Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHI MINH

Được đăng lên bởi Aoron R Amt
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1634 lần   |   Lượt tải: 0 lần
***ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHI MINH***
*CÂU 1: Cơ sở hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh:
+Cơ sở lý luận:
- Nguồn gốc sâu xa là từ truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, truyền thống
nhân ái, và tinh thần cộng đồng làng xã Việt Nam,
được hình thành từ lâu đời trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.
- Trước khi tiếp cận với Chủ nghĩa xã hội khoa học của Mác, Hồ Chí Minh đã từng biết
đến tư tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa sơ khai ở phương Đông, qua “thuyết đại đồng” của Nho
giáo với các mệnh đề “dân vi quý”, “thiên hạ vi công”, “các tận sở năng”, “các thủ sở
nhu”,… Về tổ chức kinh tế, ở phương Đông đã từng tồn tại hàng nghìn năm chế độ công
điền, “tỉnh điền” là cơ sở kinh tế tạo nên sự cố kết cộng đồng bền chặt của người Việt
Nam.
- Sau khi ra nước ngoài khảo sát các cuộc cách mạng thế giới, Nguyễn Ái Quốc đã thấy ở
học thuyết của Mác lý tưởng về một xã hội nhân đạo, trong đó “sự phát triển tự do của
mỗi người là điều kiện tự do cho tất cả mọi người”. Đã thấy trong Chủ Nghĩa Xã Hội của
Mác con đường thực hiện ước mơ giải phóng của các dân tộc bị áp bức khỏi ách nô lệ
.
*CÂU 6 : Nội dung tư tưởng HCM về nhà nước của dân,do dân,vì dân:
Sau khi giành độc lập, Người khẳng định:
Bao nhiêu lợi ích đều vì dân
Bao nhiêu quyền hạn đều của dân
Chính quyền từ xã đến chính phủ trung ương đều
do dân cử ra…
Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều
ở nơi dân”
1. Nhà nước của dân
Dân là chủ: Xác định vị thế, tư cách của dân trong nhà nước: dân có địa vị tối
thượng;toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân
2. Nhà nước do dân
Dân làm chủ: NN do dân lập nên, ủng hộ và làm chủ:
Tổ chức nên các cơ quan NN; thực hiệnchế độ bãi nhiễm; tham gia công việc quản lý
NN; phê bình, kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động của các cơ quan NN và các đại
biểu do mình cử ra; có trách nhiệm XD & bảo vệ NN.
3. Nhà nước vì dân
Là NN phục vụ nhân dân: NN lấy lợi ích chính đáng của ND làm mục tiêu, tất cả vì lợi
ích của ND, ko có bất cứ một lợi ích nào khác: cải thiện, nâng cao đời sống ND; chăm lo
mọi mặt đời sống ND, thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu nhất của ND; kết hợp các loại
lợi ích khác nhau trong ND; đó là NN trong sạch liêm khiết ko có bất kỳ đặc quyền đặc
lợi nào nên NN cần phải được giáo dục.
*CÂU 7 : Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò sức mạnh của đạo đức:
_Đạo đức là cái gốc của người Cách mạng:
Tạo sức mạnh, động lực để hoàn thành nhiệm vụ
Nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người

Đảng là đạo đức, là văn minh, đức đi đôi với tài
_Đạo đức tạo nên sức hấp dẫn của CNXH:
Là ở những g...
***ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHI MINH***
* CÂU 1: Cơ sở hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh:
+Cơ sở lý luận:
- Nguồn gốc sâu xa là từ truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, truyền thống
nhân ái, và tinh thần cộng đồng làng xã Việt Nam,
được hình thành từ lâu đời trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.
- Trước khi tiếp cận với Chủ nghĩa xã hội khoa học của Mác, Hồ Chí Minh đã từng biết
đến tư tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa sơ khai ở phương Đông, qua “thuyết đại đồng” của Nho
giáo với các mệnh đề “dân vi quý”, “thiên hạ vi công”, “các tận sở năng”, “các thủ sở
nhu”,… Về tổ chức kinh tế, ở phương Đông đã từng tồn tại hàng nghìn năm chế độ công
điền, “tỉnh điền” là cơ sở kinh tế tạo nên sự cố kết cộng đồng bền chặt của người Việt
Nam.
- Sau khi ra nước ngoài khảo sát các cuộc cách mạng thế giới, Nguyễn Ái Quốc đã thấy ở
học thuyết của Mác lý tưởng về một xã hội nhân đạo, trong đó “sự phát triển tự do của
mỗi người là điều kiện tự do cho tất cả mọi người”. Đã thấy trong Chủ Nghĩa Xã Hội của
Mác con đường thực hiện ước mơ giải phóng của các dân tộc bị áp bức khỏi ách nô lệ
.
*CÂU 6 : Nội dung tư tưởng HCM về nhà nước của dân,do dân,vì dân:
Sau khi giành độc lập, Người khẳng định:
Bao nhiêu lợi ích đều vì dân
Bao nhiêu quyền hạn đều của dân
Chính quyền từ xã đến chính phủ trung ương đều
do dân cử ra…
Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều
ở nơi dân
1. Nhà nước của dân
Dân là chủ: Xác định vị thế, tư cách của dân trong nhà nước: dân có địa vị tối
thượng;toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân
2. Nhà nước do dân
Dân làm chủ: NN do dân lập nên, ủng hộ và làm chủ:
Tổ chức nên các cơ quan NN; thực hiệnchế độ bãi nhiễm; tham gia công việc quản lý
NN; phê bình, kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động của các cơ quan NN và các đại
biểu do mình cử ra; có trách nhiệm XD & bảo vệ NN.
3. Nhà nước vì dân
Là NN phục vụ nhân dân: NN lấy lợi ích chính đáng của ND làm mục tiêu, tất cả vì lợi
ích của ND, ko có bất cứ một lợi ích nào khác: cải thiện, nâng cao đời sống ND; chăm lo
mọi mặt đời sống ND, thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu nhất của ND; kết hợp các loại
lợi ích khác nhau trong ND; đó là NN trong sạch liêm khiết ko có bất kỳ đặc quyền đặc
lợi nào nên NN cần phải được giáo dục.
*CÂU 7 : Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò sức mạnh của đạo đức:
_Đạo đức là cái gốc của người Cách mạng:
Tạo sức mạnh, động lực để hoàn thành nhiệm vụ
Nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người
ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHI MINH - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHI MINH - Người đăng: Aoron R Amt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHI MINH 9 10 557