Ktl-icon-tai-lieu

đề hóa

Được đăng lên bởi ngothimylai
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 443 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Chất được dùng làm tế bào quang điện là
A. Li.
B. Cs.
C. Na.
D. K.
Câu 2: Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH2COOH, CH3COOH và C2H5NH2 chỉ cần dùng một
thuốc thử là
A. quỳ tím. B. dung dịch NaOH. C. natri kim loại. D. dung dịch HCl.
Câu 3: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư) thì khối
lượng Ag tối đa thu được là
A. 21,6 gam.
B. 16,2 gam.
C. 10,8 gam.
D. 32,4 gam.
Câu 4: Nhúng một đinh sắt có khối lượng 8 gam vào 500ml dung dịch CuSO4 2M. Sau một thời
gian lấy đinh sắt ra cân lại thấy nặng 8,8 gam. Nồng độ mol/l của CuSO4 trong dung dịch sau
phản ứng là
A. 1,5M
B. 1,8M
C. 1,2M
D. 1,6M
Câu 5: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+?
A. [Ar]3d64s2.
B. [Ar]3d3.
C. [Ar]3d6.
D. [Ar]3d5.
Câu 6: Tơ nilon-6,6 thuộc loại
A. tơ nhân tạo. B. tơ bán tổng hợp. C. tơ thiên nhiên. D. tơ tổng hợp.
Câu 7: Khi cho luồng khí hidro (có dư) đi qua ống nghiệm chứa Al2O3, Fe2O3, MgO, CuO nung
nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất rắn còn lại trong ống nghiệm gồm
A. Al, Fe, Mg, Cu
B. Al2O3, Fe2O3, Mg, Cu
C. Al2O3, Fe, MgO, Cu
D. Al2O3, Fe, Mg, Cu
Câu 8: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là
A. C6H5NH2, NH3, CH3NH2.
B. NH3, CH3NH2, C6H5NH2.
C. CH3NH2, C6H5NH2, NH3.
D. CH3NH2, NH3, C6H5NH2.
Câu 9: Nung Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất
rắn là
A. Fe2O3.
B. Fe(OH)2.
C. FeO.
D. Fe3O4.
Câu 10: Chất tác dụng với Cu(OH)2 tạo thành hợp chất có màu tím là
A. protein.
B. glucozơ.
C. saccarozơ.
D. tinh bột.
Câu 11: Cho dãy các chất: C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2,
C6H5OH (phenol). Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5.
Câu 12: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là
A. poli(etylen-terephatalat)
B. poliacrilonitrin.
C. polistiren
D. poli(vinyl clorua)
Câu 13: Dãy các kim loại đều không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là
A. Zn, Pt, Au, Mg. B. Cr, Al, Fe, Au, Pt. C. Al, Fe, Zn, Mg. D. Al, Fe, Au, Mg.
Câu 14: Trong số các vật liệu polime sau: tơ tằm, sợi bông, len, tơ visco, nilon-6,6, tơ axetat. Số
loại polime bán tổng hợp là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 15: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này
lần lượt với
A. dung dịch NaOH và dung dịch NH3.
B. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4
C. dung dịch KOH và dung dịch HCl.
D. dung dịch KOH và CuO.
Câu 16: Cho 2,7 gam Al tá...
Câu 1:
A. B. C. D. 
Câu 2: !"#$
%
$
%
&&$'$
"
&&$(
%
$
)
$
%
*+,
-.
A. /0B. #&$C. 123D. #$
Câu 3:4#5%678(9:&
"
1#$
"
;<=2-
:-
A. %>'?B. >?'%C. >@'AD. "%'B
Câu 4:C,D42-A()@@#E&
B
%FE,G
HD1!3HIA'AJ,KLE&
B
1#
M5
A. >')FB. >'AFC. >'%FD. >'?F
Câu 5:=NN1!HLON
"P
Q
A. R:1S"
?
B
%
B. R:1S"
"
C. R:1S"
?
D. R:1S"
)
Câu 6:T8U?'?,3
A. 8!3B. 8VW C. 8XXD. 8W 
Câu 7:J201;4<-5:
%
&
"
'ON
%
&
"
'F&'&
42 M5YMH11DZ31-J
A. :'ON'F'B. :
%
&
"
'ON
%
&
"
'F'
C. :
%
&
"
'ON'F&'D. :
%
&
"
'ON'F'
Câu 8:[\HJVY N]078M+^1V M
A.
?
$
)
$
%
'$
"
'$
"
$
%
B. $
"
'$
"
$
%
'
?
$
)
$
%
C. $
"
$
%
'
?
$
)
$
%
'$
"
D. $
"
$
%
'$
"
'
?
$
)
$
%
Câu 9:ON;&$<
"
_,12`202-2`W'
1D
A. ON
%
&
"
B. ON;&$<
%
C. ON&D. ON
"
&
B
Câu 10:Va(9;&$<
%
3 40
A. 1NB. 78C. 178D. ,
Câu 11:\HVb
?
$
)
$
%
;<'$
%
$
%
&&$'$
"
$
%
&&$'$
"
$
%
$
%
$
%
'
?
$
)
&$; N<E-1\HVa(9#$
A. BB. %C. "D. )
Câu 12:cN]d M51
A. ;NHNUN1N <B. 11
C. 1ND. ;(H1<
Câu 13:[\HV23]khôngVa(9#$&
"
I',
A. e'c':'FB. 1':'ON':'cC. :'ON'e'FD. :'ON':'F
Câu 14:T1-V(f Nb8d'`'N'8('U?'?'8YNE-
3 NVW 
A. >B. %C. "D. B
Câu 15:5Y g04 M5LH
+(9
A. #&$(#$
"
B. #$(#
%
E&
B
C. #&$(#$D. #&$(&
Câu 16:%'6:Va(9#&$E2 M52C'
020$
%
;_2<V1
A. ?'6%0B. B'BA0C. %'%B0D. "'"?0
đề hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề hóa - Người đăng: ngothimylai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
đề hóa 9 10 277