Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập sinh kt 1 tiết học kì 2

Được đăng lên bởi binlanh77
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 642 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B7 Đề cương ôn tập sinh kt 1 tiết học kì 2
Biên soạn: 11B7
Bài 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
I/ Khái niệm:
1. Định nghĩa sinh trưởng và phát triển:
-Sinh trưởng là quá trình tăng lên về số lượng, khối lượng, và kích thước tế bào, làm cây lớn lên trong từng giai đoạn.
-Phát triển là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của một cá thể, biểu hiện ở 3 quá trình liên quan: sinh
trưởng, sự phân hóa tế bào, mô và quá trình phát sinh hình thái rạo nên các cơ quan của cơ thể ( rễ, than, lá, hoa, quả).
2. Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển:
-Sinh trưởng và phát triển là hai quá trình liên tiếp, xen kẽ nhau trong quá trình sống của thực vật. Sự biến đổi và số
lượng rễ, thân, lá dẫn đến sự thay đổi về chất lượng ở hoa, quả, hạt.
-Một hạt đậu từ khi nảy mầm cho đến khi tạo hạt mới trải qua 6 giai đoạn và 2 pha:
+6 giai đoạn:





nảy mầm mọc lá sinh trưởng mạnh
+2 pha: pha sinh trưởng và pha sinh sản



ra hoa



tạọ quả



hạt chín

* Đặc điểm sinh trưởng của thực vật:
Các chỉ tiêu

sinh trưởng sơ cấp

Sinh trưởng thứ cấp

Dạng cây

Một lá mầm và chóp hai lá mầm.

hai lá mầm

Nơi sinh trưởng

Mô phân sinh đỉnh

Mô phân sinh bên

Đặc điểm bó mạch

Xếp lộn xộn

Xếp chồng chất

Kích thước thân

bé

Lớn

Dạng sinh trưởng

Sinh trưởng theo chiều cao

Sinh trưởng bề ngang

Thời gian sống
Ngắn
dài
III/ Nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng:
. Nhân tố bên trong:
Các hoocmon thực vật bên trong cơ thể ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây bao gồm các chất kích thích như: auxin,
giberelin, xitokinin, các chất kìm hãm sinh trưởng: axit abxixic, chất phenol.
2. Nhân tố bên ngoài:
Các điều kiện tự nhiên và biện pháp canh tác là những nhân tố bên ngoài chi phối tới quá trình sinh trưởng.
a.Nước ( độ ẩm ):
Nước là nhân tố tác động lên hầu hết các giai đoạn: nảy mầm, ra hoa, tạo quả và hoạt động hướng nước của cây. Nước là
nguyên liệu của trao đổi chất ở cây.
b.Nhiệt độ:
Nhiệt độ là điều kiện sống rất quan trọng đối với thực vật. Nhiệt độ có vai trò quyết định ở giai đoạn nảy mầm ở hạt,
chồi. Đối với sự sinh trưởng, nhiệt độ tối ưu là khoảng 25 – 35 độ C, tối thiểu 5 – 15 độ C và tối đa là 45 – 50 độ C.
c.Ánh sáng:
Ánh sáng ảnh hưởng đến sự tạo lá, rễ, hình thành chồi, hoa, sự rụng lá. Từ đó có thể phân biệt thành cây ưu sáng, cây ưu
bóng.
d.Phân bón:
Phân bón là nguồn cung cấp nguyên liệu cho cấu trúc tế bào ( AND, ARN, ATP, chất nguyên sinh, enzim, sắc tố) và các quá
trình sinh lí diễn ra trong cây.
* bảng so sánh các nhóm mô phân sinh khác nhau:
Phân loại

Có ở nhóm...




  !"#$%&'""#(
 !"#$%& '"()"*+)"*+(#,-.#+"#/01"-" 234
5& 6"##.78.49:; 3 %)<3/7&6+.6%=!>$%& "$%3
 !+?0@3.#+/(#$%& && &$%3<36A ;+3+"&+3+$%BC
 )*+, - !"#$%&'""#(
 !(#& 6"#3$%& "+DEF3% $%& )<3?(?.49(#)
"* ;+0+"&:G4?3149(H"*!3+$%B+
I74%2B1/J/4/- B$%3K34(#3
LK34
B1/J/
/"&
 !/
33
$%B
,
L33 !(#3B
./01(!"#$%02 "30&4"
M&N%  !H  !OH
56078 I7"&/J/(#@3"&/J/ 3"&/J/
9!"#$% I04N I0.
/01(:;60 P"7D7 PQH
<0"$=0"7 .R S-
56!"#$%  !E%3  !.3
> !* TU :#
7"*?$%1@!"#$%
7"*:A"#B
M&/?(. 6B!4 !<301.3Q/&H,,3%D+
.E E"+D+&H/V/ !3D3.DD+HE"
 7"*:AB
M&4%=?(#.=&3&"#80).#)-$%&  !
C$=0D1EFG
T-"#0)&47"J%&34B1/J/+ 33+$%B(#47--<301T-"#
%1"=%<3 349H!01
:C"1E
T=47"#4%=) H$%3 4)(-?(T=47@(3 W$%14X!34B1/J/!+
Q)(-? !+=47)%"#BYZ>Y47M+)6%YZY47M(#)43"#[YZY\47M
0CH!
]&B!4?"&+ ;+#Q+3+? ^"&_24@@60.=#01%&+01%
.@
ICJ7:;
50.@"#%Q%H%1"=%H% `.#AaTb+acT+a_5+H%1+Ed/+U)C(#&$%&
 ",:; 3 01
.:?!B!00;K'7!L0 ,
50" M@!@/?( eX ,0.) MO'
I04N "&/J/ MQ4N+Q& f`0+ ;'%:#
Đề cương ôn tập sinh kt 1 tiết học kì 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập sinh kt 1 tiết học kì 2 - Người đăng: binlanh77
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đề cương ôn tập sinh kt 1 tiết học kì 2 9 10 438