Ktl-icon-tai-lieu

đề hsg thpt TRẦN QUỐC TUẤN = QUẢNG NGÃI

Được đăng lên bởi thaison96vip-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1609 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu I) (4,0
điểm)
TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN – QUẢNG NGÃI
Thực hiện phản
ứng trong bình kín
0,5lít ở toC với 0,2mol H2 và 0,2mol I2 .Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng nồng độ của HI là
0,3mol/lít.
1/ Tính hằng số cân bằng của phản ứng ở toC.
2/ Thêm vào cân bằng trên 0,1mol H2 thì cân bằng dịch chuyển theo chiều nào tính nồng độ các chất ở
trạng thái cân bằng mới.
3/ Tính hằng số cân bằng của phản ứng sau ở toC.

HI (K)

1
2

H2 (K) +

1
2

I2 (K)

Câu II) (4,0 điểm)
Cho A là dung dịch CH3COOH 0,2M , B là dung dịch CH3COOK 0,2M. Ka = 2.10-5 .
1/ Tính pH của dung dịch A và dung dịch B.
2/ Tính pH của dung dịch X tạo thành khi trộn dung dịch A và dung dịchB theo tỉ lệ thể tích bằng
nhau.
3/ Cho thêm 0,02mol HCl vào 1 lít dung dịch X được dung dịch Y. Tính pH của dung dịch Y.
4/ Nếu trộn 0,3lít dung dịch A với V lít dung dịch B được dung dịch có pH =4,7 . Xác định V.
Câu III) (4,0 điểm)
1/ Hỗn hợp X gồm Cu2O , FeS2 , Fe và Cu.Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư
được chất rắn A hỗn hợp khí B và dung dịch C. Cô cạn dung dịch C được hỗn hợp muối khan D .Biết
các chất trong A có khối lượng bằng nhau, trong B có thể tích bằng nhau và trong C tỉ lệ mol 2 muối
là 1: 8. Xác định % khối lượng hỗn hợp X.
2/ Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Fe và MgCO3 bằng dung dịch HCl dư được hỗn hợp khí A. Nếu
cũng m gam hỗn hợp trên đun với dung dịch H2SO4 đ thu được hỗn hợp khí B gồm SO2 và CO2. tỉ
khối của B đối với A là 3,6875. Tính % khối lượng hỗn hợp đầu.
Câu IV) (4,0 điểm)
1/ Oximen có trong tinh dầu lá húng quế,có công thức phân tử C10H16 được xem như do 2 phân tử
izopren kết hợp với nhau.Khi cộng một phân tử nước ở điều kiện thích hợp ta được một dạng cấu tạo
của Linalol . Khi hidro hoá hoàn tòan Linalol ta được 3,7-dimetyl octanol-3. Viết công thức cấu tạo
của Oximen và Linalol.
2/ Bằng thực nghiệm ở 300oC người ta xác định tỉ lệ % các sản phẩm mono clo hoá isopentan như
sau: 2-clo-2- metyl butan 28,4% ; 3-clo-2- metyl butan 35% ; 1-clo-2- metyl butan 24,4% ; 4-clo2- metyl butan 15% .
a/ Viết phương trình phản ứng (dùng công thức cấu tạo) và cơ chế phản ứng .
b/ Nếu thay clo bằng brom thì tỉ lệ phần trăm sẽ biến đổi nhu thế nào ? giải thích
c/ Hãy dự đoán tỉ lệ phần trăm monoclo hóa propan và isobutan
Câu V) (4,0 điểm)
1/ Hợp chất A chứa C,H,O có khối lượng phân tử là 74. Biết A không phản ứng với Na và khi phản
ứng với dung dịch NaOH sản phẩm chỉ thu được một chất hữu cơ. Xác định cấu tạo của A. Biết từ A
thực hiện được sơ đồ sau:
H O
CH3MgCl + A
B
CH3C...
Câu I) (4,0 điểm)
Thực hiện phản ứng trong bình kín
0,5lít ở t
o
C với 0,2mol H
2
và 0,2mol I
2
.Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng nồng độ của HI là
0,3mol/lít.
1/ Tính hằng số cân bằng của phản ứng ở t
o
C.
2/ Thêm vào cân bằng trên 0,1mol H
2
thì cân bằng dịch chuyển theo chiều nào tính nồng độ các chất ở
trạng thái cân bằng mới.
3/ Tính hằng số cân bằng của phản ứng sau ở t
o
C.
HI
(K)
2
1
H
2
(K
)
+
2
1
I
2
(K)
Câu II) (4,0 điểm)
Cho A là dung dịch CH
3
COOH 0,2M , B là dung dịch CH
3
COOK 0,2M. K
a
= 2.10
-5
.
1/ Tính pH của dung dịch A và dung dịch B.
2/ Tính pH của dung dịch X tạo thành khi trộn dung dịch A và dung dịchB theo tỉ lệ thể tích bằng
nhau.
3/ Cho thêm 0,02mol HCl vào 1 lít dung dịch X được dung dịch Y. Tính pH của dung dịch Y.
4/ Nếu trộn 0,3lít dung dịch A với V lít dung dịch B được dung dịch có pH =4,7 . Xác định V.
Câu III) (4,0 điểm)
1/ Hỗn hợp X gồm Cu
2
O , FeS
2
, Fe và Cu.Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
loãng dư
được chất rắn A hỗn hợp khí B và dung dịch C. Cô cạn dung dịch C được hỗn hợp muối khan D .Biết
các chất trong A có khối lượng bằng nhau, trong B có thể tích bằng nhau và trong C tỉ lệ mol 2 muối
là 1: 8. Xác định % khối lượng hỗn hợp X.
2/ Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Fe và MgCO
3
bằng dung dịch HCl dư được hỗn hợp khí A. Nếu
cũng m gam hỗn hợp trên đun với dung dịch H
2
SO
4
đ thu được hỗn hợp khí B gồm SO
2
và CO
2
. tỉ
khối của B đối với A là 3,6875. Tính % khối lượng hỗn hợp đầu.
Câu IV) (4,0 điểm)
1/ Oximen có trong tinh dầu lá húng quế,có công thức phân tử C
10
H
16
được xem như do 2 phân tử
izopren kết hợp với nhau.Khi cộng một phân tử nước ở điều kiện thích hợp ta được một dạng cấu tạo
của Linalol . Khi hidro hoá hoàn tòan Linalol ta được 3,7-dimetyl octanol-3. Viết công thức cấu tạo
của Oximen và Linalol.
2/ Bằng thực nghiệm ở 300
o
C người ta xác định tỉ lệ % các sản phẩm mono clo hoá isopentan như
sau: 2-clo-2- metyl butan 28,4% ; 3-clo-2- metyl butan 35% ; 1-clo-2- metyl butan 24,4% ; 4-clo-
2- metyl butan 15% .
a/ Viết phương trình phản ứng (dùng công thức cấu tạo) và cơ chế phản ứng .
b/ Nếu thay clo bằng brom thì tỉ lệ phần trăm sẽ biến đổi nhu thế nào ? giải thích
c/ Hãy dự đoán tỉ lệ phần trăm monoclo hóa propan và isobutan
Câu V) (4,0 điểm)
1/ Hợp chất A chứa C,H,O có khối lượng phân tử là 74. Biết A không phản ứng với Na và khi phản
ứng với dung dịch NaOH sản phẩm chỉ thu được một chất hữu cơ. Xác định cấu tạo của A. Biết từ A
thực hiện được sơ đồ sau:
CH
3
MgCl + A B
H
2
O
CH
3
CHO D
H
2
O
Rượu sec-butylic.
2/ Hai chất A,B có công thức C
3
H
7
OCl và C
2
H
4
O có đặc điểm:
- A có tính quang hoạt.
TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN – QUẢNG NGÃI
đề hsg thpt TRẦN QUỐC TUẤN = QUẢNG NGÃI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề hsg thpt TRẦN QUỐC TUẤN = QUẢNG NGÃI - Người đăng: thaison96vip-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
đề hsg thpt TRẦN QUỐC TUẤN = QUẢNG NGÃI 9 10 797