Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (49).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TH Ị DIỆU

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ- Ban chuẩn (08-09)
40 CÂU TRẮC NGHIỆM
Cho h = 6,625.10 J.s, c = 3.10 m/s, 1eV= 1,6.10-19 J , mp = 1,0073 u, mn = 1,0087 u, 1u = 931,5 MeV/c2, NA=
6,02.1023 hạt/mol, e = 1,6.10-19 C, me = 9,1.10-31 kg.
CÂU 1.
Chùm bức xạ đơn sắc chiếu vào catốt của tế bào quang điện có bước sóng  = 0,2  m và có công suất bức xạ
0,2 w. Số phôtôn chiếu tới catốt trong 1 giây là:
A. 1017 hạt
B. 2.1017 hạt
C. 2.1019 hạt.
D.1020 hạt.
CÂU 2:
Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 2,5 nF và một cuộn thuần cảm có độ tự cảm 14,4 mH.
Tần số dao động của mạch là:
A. 37,68.10-5 Hz.
B. 2,65.104 Hz.
C. 2,56.105 Hz.
D. 2,65.10-4 Hz.
CÂU 3 :
Chọn câu SAI: Tia tử ngọai:
A. không bị nước hấp thụ.
C. có tác dụng sinh lý.
B. tác dụng mạnh lên kính ảnh.
B. kích thích 1 số chất phát quang.
CÂU 4:
Ca tốt của 1 tế bào quang điện có công thoát electron 4,14 eV. Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm
catốt là:
A. 0,3  m
B. 0,4  m.
C. 0,5  m.
D. 0,6  m.
CÂU 5:
Phản ứng kết hợp hạt nhân 21 H với hạt nhân 31 H cho ra hạt nhân 42 He có tên gọi là
A. phản ứng nhiệt hạch.
C. phản ứng phóng xạ.
B. phản ứng hóa học.
D. phản ứng phân hạch.
CÂU 6:
Chiếu đồng thời 2 ánh sáng có bước sóng  1 = 0,5  m và  2 vào 2 khe sáng trong thí nghiệm giao thoa, người
ta thấy vân sáng bậc 12 của  1 trùng với vân sáng bậc 15 của  2 .Khi đó  2 bằng:
A. 0,6  m.
B. 0,4  m
C. 0,3  m.
D. 0,25  m.
CÂU 7:
24
  có chu kỳ bán rã T. Ở thời điểm t = 0 có khối lượng m0 = 24 g. Sau một
11 Na là một chất phóng xạ
khỏang thời gian t = 3T thì số hạt   được sinh ra là:
A. 7,53.1022 hạt.
B. 6,022.1023 hạt.
C. 5,27.1023 hạt.
D. 1,51.1023 hạt.
CÂU 8:
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, hai khe sáng cách nhau 1mm, người ta đo được khỏang vân tăng thêm
0,3 mm khi dời màn để khỏang cách giữa màn và hai khe tăng thêm 0,5 m. Bước sóng của ánh sáng làm thí
nghiệm là:
A. 0,5  m.
B. 5  m.
C. 0,6  m.
D. 6  m.
CÂU 9: Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến có cuộn cảm L = 1,6 mH. Phải điều chỉnh
cho tụ điện có điện dung bằng bao nhiêu để máy bắt được sóng có bước sóng 300m, biết vận tốc truyền
sóng vô tuyến là 300000 km/s?
A. 157,8 pF
B. 64,3 pF
C. 15,8 pF
D. 218,4 pF
CÂU 10:
Chọn câu SAI.
Cho các chùm ánh sáng sau: trắng, đỏ, vàng, tím
A. Ánh sáng trắng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
B. Chiếu ánh sáng trắng vào khe máy quang phổ ta thu được quang phổ liên tục.
-34

