Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG SKKN 2014

Được đăng lên bởi tmn19-5
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 562 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phần một: MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân,
là nền tảng đầu tiên của ngành Giáo dục- Đào tạo. Chất lượng chăm sóc, giáo
dục trẻ ở trường mầm non tốt có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở các
bậc học sau.
Giáo dục mầm non có mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhằm giáo dục toàn
diện cho trẻ về thể chất, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, trí tuệ là cơ sở để hình
thành nhân cách con người mới XHCN Việt Nam.
Để mọi trẻ em 5 tuổi được đến trường lớp Mầm non là trách nhiệm của
các cấp, các ngành, của mỗi gia đình và toàn xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa với
trách nhiệm của nhà nước, xã hội và gia đình để phát triển giáo dục Mầm non.
Nhằm đảm bảo hầu hết trẻ em 5 tuổi ở trên địa bàn được đến lớp để thực
hiện kế hoạch chăm sóc 2 buổi trên ngày, đủ một năm học, nhằm chuẩn bị tốt về
thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, vốn tiếng việt và tâm lý sẵn sàng đi học,
đảm bảo chất lượng để trẻ làm hành trang vào lớp một.
Năm học này là năm học thứ 5 thực hiện công tác Phổ cập giáo dục trẻ
mầm non 5 tuổi theo quyết định phê duyệt đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho
trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010- 2015 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 239
phê duyệt đề án phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi của Thủ tướng chính
phủ giai đoạn 2010- 2015.
Thị xã Mường Lay đã được UBND Tỉnh Điện Biên công nhận đạt chuẩn
PCGDMNTNT từ năm 2012, năm học này cũng là năm học thứ 3 trường Mầm
non 19/5 cùng với tất cả các trường mầm non trên địa bàn cùng nhau duy trì, giữ
vững các tiêu chí đạt chuẩn PCGDMNTNT.
Bản thân tôi là một Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn cũng đồng thời
phụ trách công tác PCGDMNTNT của trường Mầm non 19/5, bằng những kinh
nghiệm, sự sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phổ cập nhằm giữ vững,
duy trì các tiêu chuẩn đạt chuẩn PCGDNTNT, chia sẻ một vài kinh nghiệm về
công tác điều tra, tổng hợp, báo cáo số liệu PCGDMN hằng năm và nâng cao
chất lượng PCGDMNTNT với đồng nghiệp trong phạm vi PCGDMN cho trẻ 5
tuổi, và với mong muốn nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục mầm non của
trường Mầm non 19/5, nhằm góp phần phát triển giáo dục địa phương tôi lựa
chọn đề tài “Một số biện pháp nhằm giữ vững, duy trì các tiêu chuẩn đạt chuẩn
PCGDMNTNT năm học 2014 – 2015 tại trường Mầm non 19/5, thị xã Mường
Lay » để nghiên cứu và áp dụng vào công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ
em năm tuổi của nhà trường năm học 2014 – 2015.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Đưa ra các biện pháp nhằm giữ vững, duy trì các tiêu chuẩn đạt chuẩn
PC...
Phần một: MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Giáo dục mầm non bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân,
nền tảng đầu tiên của ngành Giáo dục- Đào tạo. Chất lượng chăm sóc, giáo
dục trẻ trường mầm non tốt tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục các
bậc học sau.
Giáo dục mầm non mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhằm giáo dục toàn
diện cho trẻ về thể chất, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, trí tuệ là sở để hình
thành nhân cách con người mới XHCN Việt Nam.
Để mọi trẻ em 5 tuổi được đến trường lớp Mầm non trách nhiệm của
các cấp, các ngành, của mỗi gia đình toàn hội. Đẩy mạnh hội hóa với
trách nhiệm của nhà nước, xã hội và gia đình để phát triển giáo dục Mầm non.
Nhằm đảm bảo hầu hết trẻ em 5 tuổi trên địa bàn được đến lớp để thực
hiện kế hoạch chăm sóc 2 buổi trên ngày, đủ một năm học, nhằm chuẩn bị tốt về
thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, vốn tiếng việt tâm sẵn sàng đi học,
đảm bảo chất lượng để trẻ làm hành trang vào lớp một.
Năm học này năm học thứ 5 thực hiện công tác Phổ cập giáo dục trẻ
mầm non 5 tuổi theo quyết định phê duyệt đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho
trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010- 2015 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 239
phê duyệt đề án phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi của Thủ tướng chính
phủ giai đoạn 2010- 2015.
Thị Mường Lay đã được UBND Tỉnh Điện Biên công nhận đạt chuẩn
PCGDMNTNT từ năm 2012, m học y cũng năm học thứ 3 trường Mầm
non 19/5 cùng với tất cả các trường mầm non trên địa bàn cùng nhau duy trì, giữ
vững các tiêu chí đạt chuẩn PCGDMNTNT.
Bản thân tôi là một Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn cũng đồng thời
phụ trách công tác PCGDMNTNT của trường Mầm non 19/5, bằng những kinh
nghiệm, sự sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phổ cập nhằm giữ vững,
duy trì các tiêu chuẩn đạt chuẩn PCGDNTNT, chia sẻ một vài kinh nghiệm về
công tác điều tra, tổng hợp, báo cáo số liệu PCGDMN hằng năm nâng cao
chất lượng PCGDMNTNT với đồng nghiệp trong phạm vi PCGDMN cho tr 5
tuổi, với mong muốn nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục mầm non của
trường Mầm non 19/5, nhằm góp phần phát triển giáo dục địa phương tôi lựa
chọn đề tài Một số biện pháp nhằm giữ vững, duy trì các tiêu chuẩn đạt chuẩn
PCGDMNTNT năm học 2014 2015 tại trường Mầm non 19/5, thị Mường
Lay » để nghiên cứu và áp dụng vào công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ
em năm tuổi của nhà trường năm học 2014 – 2015.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Đưa ra các bin pháp nhm gi vng, duy trì c tiêu chun đạt chun
PCGDMNTNT năm hc 2014 2015 ti trưng Mm non 19/5, th xã Mưng Lay.
III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
ĐỀ CƯƠNG SKKN 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG SKKN 2014 - Người đăng: tmn19-5
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG SKKN 2014 9 10 547