Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG

Được đăng lên bởi c2phanhoa-bacbinh-binhthuan
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 846 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG
Câu 1 : Anh (chị) hãy nêu và phân tích ý nghĩa của con đường cứu nước giải phóng dân tộc mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và
Đảng đã nhấn mạnh: “đây là sự lựa chọn của chính lịch sử, sự lựa chọn đã dứt khoát từ 1930 với sự ra đời của Đảng ta”
(văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần 7,nxb Sự Thật H.1991 trang 109). Liên hệ về con đường cách mạng hiện nay ở nước
ta
1.Hoàn cảnh lịch sử
a/Thế giới:
- Từ TK XIX- XX, trên TG xuất hiện những mâu thuẫn mới trong XH TBCN
+ Mâu thuẫn giữa vô sản và tư sản
+ Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa và các nước TB chính quốc
+ Mâu thuẫn giữa các nước TBCN phát triển trước và các nước TBCN mới phát triển.
=> các mâu thuẫn này dẫn đến chiến tranh đế quốc
Sang đầu TK XX, những mâu thuẫn này càng trở nên gay gắt nên đẫn đến CTTG lần 1 (1914-1918)
CMT10 Nga thành công dưới sự lãnh đạo của Lenin, nó cổ vũ cho ptr gpdt của các nước trên TG
b/ Trong nước:
1/9/1858, TD Pháp xâm lược nước ta. XHVN chuyển biến từ 01 XHPK trở thành XH thuộc đia nửa PK
Đầu thế kỉ 20, đất nước ta tồn tại 2 mâu thuẫn gay gắt: mâu thuẫn giữa toàn dân tộc ta với thực dân đế quốc
xâm lược và mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với tầng lớp địa chủ phongkiến. Để giải quyết triệt để 2 mâu thuẫn này đòi hỏi
phải đấu tranh để giải phóng toàn dân tộckhỏi bọn đế quốc và giải phóng giai cấp nông dân khỏi tầng lớp địa chủ phong kiến bóc
lột.
* Theo xu hướng đó, rất nhiều phong trào đấu tranh của nhân dân ta nổ ra theo 2 hướng
- Phong trào yêu nước hệ tư tưởng PK:
+ Phong trào CầnVương (theo vua chống P) đứng đầu là Tôn Thất Thuyết
+ Các cuộc khởi nghĩa Ba Đình (Thanh Hóa), Bãi Sậy (Hưng Yên), Hương Khê (Hà Tĩnh)… với những sĩ phu yêu nước
như Phan Đình Phùng, Tống Duy Tân, Nguyễn Thiện Thuật…
+ Phong trào nông dân Yên Thế ở Bắc Giang do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo kéo dài gần 30 năm.
- Phong trào đtr theo xu hướng dân chủ tư sản:
+ Phong trào Đông Du của Phan Bội Châu, Tăng Bạt Hổ đưa học sinh sang học N để chông P
+ Phong trào Duy Tân của Phan Chu Trinh phát động thanh niên nhân dân VN tự lực tự cường, học các mới làm theo cai
mới
Nhưng những phong trào đấu tranh này đều bị thất bại do chưa có đường lối đúng đắn; mang tính cải lương hoặc cách
mạng nửa vời
2. Đường lối:
Trước tình hình đó, Nguyễn Ái Quốc đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Người đã tìm ra những vần đề cơ bản và chỉ
dẫn hướng phát triển của sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc từ bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân
tộc và vấn đề thuộc địa” của Lên...
Đ CƯƠNG ÔN THI MÔN LCH S ĐNG
Câu 1
: Anh (chị) hãy nêu và phân tích ý nghĩa của con đường cứu nước giải phóng dân tộc mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và
Đảng đã nhấn mạnh: “đây là sự lựa chọn của chính lịch sử, sự lựa chọn đã dứt khoát từ 1930 với sự ra đời của Đảng ta”
(văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần 7,nxb Sự Thật H.1991 trang 109). Liên hệ về con đường cách mạng hiện nay ở nước
ta
1.Hoàn cảnh lịch sử
a/Thế giới:
- Từ TK XIX- XX, trên TG xuất hiện những mâu thuẫn mới trong XH TBCN
+ Mâu thuẫn giữa vô sản và tư sản
+ Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa và các nước TB chính quốc
+ Mâu thuẫn giữa các nước TBCN phát triển trước và các nước TBCN mới phát triển.