8

2
C. Mỗi chùm ánh sáng trên đều có một bước sóng xác định.
D. Ánh sáng tím bị lệch về phía ...
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TH Ị DIỆU
ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ- Ban chuẩn (08-09)
40 CÂU TRẮC NGHIỆM
Cho h = 6,625.10
-34
J.s, c = 3.10
8
m/s, 1eV= 1,6.10
-19
J , m
p
= 1,0073 u, m
n
= 1,0087 u, 1u = 931,5 MeV/c
2
, N
A
=
6,02.10
23
hạt/mol, e = 1,6.10
-19
C, m
e
= 9,1.10
-31
kg.
CÂU 1.
Chùm bức xạ đơn sắc chiếu vào catốt của tế bào quang điện có bước sóng
= 0,2
m và có công suất bức xạ
0,2 w. Số phôtôn chiếu tới catốt trong 1 giây là:
A. 10
17
hạt B. 2.10
17
hạt C. 2.10
19
hạt. D.10
20
hạt.
CÂU 2:
Một mạch dao động gồm một tụ điện điện dung 2,5 nF một cuộn thuần cảm độ tự cảm 14,4 mH.
Tần số dao động của mạch là:
A. 37,68.10
-5
Hz. B. 2,65.10
4
Hz. C. 2,56.10
5
Hz. D. 2,65.10
-4
Hz.
CÂU 3 :
Chọn câu SAI: Tia tử ngọai:
A. không bị nước hấp thụ. C. có tác dụng sinh lý.
B. tác dụng mạnh lên kính ảnh. B. kích thích 1 số chất phát quang.
CÂU 4:
Ca tốt của 1 tế bào quang điện có công thoát electron 4,14 eV. Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm
catốt là:
A. 0,3
m B. 0,4
m. C. 0,5
m. D. 0,6
m.
CÂU 5:
Phản ứng kết hợp hạt nhân
2
1
H với hạt nhân
3
1
H cho ra hạt nhân
4
2
He có tên gọi là
A. phản ứng nhiệt hạch. C. phản ứng phóng xạ.
B. phản ứng hóa học. D. phản ứng phân hạch.
CÂU 6:
Chiếu đồng thời 2 ánh sáng có bước sóng
1
= 0,5
m và
2
vào 2 khe sáng trong thí nghiệm giao thoa, người
ta thấy vân sáng bậc 12 của
1
trùng với vân sáng bậc 15 của
2
.Khi đó
2
bằng:
A. 0,6
m. B. 0,4
m C. 0,3
m. D. 0,25
m.
CÂU 7:
24
11
Na là một chất phóng xạ
có chu kỳ bán rã T. Ở thời điểm t = 0 có khối lượng m
0
= 24 g. Sau một
khỏang thời gian t = 3T thì số hạt
được sinh ra là:
A. 7,53.10
22
hạt. B. 6,022.10
23
hạt. C. 5,27.10
23
hạt. D. 1,51.10
23
hạt.
CÂU 8:
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, hai khe sáng cách nhau 1mm, người ta đo được khỏang vân tăng thêm
0,3 mm khi dời màn để khỏang cách giữa màn và hai khe tăng thêm 0,5 m. Bước sóng của ánh sáng làm thí
nghiệm là:
A. 0,5
m. B. 5
m. C. 0,6
m. D. 6
m.
CÂU 9: Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu tuyến cuộn cảm L = 1,6 mH. Phải điều chỉnh
cho tụ điện điện dung bằng bao nhiêu để y bắt được sóng bước sóng 300m, biết vận tốc truyền
sóng vô tuyến là 300000 km/s?
A. 157,8 pF B. 64,3 pF C. 15,8 pF D. 218,4 pF
CÂU 10:
Chọn câu SAI.
Cho các chùm ánh sáng sau: trắng, đỏ, vàng, tím
A. Ánh sáng trắng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
B. Chiếu ánh sáng trắng vào khe máy quang phổ ta thu được quang phổ liên tục.
1
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (49).doc - Trang 2
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (49).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (49).doc 9 10 164