Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (4).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 174 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề số 1 Mã đề 004
1) Gọi năng lượng phôtôn của ánh sáng đỏ và lục là εđ và ε1. Biểu thức nào sau đây đúng?
A. εđ < ε1
B. εđ = ε1
C. εđ ≥ ε1
D. εđ > ε1
2) Phóng xạ là hiện tượng
A. các hạt nhân tự động kết hợp với nhau và tạo thành hạt nhân khác.
B. một hạt nhân khi hấp thu một nơtrôn sẽ biến đổi thành hạt nhân khác.
C. các hạt nhân tự động phóng ra những hạt nhân nhỏ hơn và biến đổi thành hạt nhân khác.
D. một hạt nhân tự động phát ra tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.
3) Đọan mạch gồm một cuộn dây có điện trở thuần R, độ tự cảm L và một tụ điện có dung kháng 70 Ω mắc

nối tiếp. Biết điện áp ở hai đầu đọan mạch là u = 120 2 cos(100πt ) V và cường độ dòng điện qua
6

mạch là i = 4cos(100πt +
) A. Cảm kháng có giá trị
12
A. 30 Ω
B. 40 Ω
C. 70 Ω
D. 50 Ω
4) Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đọan mạch RLC không phân
nhánh. Điện áp giữa hai đầu
A. tụ điện luôn cùng pha với dòng điện trong mạch.
B. đọan mạch luôn cùng pha với dòng điện trong mạch.
C. cuộn dây luôn vuông pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện.
D. cuộn dây luôn ngược pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện.
5) Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp
hiệu dụng trên các phần tử R, L và C đều bằng nhau và bằng 20 V. Khi tụ bị nối tắt thì điện áp hiệu dụng hai
đầu điện trở R bằng
A. 10 V
B. 30 2 V
C. 20 V
D. 10 2 V
6) Điện áp hai đầu điện trở R cùng pha với dòng điện xoay chiều qua R
A. chỉ khi trong mạch có cộng hưởng điện.

B. khi mạch chỉ có điện trở R.

C. trong mọi trường hợp.

D. chỉ xảy ra trong mạch điện không phân nhánh.

7) Tia phóng xạ
A. đều không bị lệch trong điện trường.
B. không bị lệch trong điện trường là tia α .
C. không bị lệch trong điện trường là tia γ.
D. không bị lệch trong điện trường là tia β.
8) Catôt của một tế bào quang điện làm bằng xêdi là kim lọai có công thoát electron A, được chiếu bởi bức
xạ có bước sóng λ. Cho cường độ dòng điện bão hòa I0 = 2μA và hiệu suất quang điện H = 0,5 %. Cho e =
1,6.10-19 C. Số phôtôn tới catôt trong mỗi giây là
A. 1,25.1015
B. 2,5.1015
C. 12,5.1015
D. 2,5.1012
9) Xét nguyên tử hiđrô nhận năng lượng kích thích, electron chuyển lên quỹ đạo N, khi electron trở về các
quỹ đạo bên trong, nguyên tử sẽ phát ra tối đa.
A. 3 phôtôn
B. 5 phôtôn
C. 6 phôtôn
D. 4 phôtôn
10) Dung kháng của tụ điện phụ thuộc
A. cường độ dòng điện qua tụ.

B. điện dung của tụ.

C. điện dung của tụ và điện áp đặt vào 2 đầu tụ.

D. điện áp đặt vào 2 đầu tụ.

11) Tia ...
Đề số 1 Mã đề 004
1) Gọi năng lượng phôtôn của ánh sáng đỏ và lục là ε
đ
và ε
1
. Biểu thức nào sau đây đúng?
A. ε
đ
< ε
1
B. ε
đ
= ε
1
C. ε
đ
≥ ε
1
D. ε
đ
> ε
1
2) Phóng xạ là hiện tượng
A. các hạt nhân tự động kết hợp với nhau và tạo thành hạt nhân khác.
B. một hạt nhân khi hấp thu một nơtrôn sẽ biến đổi thành hạt nhân khác.
C. các hạt nhân tự động phóng ra những hạt nhân nhỏ hơn và biến đổi thành hạt nhân khác.
D. một hạt nhân tự động phát ra tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.
3) Đọan mạch gồm một cuộn dây có điện trở thuần R, độ tự cảm L và một tụ điện có dung kháng 70 Ω mắc
nối tiếp. Biết điện áp ở hai đầu đọan mạch là u = 120
2
cos(100πt -
6
) V và cường độ dòng điện qua
mạch là i = 4cos(100πt +
12
) A. Cảm kháng có giá trị
A. 30 Ω B. 40 Ω C. 70 Ω D. 50 Ω
4) Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đọan mạch RLC không phân
nhánh. Điện áp giữa hai đầu
A. tụ điện luôn cùng pha với dòng điện trong mạch.
B. đọan mạch luôn cùng pha với dòng điện trong mạch.
C. cuộn dây luôn vuông pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện.
D. cuộn dây luôn ngược pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện.
5) Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp
hiệu dụng trên các phần tử R, L và C đều bằng nhau và bằng 20 V. Khi tụ bị nối tắt thì điện áp hiệu dụng hai
đầu điện trở R bằng
A. 10 V B. 30
2
V C. 20 V D. 10
2
V
6) Điện áp hai đầu điện trở R cùng pha với dòng điện xoay chiều qua R
A. chỉ khi trong mạch có cộng hưởng điện. B. khi mạch chỉ có điện trở R.
C. trong mọi trường hợp. D. chỉ xảy ra trong mạch điện không phân nhánh.
7) Tia phóng xạ
A. đều không bị lệch trong điện trường. B. không bị lệch trong điện trường là tia α .
C. không bị lệch trong điện trường là tia γ. D. không bị lệch trong điện trường là tia β.
8) Catôt của một tế o quang điện làm bằng xêdi kim lọai công thoát electron A, được chiếu bởi bức
xạ bước sóng λ. Cho cường độ dòng điện bão hòa I
0
= 2μA hiệu suất quang điện H = 0,5 %. Cho e =
1,6.10
-19
C. Số phôtôn tới catôt trong mỗi giây là
A. 1,25.10
15
B. 2,5.10
15
C. 12,5.10
15
D. 2,5.10
12
9) Xét nguyên tử hiđrô nhận năng lượng kích thích, electron chuyển lên quỹ đạo N, khi electron trở về các
quỹ đạo bên trong, nguyên tử sẽ phát ra tối đa.
A. 3 phôtôn B. 5 phôtôn C. 6 phôtôn D. 4 phôtôn
10) Dung kháng của tụ điện phụ thuộc
A. cường độ dòng điện qua tụ. B. điện dung của tụ.
C. điện dung của tụ và điện áp đặt vào 2 đầu tụ. D. điện áp đặt vào 2 đầu tụ.
11) Tia phóng xạ
A. chuyển động chậm nhất là γ.
B. chuyển động chậm nhất là β.
C. có vận tốc như nhau khi phóng xa ngòai khối chất.
D. chuyển động chậm nhất là α.
12) Pôlôni
210
84
Po
là chất phóng xạ α và biến thành hạt nhân X. Hạt X có cấu tạo gồm
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (4).doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (4).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (4).doc 9 10 15