Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn toán lớp 9 hk1

Được đăng lên bởi lequngphuc3003
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 789 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PhÇn ®¹i sè
I. Lý thuyết
1 – BiÓu thøc A ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn g× ®Ó A x¸c ®Þnh ? Chøng minh a 2  a víi mäi sè a
2 – Ph¸t biÓu vµ chøng minh ®Þnh lÝ vÒ mèi liªn hÖ gi÷a phÐp nh©n – phÐp chia vµ phÐp khai ph¬ng.
3 – Nªu c¸c phÐp biÕn ®æi ®¬n gi¶n biÓu thøc c¨n bËc hai.
4 - §Þnh nghÜa c¨n bËc ba. C¸c phÐp biÕn ®æi c¨n bËc ba.
5– §Þnh nghÜa hµm sè bËc nhÊt, tÝnh chÊt cña hµm sè bËc nhÊt, ®å thÞ cña hµm sè bËc nhÊt.
6 – Cho ®êng th¼ng y = ax + b (d) ( a  0) vµ y = a’x + b’ (d’) (a’ 0) . T×m mèi liªn hÖ gi÷a c¸c hÖ sè ®Ó
d vµ d’ : c¾t nhau, song song, trïng nhau.
II Bµi tËp
Bµi 1: Thùc hiÖn phÐp tÝnh:

1) 2 5  125  80  605 ;

2)

15  216  33  12 6 ;

4) 3 2  4 18  2 32  50 ;

Bµi 2 : TÝnh
a) 9  4 5
d)

32 2 

5

e)

6 4 2

3

5 3

Bµi 3 : Gi¶i ph¬ng tr×nh
a) 1  x  4  4 x 

75 






f*)

5

3 5

2. 2

48  10

c)

x  2  3 x 2  4 0

2. Rót gän A

3

2

74

2
3

4 x  1 3  7

x x y y
x y
:


y x
x y




x

3. TÝnh A víi x =
y



x

2



a

2 a

1. Rót gän C
2 x 9
x 5 x 6



4a   2
a 3 
 :




a  4   2  a 2 a  a 

x 3
x 2



2 3

y

3. So s¸nh B víi

2. T×m gi¸ trÞ cña a ®Ó B > 0; B < 0



3

xy

2. Chøng minh B  0

2 a 2

Bµi 6 : C = 

1. Rót gän D

b)

51

2


 
1
1
 1  x  : 
 1
 1 x
  1 x2


1. Rót gän B
a

3

5 1



8. 2 

1 5

2 3
2 3

2 3
2 3

6)

4

8



B=

Bµi 7 : D =

5 3
5

5 2



A = 

1. T×m x ®Ó A cã nghÜa

2

c)

243

1
16  16 x  5 0
3

Bµi 4 : Cho biÓu thøc

Bµi 5 :



10  2 10

16
1
4
3
6
3
27
75

5) 2

b) 2 3  48 

3)

B

3. T×m gi¸ trÞ cña a ®Ó B = -1

2 x 1
3

x

2. T×m x ®Ó D < 1

3. T×m gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó D  Z

Bµi 8 : Cho hµm sè y = f(x) = (1 - 4m)x + m – 2 (m  1/4)
a) Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× hµm sè ®ång biÕn ? NghÞch biÕn ?
b) Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× ®å thÞ hµm sè trªn ®i qua gèc to¹ ®é.
c) T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó ®å thÞ hµm sè c¾t trôc tung t¹i ®iÓm cã tung ®é b»ng

3
2

d) T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó ®å thÞ hµm sè c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é b»ng

1
2

Bµi 9 : ViÕt ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng tho¶ m·n mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau :
a) §i qua ®iÓm A(2; 2) vµ B(1; 3)
b) C¾t trôc tung t¹i ®iÓm cã tung ®é b»ng 3 vµ c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é b»ng
c) Song song víi ®êng th¼ng y = 3x + 1 vµ ®i qua ®iÓm M (4; - 5)



