Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (24).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 141 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN LÝ

Thời gian làm bài:60 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 209

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Chọn câu sai trong các câu sau:
A. Dựa vào quang phổ liên tục ta có thể xác định được nhiệt độ của vật phát sáng
B. Các vật rắn, lỏng, khí(có tỉ khối lớn) khi bị nung nóng đều phát ra quang phổ liên tục
C. Để thu được quang phổ hấp thụ, nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải lớn hơn nhiệt độ của
nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục
D. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau
Câu 2: Chọn câu SAI . Trong hiện tượng tán sắc :
A. Nguyên nhân của tán sắc là do chiết suất của môi trường trong suốt đối với ánh sáng đơn sắc khác nhau
thì khác nhau
B. Tán sắc là hiện tượng ánh sáng trắng khi qua lăng kính bị phân tich thành nhiều ánh sáng đơn sắc từ đỏ
tới tím
C. Hiện tượng tán sắc được ứng dụng : đo chiết suất của môi trường đối với ánh sáng đơn sắc .
D. Máy quang phổ dựa trên hiện tượng tán sắc áng sáng

Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng với tia tử ngoại:
A. Tia tử ngoại là một trong những bức xạ không nhìn thấy, có bước sóng lớn hơn bước sóng của
ánh sáng đỏ
B. Tia tử ngoại là bức xạ không nhìn thấy có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím
C. Tia tử ngoại là một trong những bức xạ mà mắt thường có thể nhìn thấy được
D. Tia tử ngoại là một trong những bức xạ do các vật có khối lượng riêng lớn phát ra
Câu 4: Chọn câu sai:
A. Tác dụng nổi bậc nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
B. Tia hồng ngoại làm phát huỳnh quang một số chất.
C. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn 0, 75 m .
D. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra
Câu 5: Trong giao thoa aùnh saùng ñôn saéc vôùi khe Young, khoaûng vaân ño ñöôïc laø 0,36 mm.Chieàu
roäng cuûa giao thoa treân maøn laø 1,62mm. Tìm soá vaân saùng vaø vaân toái ?
A. 9 vaân toái vaø 8 vaân saùng
B. 9 vaân saùng vaø 10 vaân toái
C. 9 vaân saùng vaø 8 vaân toái
D. 5 vaân saùng vaø 4 vaân toái
Câu 6: Trong thí nghieäm young, a=0,15mm , D= 1,5m ,khoaûng caùch giöõa 4 khoảng vaân lieân tieáp laø
2cm.Böôùc soùng aùnh saùng duøng trong thí nghieäm laø:
A. 0,5 m
B. 0,4 m

C. 0,6 m
D. 0,7 m
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang phổ vạch phát xạ:
A. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm hệ thống những vạch màu riêng lẽ nằm trên một nền tối
B. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN LÝ
Thời gian làm bài:60 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 209
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Chọn câu sai trong các câu sau:
A. Dựa vào quang phổ liên tục ta có thể xác định được nhiệt độ của vật phát sáng
B. Các vật rắn, lỏng, khí(có tỉ khối lớn) khi bị nung nóng đều phát ra quang phổ liên tục
C. Để thu được quang phổ hấp thụ, nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải lớn hơn nhiệt độ của
nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục
D. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau
Câu 2: Chọn câu SAI . Trong hiện tượng tán sắc :
A. Nguyên nhân của tán sắc là do chiết suất của môi trường trong suốt đối với ánh sáng đơn sắc khác nhau
thì khác nhau
B. Tán sắc là hiện tượng ánh sáng trắng khi qua lăng kính bị phân tich thành nhiều ánh sáng đơn sắc từ đỏ
tới tím
C. Hiện tượng tán sắc được ứng dụng : đo chiết suất của môi trường đối với ánh sáng đơn sắc .
D. Máy quang phổ dựa trên hiện tượng tán sắc áng sáng
Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng với tia tử ngoại:
A. Tia tử ngoại là một trong những bức xạ không nhìn thấy, có bước sóng lớn hơn bước sóng của
ánh sáng đỏ
B. Tia tử ngoại là bức xạ không nhìn thấy có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím
C. Tia tử ngoại là một trong những bức xạ mà mắt thường có thể nhìn thấy được
D. Tia tử ngoại là một trong những bức xạ do các vật có khối lượng riêng lớn phát ra
Câu 4: Chọn câu sai:
A. Tác dụng nổi bậc nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
B. Tia hồng ngoại làm phát huỳnh quang một số chất.
C. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn
0,75 m
.
D. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra
Câu 5: Trong giao thoa aùnh saùng ñôn saéc ùi khe Young, khoaûng vaân ño ñöôïc laø 0,36 mm.Chieàu
roäng cuûa giao thoa treân maøn laø 1,62mm. Tìm soá vaân saùng vaø vaân toái ?
A. 9 vaân toái vaø 8 vaân saùng B. 9 vaân saùng vaø 10 vaân toái
C. 9 vaân saùng vaø 8 vaân toái D. 5 vaân saùng vaø 4 vaân toái
Câu 6: Trong t nghieäm young, a=0,15mm , D= 1,5m ,khoaûng caùch giöõa 4 khoảng vaân lieân tieáp laø
2cm.Böôùc soùng aùnh saùng duøng trong thí nghieäm laø:
A. 0,5
m
B. 0,4
m
C. 0,6
m
D. 0,7
m
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang phổ vạch phát xạ:
A. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm hệ thống những vạch màu riêng lẽ nằm trên một nền tối
B. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng các vạch quang
phổ, vị trí các vạch và độ sáng tỉ đối cảu các vạch đó
C. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm hệ thống những dãy màu biến thiên liên tục nằm trên một nền
tối
D. Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ
vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố dó
Câu 8: Phát biểu nào sai nói về ánh sáng trắng:
A. Ánh sáng trắng là tập hợp vô số các ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
Trang 1/4 - Mã đề thi 209
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (24).doc - Trang 2
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (24).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (24).doc 9 10 795