=> các mâu thuẫn này dẫn đến chiến tranh đế quốc
Sang đầu TK XX, những mâu thuẫn này càng trở nên gay gắt nên đẫn đến CTTG lần 1 (1914-1918)
CMT10 Nga thành công dưới sự lãnh đạo của Lenin, nó cổ vũ cho ptr gpdt của các nước trên TG
b/ Trong nước:
1/9/1858, TD Pháp xâm lược nước ta. XHVN chuyển biến từ 01 XHPK trở thành XH thuộc đia nửa PK
Đu thế k 20, đt nưc ta tn ti 2 mâu thun gay gt: mâu thun gia toàn dân tc ta vithực dân đế quốc
xâm lược và mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với tầng lớp địa chủ phongkiến. Để giải quyết triệt để 2 mâu thuẫn này đòi hỏi
phải đấu tranh để giải phóng toàn dân tộckhỏi bọn đế quốc và giải phóng giai cấp nông dân khỏi tầng lớp địa chủ phong kiến bóc
lột.
* Theo xu hướng đó, rất nhiều phong trào đấu tranh của nhân dân ta nổ ra theo 2 hướng
- Phong trào yêu nước hệ tư tưởng PK:
+ Phong trào CầnVương (theo vua chống P) đứng đầu là Tôn Thất Thuyết
+ Các cuộc khởi nghĩa Ba Đình (Thanh Hóa), Bãi Sậy (Hưng Yên), Hương Khê (Hà Tĩnh)… với những sĩ phu yêu nước
như Phan Đình Phùng, Tống Duy Tân, Nguyễn Thiện Thuật…
+ Phong trào nông dân Yên Thế ở Bắc Giang do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo kéo dài gần 30 năm.
- Phong trào đtr theo xu hướng dân chủ tư sản:
+ Phong trào Đông Du của Phan Bội Châu, Tăng Bạt Hổ đưa học sinh sang học N để chông P
+ Phong trào Duy Tân của Phan Chu Trinh phát động thanh niên nhân dân VN tự lực tự cường, học các mới làm theo cai
mới
Nhưng những phong trào đấu tranh này đều bị thất bại do chưa có đường lối đúng đắn; mang tính cải lương hoặc cách
mạng nửa vời
2. Đường lối:
Trước tình hình đó, Nguyễn Ái Quốc đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Người đã tìm ra những vần đề cơ bản và chỉ
dẫn hướng phát triển của sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc từ bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân
tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin sau gần 10 năm tìm kiếm (1911-1920). Từ đó Nguyễn Ái Quốc tích cực truyền bá chủ nghĩa
MacLenin về VN nhằm chuẩn bị tiền đề về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng tiên phong ở VN.
Trước nhu cầu cấp bách của phong trào CM trong nước, ngày 06/01/1930 – 7/2/1930, Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập Hội
gnhị tại Hương Cảng (Trung Quốc) nhằm hợp nhất các tổ chức cộng sán lại thành 01 chính đảng duy nhất của VN, lấy tên là
ĐCSVN.
3. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta:
Đây là đường lối của CMVN do chính Nguyễn Ái Quốc soạn thảo gồm 04 văn kiện: Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách
lược vắn tắt của Đảng, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của ĐCSVN
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng gồm những nội dung sau
- Mục tiêu chiến lược của CM: chủ trương làm cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng
sản (giải quyết được 2 mâu thuẫn của dân tộc)
- Nhiệm vụ của CM: đánh đổ chủ nghĩa thực dân giành độc lập dân tộc; đồng thời lật đổ chủ nghĩa phong kiến để chia
ruộng đất cho dân cày nghèo, thành lập chính quyền CM (công – nông - binh).
- Lực lượng CM: lực lượng CM cơ bản là liên minh công – nông (vì cả 02 lực lượng này cùng chung mục đích là chống P
giành độc lập dân tộc) trong đó gcCN là lực lượng lãnh đạo CM, phải đoàn kết các giai cấp khác, các lực lượng tiến bộ yêu nước
trong XH, “ lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, trung nông … đi vào phe giai cấp vô sản; đối với phú nông, trung, tiểu địa chủ, tư bản An
Nam mà chưa rõ phản CM, thỉ phải lợi dụng họ, ít nhất là làm cho họ đứng trung lập”. Tranh thủ sự đoàn kết ủng hộ của các dân
tộc bị áp bức và gcVSTG
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG - Người đăng: c2phanhoa-bacbinh-binhthuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG 9 10 360