Ktl-icon-tai-lieu

Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (51).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HK2 VẬT LÍ 12 (CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO)(08-09)- Nguyễn Thị Minh Khai
1/ Hạt nhân càng bền vững khi có
A/ năng lượng liên kết riêng càng lớn.
B/ năng lượng liên kết càng lớn.
C/ số nuclôn càng lớn.
D/ số nuclôn càng nhỏ.
14
2/ Bằng phương pháp cacbon 14 ( chu kỳ bán rã của 6 C là 5600 năm) người ta đo được độ phóng xạ của
một đĩa gỗ của người Ai cập cổ là 0,15 Bq ; độ phóng xạ của một khúc gỗ vừa mới chặt có cùng khối lượng
là 0,25 Bq. Tuổi của đĩa cổ là
A/ 4100 năm.
B/ 3700 năm.
C/ 2500 năm.
D/ 2100 năm.
3/ Chọn câu sai :
A/ Tia X có khả năng xuyên qua một lá nhôm mỏng
B/ Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh
C/ Tia X là bức xạ có thể trông thấy được vì nó làm cho một số chất phát quang.
D/ Tia X là bức xạ có hại đối với sức khỏe con người.
4/ Cho phản ứng hạt nhân  +

27
13

Al 

30
15

P + n, khối lượng của các hạt nhân là m()=4,0015u,

m(Al)=26,97435u, m(P)=29,97005u; m(n)=1,008670u; 1u=931MeV/c2. Năng lượng mà phản ứng này tỏa ra
hoặc thu vào là bao nhiêu?
A/ Tỏa ra 2,672MeV
B/ Thu vào 2,672MeV
C/ Tỏa ra 3,215MeV
D/ Thu vào 2,672J
5/ Một dòng chữ viết bằng phấn trắng trên nền bảng xanh, nếu quan sát dòng chữ qua kính lọc sắc màu xanh
cùng màu với bảng thì thấy:
A/ dòng chữ màu trắng.
B/ dòng chữ màu đen.
C/ dòng chữ màu xanh.
D/ không thấy dòngchữ.
6/ Chọn câu sai:
A/ Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra.
B/ Tia hồng ngoại làm phát huỳnh quang một số chất.
C/ Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
D/ Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn 0,75 m.
7/ Một sóng ánh sáng đơn sắc được đặc trưng nhất bằng:
A/ Màu sắc.
B/ Tần số.
C/ Vận tốc truyền.
D/ Chiết suất môi trường đối với ánh sáng đó.
8/ Trong quang phổ hiđrô, vạch phổ đầu tiên và vạch phổ thứ hai của dãy Laiman có bước sóng lần lượt là
0,1216  m và 0,1026  m . Tìm bước sóng của vạch phổ đầu tiên của dãy Banme
A/ 0,7576  m
B/ 0,7066  m
C/ 0,6566  m
D/ 0,6056  m
9/ Phát biểu nào sau đây là không đúng ?
A/ Tia tử ngoại có tác dụng sinh lí
B/ Tia tử ngoại có thể kích thích cho một số chất phát quang
C/ Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh
D/ Tia tử ngoại có khả năng đâm xuyên
10/ Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là :
A/ bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.
B/ bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.
C/ công nhỏ nhất dùng để bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại đó.
D/ công lớn nhất dùng để bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại đó.
11/ Biết rằng ...
ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HK2 VẬT LÍ 12 (CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO)(08-09)- Nguyễn Thị Minh Khai
1/ Hạt nhân càng bền vững khi có
A/ năng lượng liên kết riêng càng lớn. B/ năng lượng liên kết càng lớn.
C/ số nuclôn càng lớn. D/ số nuclôn càng nhỏ.
2/ Bằng phương pháp cacbon 14 ( chu kỳ bán của
14
6
C
5600 năm) người ta đo được đ phóng xạ của
một đĩa gỗ của người Ai cập cổ là 0,15 Bq ; độ phóng xạ của một khúc gỗ vừa mới chặt có cùng khối lượng
là 0,25 Bq. Tuổi của đĩa cổ là
A/ 4100 năm. B/ 3700 năm. C/ 2500 năm. D/ 2100 năm.
3/ Chọn câu sai :
A/ Tia X có khả năng xuyên qua một lá nhôm mỏng
B/ Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh
C/ Tia X là bức xạ có thể trông thấy được vì nó làm cho một số chất phát quang.
D/ Tia X là bức xạ có hại đối với sức khỏe con người.
4/ Cho phản ứng hạt nhân +
27
13
Al
30
15
P + n, khối lượng của các hạt nhân m()=4,0015u,
m(Al)=26,97435u, m(P)=29,97005u; m(n)=1,008670u; 1u=931MeV/c
2
. Năng lượng mà phản ứng này tỏa ra
hoặc thu vào là bao nhiêu?
A/ Tỏa ra 2,672MeV B/ Thu vào 2,672MeV
C/ Tỏa ra 3,215MeV D/ Thu vào 2,672J
5/ Một dòng chữ viết bằng phấn trắng trên nền bảng xanh, nếu quan sát dòng chữ qua kính lọc sắc màu xanh
cùng màu với bảng thì thấy:
A/ dòng chữ màu trắng. B/ dòng chữ màu đen.
C/ dòng chữ màu xanh. D/ không thấy dòngchữ.
6/ Chọn câu sai:
A/ Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra.
B/ Tia hồng ngoại làm phát huỳnh quang một số chất.
C/ Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
D/ Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn
75,0
m.
7/ Một sóng ánh sáng đơn sắc được đặc trưng nhất bằng:
A/ Màu sắc. B/ Tần số.
C/ Vận tốc truyền. D/ Chiết suất môi trường đối với ánh sáng đó.
8/ Trong quang phổ hiđrô, vạch phổ đầu tiên vạch phổ thứ hai của dãy Laiman bước sóng lần lượt
0,1216
m
và 0,1026
m
. Tìm bước sóng của vạch phổ đầu tiên của dãy Banme
A/ 0,7576
m
B/ 0,7066
m
C/ 0,6566
m
D/ 0,6056
m
9/ Phát biểu nào sau đây là không đúng ?
A/ Tia tử ngoại có tác dụng sinh lí
B/ Tia tử ngoại có thể kích thích cho một số chất phát quang
C/ Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh
D/ Tia tử ngoại có khả năng đâm xuyên
10/ Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là :
A/ bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.
B/ bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.
C/ công nhỏ nhất dùng để bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại đó.
D/ công lớn nhất dùng để bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại đó.
11/ Biết rằng để triệt tiêu dòng quang điện ta phải dùng hiệu điện thế hãm 3V. Vận tốc ban đầu cực đại của
êlectron quang điện bằng
A/ 1,05.10
6
m/s B/ 1,05.10
5
m/s C/ 2,05.10
5
m/s D/ 2,05.10
6
m/s
12/ Chọn câu đúng :
A/ Cường độ dòng quang điện phụ thuộc giới hạn quang điện
0
B/ Cường độ dòng quang điện bão hòa phụ thuộc hiệu điện thế giữa anôt và catôt.
C/ Hiệu điện thế hãm phụ thuộc cường độ chùm sáng kích thích.
D/ Cường độ dòng quang điện phụ thuộc hiệu điện thế giữa anôt và catôt
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (51).doc - Trang 2
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (51).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề đề nghị ôn thi tốt nghiệp và Học Kỳ 2 môn vật lý lớp 12 của các trường THPT tại Thành Phố HCM (51).doc 9 10 831