Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra

Được đăng lên bởi trung-ngan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 799 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NĂM HỌC 2011 – 2012

HK2

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN TIN HỌC 8
I. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Kết quả của <điều kiện> trong câu lệnh lặp While … do sẽ có giá trị gì?
(A). là 1 số nguyên
(B). là 1 số thực
(C). đúng hoặc sai

(D). là 1 dãy kí tự

Câu 2: Khi sử dụng phần mềm, có 1 công cụ rất quan trọng nhưng không phải dùng để vẽ, đó là công cụ nào sau
đây?
(A).

(B).

(C).

Câu 3: Khi sử dụng lệnh lặp While … do cần chú ý điều gì?
(A). số lần lặp
(C). điều kiện dần đi dến sai

(D).

(B). số lượng câu lệnh
(D). điều kiện dần đi đến đúng.

Câu 4: Cho đoạn chương trình sau:
d:= 1;
For i:=1 to n do d:=d*i;
Với n=4, sau khi thực hiện đoạn chương trình trên biến d có giá trị bằng bao nhiêu?
(A). 24
(B). 26
(C). 30

(D). 100

Câu 5: Trong câu lệnh lặp luôn có kiểm tra 1 điều kiện, điều kiện trong câu lệnh lặp: For <biến đếm>:=<giá trị
đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>; là gì?
(A). biến đếm có phải kiểu nguyên hay không.
(B). biến đếm đã bằng giá trị đầu hay chưa.
(C). biến đếm đã bằng giá trị cuối hay chưa.
(D). giá trị đầu và giá trị cuối có bằng nhau hay không.
Câu 6: Để chạy phần mềm Geogebra ta nháy đúp chuột lên biểu tưởng nào sau đây?
(A).

(B).

(C).

(D).

II. TỰ LUẬN:
Câu 1: Viết cú pháp, mô tả hoạt động và vẽ sơ đồ khối để mô tả hoạt động của câu lệnh lặp While … do? (2đ)
Câu 2: Mô tả hoạt động của câu lệnh lặp với số lần biết trước For … to (dạng lùi)? (2đ)
Câu 3: cho đoạn chương trình sau: (1đ)
S:=0; k:=3;
For i:= 1 to 5 do
Begin
S :=S+i;
K:=S+1;
End;
Thực hiện mô phỏng câu lệnh lặp và cho biết sau khi thực hiện đoạn chương trình trên biến S và K bằng bao
nhiêu?
Câu 4: Viết chương trình tính tổng S= 1 +
lệnh lặp For…do). (2đ)

1 1
1
+ + ... + . Với n là số tự nhiên được nhập từ bàn phím (sử dụng
2 3
n

NĂM HỌC 2011 – 2012

HK2

MA TRẬN
Nhận biết

Nội dung

TN

Thông hiểu
TL

TN

2
Câu lệnh lặp

TL

4, 5

TN

4đ

1đ
4

BTH5: sử dụng
lệnh lặp For... to…
do
Học vẽ hình với
phần mềm
Geogebra

2ñ
2đ
2, 6
1ñ

1ñ
1

Lặp với số lần
chưa biết trước
Tổng

Tổng

TL

3
1đ

2đ

Vận dung

1,3
2đ

5ñ

3đ
1đ
3ñ

2ñ

10ñ

...
NĂM HỌC 2011 – 2012 HK2
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN TIN HỌC 8
I. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Kết quả của <điều kiện> trong câu lệnh lặp While … do sẽ có giá trị gì?
(A). là 1 số nguyên (B). là 1 số thực (C). đúng hoặc sai (D). là 1 dãy kí tự
Câu 2: Khi sử dụng phần mềm, có 1 công cụ rất quan trọng nhưng không phải dùng để vẽ, đó là công cụ nào sau
đây?
(A). (B). (C). (D).
Câu 3: Khi sử dụng lệnh lặp While … do cần chú ý điều gì?
(A). số lần lặp (B). số lượng câu lệnh
(C). điều kiện dần đi dến sai (D). điều kiện dần đi đến đúng.
Câu 4: Cho đoạn chương trình sau:
d:= 1;
For i:=1 to n do d:=d*i;
Với n=4, sau khi thực hiện đoạn chương trình trên biến d có giá trị bằng bao nhiêu?
(A). 24 (B). 26 (C). 30 (D). 100
Câu 5: Trong câu lệnh lặp luôn có kiểm tra 1 điều kiện, điều kiện trong câu lệnh lặp: For <biến đếm>:=<giá trị
đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>; là gì?
(A). biến đếm có phải kiểu nguyên hay không. (B). biến đếm đã bằng giá trị đầu hay chưa.
(C). biến đếm đã bằng giá trị cuối hay chưa. (D). giá trị đầu và giá trị cuối có bằng nhau hay không.
Câu 6: Để chạy phần mềm Geogebra ta nháy đúp chuột lên biểu tưởng nào sau đây?
(A). (B). (C). (D).
II. TỰ LUẬN:
Câu 1: Viết cú pháp, mô tả hoạt động và vẽ sơ đồ khối để mô tả hoạt động của câu lệnh lặp While … do? (2đ)
Câu 2: Mô tả hoạt động của câu lệnh lặp với số lần biết trước For … to (dạng lùi)? (2đ)
Câu 3: cho đoạn chương trình sau: (1đ)
S:=0; k:=3;
For i:= 1 to 5 do
Begin
S :=S+i;
K:=S+1;
End;
Thực hiện mô phỏng câu lệnh lặp và cho biết sau khi thực hiện đoạn chương trình trên biến S và K bằng bao
nhiêu?
Câu 4: Viết chương trình tính tổng S=
n
1
...
3
1
2
1
1
++++
. Với n là số tự nhiên được nhập từ bàn phím (sử dụng
lệnh lặp For…do). (2đ)
Đề kiểm tra - Trang 2
Đề kiểm tra - Người đăng: trung-ngan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra 9 10 205