Bµi 10 : Cho hai hµm sè bËc nhÊt : y =  m 

2
 x + 1 (d1) vµ y = (2 – m) x – 3 (d2)
3

2

Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× :
a) §å thÞ cña c¸c hµm sè (d1) vµ (d2) lµ hai ®êng th¼ng c¾t n...
PhÇn ®¹i sè
I. Lý thuyết
1 – BiÓu thøc A ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn g× ®Ó
A
x¸c ®Þnh ? Chøng minh
aa
2
víi mäi sè a
2 – Ph¸t biÓu vµ chøng minh ®Þnh lÝ vÒ mèi liªn hÖ gi÷a phÐp nh©n – phÐp chia vµ phÐp khai ph¬ng.
3 – Nªu c¸c phÐp biÕn ®æi ®¬n gi¶n biÓu thøc c¨n bËc hai.
4 - §Þnh nghÜa c¨n bËc ba. C¸c phÐp biÕn ®æi c¨n bËc ba.
5– §Þnh nghÜa hµm sè bËc nhÊt, tÝnh chÊt cña hµm sè bËc nhÊt, ®å thÞ cña hµm sè bËc nhÊt.
6 – Cho ®êng th¼ng y = ax + b (d) ( a 0) vµ y = a’x + b’ (d’) (a’ 0) . T×m mèi liªn hÖ gi÷a c¸c hÖ sè ®Ó
d vµ d’ : c¾t nhau, song song, trïng nhau.
II Bµi tËp
Bµi 1: Thùc hiÖn phÐp tÝnh:
1)
2 5 125 80 605
; 2)
15 216 33 12 6
; 3)
10 2 10 8
5 2 1 5
4)
3 2 4 18 2 32 50
; 5)
16 1 4
2 3 6
3 27 75
6)
2 3 2 3
2 3 2 3
Bµi 2 : TÝnh
a)
b)
243754832
c)
222.222.84
d)
246223
e)
15
15
35
35
35
35
f*)
3471048535
Bµi 3 : Gi¶i ph¬ng tr×nh
a)
051616
3
1
441 xxx
b)
0432
2
xx
c)
33
714 x
Bµi 4 : Cho biÓu thøc A =
1
1
1
:1
1
1
2
x
x
x
1. T×m x ®Ó A cã nghÜa 2. Rót gän A 3. TÝnh A víi x =
32
3
Bµi 5 : B =
yx
xyyx
xy
yyxx
yx
yx
2
:
1. Rót gän B 2. Chøng minh B 0 3. So s¸nh B víi
B
Bµi 6 : C =
aa
a
a
a
a
a
a
a
a
2
3
2
2
:
4
4
2
2
2
2
1. Rót gän C 2. T×m gi¸ trÞ cña a ®Ó B > 0; B < 0 3. T×m gi¸ trÞ cña a ®Ó B = -1
Bµi 7 : D =
x
x
x
x
xx
x
3
12
2
3
65
92
1. Rót gän D 2. T×m x ®Ó D < 1 3. T×m gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó D Z
Bµi 8 : Cho hµm sè y = f(x) = (1 - 4m)x + m – 2 (m 1/4)
a) Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× hµm sè ®ång biÕn ? NghÞch biÕn ?
b) Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× ®å thÞ hµm sè trªn ®i qua gèc to¹ ®é.
c) T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó ®å thÞ hµm sè c¾t trôc tung t¹i ®iÓm cã tung ®é b»ng
2
3
d) T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó ®å thÞ hµm sè c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é b»ng
2
1
Bµi 9 : ViÕt ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng tho¶ m·n mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau :
a) §i qua ®iÓm A(2; 2) vµ B(1; 3)
b) C¾t trôc tung t¹i ®iÓm cã tung ®é b»ng 3 vµ c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é b»ng
2
c) Song song víi ®êng th¼ng y = 3x + 1 vµ ®i qua ®iÓm M (4; - 5)
Bµi 10 : Cho hai hµm sè bËc nhÊt : y =
3
2
m
x + 1 (d
1
) vµ y = (2 – m) x – 3 (d
2
)
Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× :
a) §å thÞ cña c¸c hµm sè (d
1
) vµ (d
2
) lµ hai ®êng th¼ng c¾t nhau.
b) §å thÞ cña c¸c hµm sè (d
1
) vµ (d
2
) lµ hai ®êng th¼ng song song
c) §å thÞ cña c¸c hµm sè (d
1
) vµ (d
2
) lµ hai ®êng th¼ng c¾t nhau t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é b»ng 4
Đề cương ôn toán lớp 9 hk1 - Trang 2
Đề cương ôn toán lớp 9 hk1 - Người đăng: lequngphuc3003
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương ôn toán lớp 9 hk1 9 10 418