Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương sinh học 10

Được đăng lên bởi dinhduyqs-1999
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Tế bào nào trong các tế bào sau đây của cơ thể người có nhiều ti thể nhất?
A.
B.
C.
D.

Tế bào biểu bì
Tế bào hồng cầu
Tế bào cơ tim
Tế bào xương

Câu 2: Tế bào của cùng một cơ thể có thể nhận biết nhau và nhận biết các tế bào
" lạ " là nhờ:
A.
B.
C.
D.

Màng sinh chất có " dấu chuẩn ".
Màng sinh chất có prôtêin thụ thể.
Màng sinh chất có khả năng trao đổi chất với môi trường.
Những kênh protein đặc thù của tế bào.

Câu 3:

Ở tế bào động vật , trên màng sinh chất có thêm nhiều phân tử

côlesteeron có tác dụng:
A.
B.
C.
D.

Tạo ra tính cứng rắn cho màng
Làm tăng độ ẩm của màng sinh chất
Bảo vệ màng
Hình thành cấu trúc bền vững cho màng

Câu 4: Trước khi chuyển thành ếch con, nòng nọc phải " cắt " chiếc đuôi của nó.
Bào quan đã giúp nó thực hiện việc này là:
A.
B.
C.
D.

Lưới nội chất
Ty thể
Ribôxôm
Lizôxôm

Câu 5: Đặc điểm cơ bản nào sau đây giúp phân biệt tế bào nhân sơ và tế bào nhân
thực?
A.
B.
C.
D.

Có hoặc không có thành tế bào
Có hoặc không có màng nhân
Có hoặc không có ribôxôm
Tế bào có chứa ADN hay không

Câu 6 : Cho các đặc điểm sau :
(1)

Tế bào sinh trưởng nhanh, khả năng phân chia mạnh, số lượng tế bào
tăng nhanh.
Có khung tế bào
Tế bào chất có hệ thống nội bào
Có kích thước nhỏ, dao động từ 1-5 m
Dịch nhân chứa chất nhiễm sắc (gồm ADN liên kết với protein) và
nhân con
Tế bào chất gồm 2 thành phần chính là bào tương và Ribôxôm

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Trong các đặc điểm nêu trên, những đặc điểm nào không phải là đặc điểm của các
tế bào nhân thực ?
A.
B.
C.
D.

(1) (2) (5)
(3) (4) (6)
(1) (4) (6)
(2) (4) (6)

Câu 7 : Nội dung nào sau đây đúng khi nói về thành phần hoá học chính của
màng sinh chất tế bào nhân thực ?
A.
B.
C.
D.

Một lớp photphorit và các phân tử prôtêin
Hai lớp photphorit và các phân tử prôtêin
Một lớp photphorit và không có prôtêin
Hai lớp photphorit và không có prôtêin

Câu 8: Phân tử nào làm tăng độ ổn định của màng sinh chất tế bào nhân thực?
A. Photpholipit
B. Protein
C. Colesteron
D. Glicoprotein

Câu 9 : Trong cơ thể, tế bào nào sau đây có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất?
A.

Tế bào hồng cầu

B.
C.
D.

Tế bào bạch cầu
Tế bào biểu bì
Tế bào cơ

Câu 10: Trong số các bào quan cấu tạo nên tế bào nhân thực thì bào quan nào sau
đây chỉ có một lớp màng bao bọc?
A. Nhân

B. Lục lạp

C. Ti thể

D. Lizôxôm

...
Câu 1: Tế bào nào trong các tế bào sau đây của cơ thể người có nhiều ti thể nhất?
A. Tế bào biểu bì
B. Tế bào hồng cầu
C. Tế bào cơ tim
D. Tế bào xương
Câu 2: Tế bào của cùng một cơ thể có thể nhận biết nhau và nhận biết các tế bào
" lạ " là nhờ:
A. Màng sinh chất có " dấu chuẩn ".
B. Màng sinh chất có prôtêin thụ thể.
C. Màng sinh chất có khả năng trao đổi chất với môi trường.
D. Những kênh protein đặc thù của tế bào.
Câu 3: tế bào động vật , trên màng sinh chất có thêm nhiều phân tử
côlesteeron có tác dụng:
A. Tạo ra tính cứng rắn cho màng
B. Làm tăng độ ẩm của màng sinh chất
C. Bảo vệ màng
D. Hình thành cấu trúc bền vững cho màng
Câu 4: Trước khi chuyển thành ếch con, nòng nọc phải " cắt " chiếc đuôi của nó.
Bào quan đã giúp nó thực hiện việc này là:
A. Lưới nội chất
B. Ty thể
C. Ribôxôm
D. Lizôxôm
Câu 5: Đặc điểm bản nào sau đây giúp phân biệt tế bào nhân tế bào nhân
thực?
A. Có hoặc không có thành tế bào
B. Có hoặc không có màng nhân
C. Có hoặc không có ribôxôm
D. Tế bào có chứa ADN hay không
Đề cương sinh học 10 - Trang 2
Đề cương sinh học 10 - Người đăng: dinhduyqs-1999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương sinh học 10 9 10 783