xã hội)
Quản lý xã hội gồm các thực thể có tổ chức, có trí kết thành hệ thống chặt chẽ. Đây
dạng quản phức tạp nhất nhưng cũng hoàn thiện nhất đối tượng quản con người
trí mối quan hệ nảy sinh liên tục. hội càng phát triển thì mối quan hệ giữa họ càng
phong phú, đa dạng, phức tạp cả bề rộng lẫn chiều sâu, cả hữu hình lẫn vô hình.
Quản lý Nhà nước là dạng quản lý xã hội nên nó có đặc trưng của quản lý xã hội. Quản lý
Nhà nước cũng như quản hội bao giờ cũng bao hàm chủ thể đối tượng. Chủ thể quản
đều c thực tế tổ chức trí đối tượng quản con người với đủ bản chất hội
của mình.
Quản lý Nhà nước bao giờ cũng có quyền lực.Quyền hành là đặc quyền của chủ thể do tổ
chức trao cho, phương tiện để chủ thể quản Nhà nước hay hội tác động lên đối tượng
quản lý. Quản lý Nhà nước mang tính tổ chức giống như các hoạt động quản lý xã hội khác. Tính
tổ chức là nền tảng của hoạt động quản lý.
Quản hội, quản Nhà nước bao giờ cũng phải thông tin. Thông tin trong quá
trình Nhà ớc nói riêng trong quản hội nói chung sở căn bản của quản các tác
nghiệp quản lý. Quản Nhà nước phải mục tiêu nhất định không nằm ngoài các yếu tố cấu
thành quá trình quản lý xã hội.
Quản Nhà nước mang những đặc điểm chung với của quản hội nhưng quản
nhà nước một dạng quản hội đặc biệt. Tính chất đặc biệt ấy thể hiện sự khác biệt giữa
quản Nhà nước với các hoạt động quản hội khác. So với quản của các tổ chức khác,
thì quản lý nhà nước có những điểm khác biệt như sau:
Trước hết, Chủ thể quản NN các CBCC cácquan trong bộ máy Nhà nước,
quan NN: Lập pháp (Quốc hội và cơ cấu t/c của Quốc hội), Hành pháp (Hệ thống các CQ.HCNN
HĐND c cấp), pháp (TAND cấu t/c của TAND, VKSND cấu tổ chức của
VKS). Còn quản hội chủ thể của c thực thể trí tổ chức đảng, đoàn thể,
các tổ chức khác v.v... Chủ thể của quản XH nhiều chủ thể tham gia quản khác nhau
(giám đốc doanh nghiệp, tổ chức chính trị…)
Thứ hai, Đối tượng quản của quản Nhà nước bao gồm toàn bộ nhân dân, mọi
nhân sống làm việc trên lãnh thổ quốc gia công dân làm việc bên ngoài lãnh thổ quốc gia,
phạm vi của nó mang tính toàn diện trên mọi lĩnh vực. Còn đối tượng quản lý của quản lý xã hội
nó bao gồm các cá nhân, các nhóm trong phạm vi một tổ chức.
Thứ ba, Quản lý Nhà nước mang tính quyền lực Nhà nước và sử dụng pháp luật làm công
cụ chủ yếu để duy trì trật tự xã hội và thúc đẩy xã hội phát triển. Quản lý xã hội mang tính quyền
lực xã hội sử dụng các quy phạm quy chế nội bộ để điều chỉnh các quan hệ.
Thứ tư, QLNN là quản lý toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội: chính trị,
kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao;
Đề cương ôn tập Môn: LÝ LUẬN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập Môn: LÝ LUẬN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Người đăng: pthnhan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Đề cương ôn tập Môn: LÝ LUẬN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 9 10 276