Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN LÝ

Thời gian làm bài:60 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Phát biểu nào sai nói về ánh sáng đơn sắc:
A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không đổi màu sau khi qua lăng kính.
B. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu nhất định.
C. Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với những ánh sáng đơn sắc khác nhau là giống
nhau.
D. Chùm tia sáng đơn sắc song song sau khi qua lăng kính thì bị lệch về phía đáy với những góc
lệch như nhau .
Câu 2: Để tạo một chùm tia X, ta cho một chùm electron nhanh bắn vào
A. Một chất rắn có nguyên tử lượng bất kì.
B. Một chất rắn hoặc một chất lỏng có nguyên tử lượng lớn.
C. Một chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí bất kì
D. Một chất rắn khó nóng chảy, có nguyên tử lượng lớn.
Câu 3: Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có điện dung C = 2 pF,
(lấy
2 = 10). Tần số dao động của mạch là
A. f = 2,5 Hz.
B. f = 1 MHz.
C. f = 1 Hz.
D. f = 2,5 MHz.
Câu 4: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là
A. Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.
B. Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.
C. Công lớn nhất dùng để bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại đó.
D. Công nhỏ nhất dùng để bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại đó.
Câu 5: Trong y khoa coù söû duïng thuaät ngöõ “noäi soi”, vaäy ngöôøi ta ñaõ öùng duïng hieän töôïng naøo
sau ñaây ñeå cheá taïo duïng cuï khi noäi soi
A. Hieän töôïng taùn saéc aùnh saùng
B. Hieän töôïng giao thoa aùnh saùng
C. Hieän töôïng phaûn xaï toaøn phaàn
D. Hieän töôïng khuùc xaï aùnh saùng
Câu 6: ÖÙng duïng noåi baät cuûa hieän töôïng giao thoa aùnh saùng ñeå ño:
A. Böôùc soùng cuûa aùnh saùng
B. Taàn soá cuûa aùnh saùng
C. Tốc độ cuûa aùnh saùng
D. Chieát suaát cuûa moâi tröôøng
Câu 7: Vaùng daàu,môõ,bong boùng xaø phoøng coù nhöõng vaàng maøu saëc sôõ laø do
A. Taùn xaï aùnh saùng
B. Giao thoa aùnh saùng
C. Khuùc xaï aùnh saùng
D. Taùn saéc aùnh saùng
Câu 8: Phát biểu nào sai nói về ánh sáng trắng:
A. Ánh sáng trắng là tập hợp vô số các ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
B. Ánh sáng trắng là ánh sáng sau khi qua lăng kính có các ánh sáng đơn sắc lệch về phía đáy với
những gốc lệch giống nhau.
C. Ánh sáng trắng là ánh sáng sau khi qua lăng kín...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN LÝ
Thời gian làm bài:60 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 132
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Phát biểu nào sai nói về ánh sáng đơn sắc:
A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không đổi màu sau khi qua lăng kính.
B. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu nhất định.
C. Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với những ánh sáng đơn sắc khác nhau là giống
nhau.
D. Chùm tia sáng đơn sắc song song sau khi qua lăng kính thì bị lệch về phía đáy với những góc
lệch như nhau .
Câu 2: Để tạo một chùm tia X, ta cho một chùm electron nhanh bắn vào
A. Một chất rắn có nguyên tử lượng bất kì.
B. Một chất rắn hoặc một chất lỏng có nguyên tử lượng lớn.
C. Một chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí bất kì
D. Một chất rắn khó nóng chảy, có nguyên tử lượng lớn.
Câu 3: Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 2 mH tụ điện có điện dung C = 2 pF,
(lấy
2
= 10). Tần số dao động của mạch là
A. f = 2,5 Hz. B. f = 1 MHz. C. f = 1 Hz. D. f = 2,5 MHz.
Câu 4: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là
A. Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.
B. Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.
C. Công lớn nhất dùng để bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại đó.
D. Công nhỏ nhất dùng để bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại đó.
Câu 5: Trong y khoa coù söû duïng thuaät ngöõ “noäi soi”, vaäy ngöôøi ta ñaõ öùng duïng hieän töôïng naøo
sau ñaây ñeå cheá taïo duïng cuï khi noäi soi
A. Hieän töôïng taùn saéc aùnh saùng B. Hieän töôïng giao thoa aùnh saùng
C. Hieän töôïng phaûn xaï toaøn phaàn D. Hieän töôïng khuùc xaï aùnh saùng
Câu 6: ÖÙng duïng noåi baät cuûa hieän töôïng giao thoa aùnh saùng ñeå ño:
A. Böôùc soùng cuûa aùnh saùng B. Taàn soá cuûa aùnh saùng
C. Tốc độ cuûa aùnh saùng D. Chieát suaát cuûa moâi tröôøng
Câu 7: Vaùng daàu,môõ,bong boùng xaø phoøng coù nhöõng vaàng maøu saëc sôõ laø do
A. Taùn xaï aùnh saùng B. Giao thoa aùnh saùng
C. Khuùc xaï aùnh saùng D. Taùn saéc aùnh saùng
Câu 8: Phát biểu nào sai nói về ánh sáng trắng:
A. Ánh sáng trắng là tập hợp vô số các ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
B. Ánh sáng trắng là ánh sáng sau khi qua lăng kính có các ánh sáng đơn sắc lệch về phía đáy với
những gốc lệch giống nhau.
C. Ánh sáng trắng là ánh sáng sau khi qua lăng kính có các ánh sáng đơn sắc lệch về phía đáy với
những gốc lệch không giống nhau.
D. Ánh sáng trắng là ánh sáng sau khi qua lăng kính bị tán sắc thành nhiều màu liên tục từ đỏ đến
tím.
Câu 9: Tia saùng qua laêng kính loù ra chæ coù moät maøu thì ñoù laø:
A. Laêng kính khoâng taùn saéc B. AÙnh saùng ñôn saéc
C. AÙnh saùng ña saéc D. AÙnh saùng ñaõ bò taùn saéc
Trang 1/4 - Mã đề thi 132
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM - Trang 2
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM 9 10 343