Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 1, NĂM 2012 Môn: Toán; Khối A

Được đăng lên bởi Sinh Viên
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 709 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 1, NĂM 2012
Môn: Toán; Khối A
Thời gian làm bài: 180 phút

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm):
x 1
Câu I. (2,0 điểm) Cho hàm số y 
2x  3
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( H ) của hàm số đã cho.
2. Gọi I là giao điểm hai tiệm cận của ( H ) . Viết phương trình tiếp tuyến của ( H ) sao cho khoảng cách từ
I đến tiếp tuyến đó là lớn nhất.
Câu II. (2,0 điểm) 1. Giải phương trình:

cos x  sin 2 x
 1  sin x  cot x.
sin x  sin 2 x

2. Giải bất phương trình: 2( x  2)( x  1  1)  5 x  x 2 .
3

1  x (2ln x  1)
dx
x( x  1) 2
1

Câu III. (1.0 điểm) Tính tích phân : 

Câu IV. (1.0 điểm) Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a 3 , tam giác SBC vuông
tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, đường thẳng ${SD}$ tạo với mặt phẳng ( SBC ) một góc
bằng 600 . Tính thể tích khối chóp S . ABCD theo a và tính góc giữa hai mặt phẳng ( SBD ) và ( ABCD) .
Câu V. (1.0 điểm) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn 4( x  y  z )  3xyz . Tìm giá trị lớn nhất của biểu
thức:
1
1
1


P
2  x  yz 2  y  zx 2  z  xy
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)
Thí sinh được làm một trong hai phần (phần a hoặc b)
a. Theo chương trình chuẩn
Câu VIa. (2 điểm)
4 
1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có trọng tâm G  ;1 trung điểm của BC là M (1;1) ,
3 
phương trình đường thẳng chứa đường cao kẻ từ B là x  y  7  0 . Tìm tọa độ A, B, C .
2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxy , cho A(1;0; 4), B(2;0;7) . Tìm tọa độ điểm C thuộc mặt phẳng
( P) : x  y  z  3  0 sao cho tam giác ABC cân và có 
ABC  1200 .
Câu VIIa. (1,0 điểm ) Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số, các chữ số đôi một khác nhau sao cho chữ số
đầu và chữ số cuối của mỗi số đó đều là chữ số chẵn?
b. Theo chương trình nâng cao.
Câu VIb. (2,0 điểm )
1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC . Đường cao kẻ từ A , trung tuyến kẻ từ B trung
tuyến kẻ từ C lần lượt nằm trên các đường thẳng có phương trình x  y  6  0, x  2 y  1  0, x  1  0.
Tìm tọa độ A, B, C .

2 2 4
2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxy , cho H  ; ;  . Mặt phẳng ( P) đi qua H cắt các trục tọa độ
3 3 3
Ox, Oy, Oz tương ứng tại A, B, C sao cho H là trực tâm của tam giác ABC . Tính bán kính mặt cầu
ngoại tiếp tứ diện OABC .
 x 2  y 2  ( x  1)( y  2)

Câu VIIb. (1,0 điểm ) Giải hệ phương trình 
1  ( x, y  )

2
log 2 ( y  1)  1  log 2  2  x 



----------- Hết ----------

...
TRƯỜNG ĐẠI HC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
ĐỀ KHO SÁT CHẤT LƯỢNG LP 12, LẦN 1, NĂM 2012
Môn: Toán; Khi A
Thi gian làm bài: 180 phút
PHN CHUNG CHO TT C CÁC THÍ SINH (7 điểm):
Câu I. (2,0 điểm) Cho hàm s
1
2 3
x
y
x
1. Kho sát s biến thiên và v đồ th ( )H ca hàm s đã cho.
2. Gi I là giao đim hai tim cn ca ( )H . Viết phương trình tiếp tuyến ca ( )H sao cho khong cách t
I đến tiếp tuyến đó là ln nht.
Câu II. (2,0 đim) 1. Giải phương trình:
2
2
cos sin
1 sin cot .
sin sin
x x
x x
x x
2. Gii bất phương trình:
2
2( 2)( 1 1) 5 .
x x x x
Câu III. (1.0 đim) Tính tích phân :
3
2
1
1 (2ln 1)
( 1)
x x
dx
x x
Câu IV. (1.0 đim) Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông cnh 3a , tam giác
SBC
vuông
ti
S
và nm trong mt phng vuông góc với đáy, đường thng ${SD}$ to vi mt phng ( )SBC mt góc
bng
0
60 . Tính th tích khi chóp
.S ABCD
theo a và tính góc gia hai mt phng ( )SBD ( )ABCD .
Câu V. (1.0 đim) Cho các s thc dương , ,
x y z
tha mãn 4( ) 3
x y z xyz
. Tìm giá tr ln nht ca biu
thc:
1 1 1
2 2 2
P
x yz y zx z xy
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)
Thí sinh được làm mt trong hai phn (phn a hoc b)
a. Theo chương trình chun
Câu VIa. (2 đim)
1. Trong mt phng ta đ Oxy , cho tam giác
ABC
có trng tâm
4
;1
3
G
trung đim ca
BC
là (1;1)M ,
phương trình đường thng chứa đường cao k t B 7 0x y . Tìm ta độ , ,A B C .
2. Trong không gian vi h ta độ Oxy , cho ( 1;0;4), (2;0;7)A B . Tìm ta đ đim
C
thuc mt phng
( ) : 3 0P x y z sao cho tam giác
ABC
cân và có
0
120ABC
.
Câu VIIa. (1,0 đim ) Có bao nhiêu s t nhiên gm 5 ch s, các ch s đôi mt khác nhau sao cho ch s
đầu và ch s cui ca mi s đó đều là ch s chn?
b. Theo chương trình nâng cao.
Câu VIb. (2,0 đim )
1. Trong mt phng ta đ Oxy , cho tam giác
ABC
. Đường cao k t A , trung tuyến k t B trung
tuyến k t
C
lần lượt nằm trên các đường thẳng có phương trình 6 0, 2 1 0, 1 0.x y x y x
Tìm ta đ , ,A B C .
2. Trong không gian vi h ta độ Oxy , cho
2 2 4
; ;
3 3 3
H
. Mt phng ( )P đi qua H ct các trc tọa độ
, ,Ox Oy Oz tương ứng ti , ,A B C sao cho H là trc tâm ca tam giác
ABC
. Tính bán kính mt cu
ngoi tiếp t din
OABC
.
Câu VIIb. (1,0 đim ) Gii h phương trình
2 2
2
2 2
( 1)( 2)
( , )
1
log ( 1) 1 log 2
x y x y
x y
y
x
----------- Hết ----------
www.VNMATH.com
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 1, NĂM 2012 Môn: Toán; Khối A - Người đăng: Sinh Viên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 1, NĂM 2012 Môn: Toán; Khối A 9 10 960